Terezijina molitva brige za Boga

Molitva prijateljstva se razlikuje ili molitva sinovstva, od molitve slugu, slugu koji se obraćaju gospodaru, koga se više  boje, negoli što ga vole. Molitva prijateljstva nije samo molitva pouzdanja djece koja se obraćaju Ocu kog vole, ali od koga uvijek očekuju da ispunja ono što oni hoće. U molitvi prijateljstva molitelj ne samo da doživljava posebni Božji odnos prema sebi, nego i poseban svoj odnos prema Bogu.

       Zajedno s Bogom, molitelj-prijatelj nosi suodgovornost za ljude. Živeći u svijetu i solidarizirajući se s ljudima, ne s grijehom i zlom, nose odgovornost za Boga i Njegovu slavu. To je zapravo molitva u kojoj se očituje briga za spasenje ljudi, ali i briga za Božje mjesto u životu tih ljudi. Da zlo ne razori ljude u Bogu, ljude u odnosu prema Bogu i da ne razori Boga u očima tih ljudi.  Kod Terezije nalazimo baš to: briga ne samo za ljude, nego i za Boga. Ono što, kada sam nekim zajednicama govorio