U Općini Konjščina dva natječaja za stipendije

U Općini Konjščina raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Konjščina u školskoj godini 2022./2023., kao i dodjelu Natječaj sportske stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Konjščina u školskoj godini 2022./2023.

Donosimo detalje:

Na temelju odredbe članka 2. Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Konjščina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 28/08 i 34/10) Općinska načelnica Općine Konjščina donosi

 Z A K LJ U Č A K

 1.     U školskoj godini 2022./2023. nastavit će se sa isplatom ukupno 30 stipendija i to:

15 učeničkih

15 studentskih stipendija

            S obzirom da stipendiju nastavlja primati

–        13 učenika i

–        10 studenata

koji su dostavili uredne potvrde o upisu u narednu godinu školovanja, u ovoj godini raspisat će se natječaj za:

 

–        2 učeničke stipendije

–        5 studentskih stipendija

2.     Stipendije se sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata s

područja Općine Konjščina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 28/08 i 34/10) dodjeljuje za cijelo vrijeme školovanja od odobrenja stipendije do završetka na upisanoj srednjoj školi, učilištu, veleučilištu ili sveučilištu pod uvjetom da učenik/student upisuje godinu za godinom školovanja.

Samo iznimno, u opravdanom slučaju kao što su bolest, elementarna nepogoda, smrt u obitelji, tragedija ili dr. općinska načelnica uz obrazloženje i dostavu dokumentacije može odobriti isplatu stipendije učeniku/studentu ukoliko nije upisao narednu godinu školovanja.

Za školsku/akademsku godinu 2022./2023. stipendija se isplaćuje:

–        Za učenike od 01.09. tekuće godine do 30.06. iduće godine

–        Za studente od 01.10. tekuće godine do 30.09. iduće godine

Iznos stipendije u školskoj godini 2022./2023. iznosi 300,00 kuna (39,82 eura) za učenike i 400,00 kuna (53,09 eura) za studente.

3.     Ovaj zaključak primjenjuje se kod raspisivanja natječaja za dodjelu učeničkih i

studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023. godinu.

4.     Jedinstveni upravni odjel dužan je kontinuirano pratiti pravo na ostvarenu stipendiju

učenika i studenata te o promjenama izvijestiti općinsku načelnicu.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Konjščina, raspisuje

 

NATJEČAJ

Za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Konjščina u školskoj godini 2022./2023.

 Pozivaju se zainteresirani učenici srednjih škola i studenti na redovnom školovanju na učilištu, veleučilištu ili sveučilištu s prebivalištem na području Općine Konjščina da dostave zahtjev i dokumentaciju za odobrenje stipendije u školskoj godini 2022./2023.

 Natječaj se objavljuje za:

  • 2 Učeničke stipendije
  • 5 Studentskih stipendija

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 8 dana po objavi natječaja tj. od

09.11.2022. (srijeda) do zaključno 17.11.2022. (četvrtak),

a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi

 Zahtjevi se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Konjščina, Ul. Ivice Gluhaka 13, Konjščina, isključivo na propisanom i pripremljenom obrascu kojeg zainteresirani učenici i studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Konjščina svakim radnim danom izuzev subote, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati u vrijeme otvorenog natječaja, odnosno na www.konjscina.hr

Zahtjevu treba priložiti:

a)     Potvrdu srednje škole, učilišta, veleučilišta ili sveučilišta o upisu u redovno školovanje

b)     Ovjereni preslik svjedodžbe, prijepis ocjena ili ovjereni preslik, odnosno prijepis indeksa zadnje godine školovanja prije podnošenja zahtjeva

c)     Dokaz o postignutim rezultatima na službenim natjecanjima iz školske godine koja je prethodila godini podnošenja zahtjeva za stipendiju

d)     Potvrdu-izjavu o članovima kućanstva, njihovom statusu (zaposlen, nezaposlen, učenik, student, umirovljenik i sl.) te naznaku njihovih prosječnih primanja

e)     Dokumentaciju o pojedinačnim prosječnim mjesečnim primanjima članova kućanstva za prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za stipendiju (srpanj, kolovoz, rujan 2022.)

–        Potvrdu poslodavca o prosječnim mjesečnim primanjima za sve članove kućanstva

–        Izvješća o isplaćenoj mirovini, invalidnini i sl.

–        Potvrdu-uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, odnosno isplati naknade

–        Potvrdu, odnosno izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o izvanrednim naknadama, nagradi i slično (stalna ili povremena primanja) po osnovi članstva u nadzornim ili upravnim tijelima, rada u predstavničkim tijelima, povremeni rad koji se ne evidentira, a za koji se pravodobno znade da se naplaćuje i sl.

Uz dokaz- akt o visini plaće za privatnog poduzetnika – obrtnika, kao i većinskog vlasnika poduzeća koji je ujedno i član kućanstva podnositelja zahtjeva, odnosno sam je podnositelj zahtjeva dijete – učenika/studenta, potrebno je priložiti Rješenje Porezne uprave o utvrđenoj akontaciji

f)      Ostalu dokumentaciju kojim podnositelj zahtjeva može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog položaja kućanstva, a između ostalog:

–        Dokaz djeteta poginulog branitelja, odnosno invalida Domovinskog rata

–        Dijete s teškoćama u razvoju (mentalni ili fizički problemi) u kućanstvu

–        Samohrani roditelj

–        Podstanarski smještaj za vrijeme školovanja

–        Broju ostalih članova kućanstva koji se istovremeno nalaze na redovnom obrazovanju, bolesti članova uže obitelji, nezaposlenosti, elementarnoj nepogodi i dr.

g)     Izjavu podnositelja zahtjeva da nije korisnik neke druge stipendije

h)    Podatak o podmirenim obvezama prema Općini Konjščina

Stipendija se dodjeljuje za cijelo vrijeme školovanja od odobrenja stipendije do završetka na upisanoj školi, učilištu, veleučilištu ili sveučilištu pod uvjetom da učenik/student upisuje godinu za godinom školovanja

Samo iznimno, u opravdanim slučajevima kao što su bolest, elementarna nepogoda, smrt u obitelji ili druga tragedija, općinski načelnik uz obrazloženje i dostavu dokumentacije može odobriti isplatu stipendije učeniku/studentu ukoliko nije upisao narednu godinu školovanja

Stipendija se za školsku godinu 2022./2023. isplaćuje

–        Za učenike od 01.09.2022. do 30.06.2023.

–        Za studente od 01.10.2022. do 30.09.2023. godine i tako do završetka redovnog školovanja

 

Pravo na isplatu stipendije iz Proračuna Općine Konjščina ima samo jedan učenik, odnosno student iz kućanstva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Konjščina osobno ili putem telefona 049/465/905.

 

Na temelju odredbe članka 2. Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Konjščina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 28/08 i 34/10) Općinska načelnica Općine Konjščina donosi

 

Z A K LJ U Č A K

U školskoj godini 2022./2023. raspisat će se natječaj za sportske stipendije i to:

           

–        1 učenička sportska stipendija

–        1 studentska  sportska stipendija

 Stipendije se odobravaju za školsku, odnosno akademsku godinu, tj.

–        Za učenike od 01.09. tekuće godine do 30.06. iduće godine

–        Za studente od 01.10. tekuće godine do 30.09. iduće godine

Iznos stipendije u školskoj godini 2022./2023. iznosi 300,00 kuna (39,82 eura) za učenike i 400,00 kuna (53,09 eura) za studente.

 Ovaj zaključak primjenjuje se kod raspisivanja natječaja za dodjelu učeničkih

studentskih sportskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023. godinu.

Jedinstveni upravni odjel dužan je kontinuirano pratiti pravo na ostvarenu stipendij

učenika i studenata te o promjenama izvijestiti općinsku načelnicu.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Konjščina, raspisuje

 

NATJEČAJ

Za dodjelu sportske stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Konjščina u školskoj godini 2022./2023.

Pozivaju se zainteresirani učenici srednjih škola i studenti na redovnom ili izvanrednom školovanju s prebivalištem na području Općine Konjščina, a čiji su rezultati vrjednovani i potvrđeni od Hrvatskog olimpijskog odbora, da dostave zahtjev i dokumentaciju za odobrenje sportske stipendije u školskoj godini 2022./2023.

Zaključkom načelnice Natječaj se objavljuje za:

  • 2 sportske stipendije (1 učenička i 1 studentska)

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 8 dana po objavi natječaja tj. od

 

09.11.2022. (srijeda) do zaključno 17.11.2022.(četvrtak),

a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi

Zahtjevi se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Konjščina, Ul. Ivice Gluhaka 13, Konjščina, isključivo na propisanom i pripremljenom obrascu kojeg zainteresirani učenici i studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Konjščina svakim radnim danom izuzev subote, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati u vrijeme otvorenog natječaja, odnosno na www.konjscina.hr

Zahtjevu treba priložiti:

a)     Preslika važećeg rješenja o razvrstavanju sportaša sukladno Pravilniku o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora,

b)     Potvrda/dokaz u članstvu u sportskom klubu/udruzi (preslika natjecateljske/članske iskaznice),

c)     Potvrda sportskog kluba/udruge o urednom i redovnom obavljanju sportskih zadaća – priprema, treninga i natjecanja,

d)     Uvjerenje o upisu u obrazovnu ustanovu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da nije zaposlen

e)     Potvrda škole – sveučilišta, odnosno učilišta, visoke ili više škole o upisu u školovanje

f)      Preslika osobne iskaznice – za maloljetne osobe: potvrda o prebivalištu i iskaznica roditelja ili staratelja,

g)     Potvrdu – izjavu o članovima kućanstva, njihovom statusu (zaposlen, nezaposlen, učenik, student, umirovljenik i sl.) te naznaku njihovih prosječnih primanja.

h)     Izjavu podnositelja zahtjeva da nije korisnik neke druge stipendije.

i)      Podatak o podmirenim obvezama prema Općini Konjščina.

Sportska stipendija se odobravaju za školsku, odnosno akademsku godinu, tj.

–        Za učenike od 01.09.2022. do 30.06.2023.

–        Za studente od 01.10.2022. do 30.09.2023. godine

Pravo na isplatu stipendije iz Proračuna Općine Konjščina ima samo jedan učenik, odnosno student iz kućanstva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Konjščina osobno ili putem telefona 049/465/905.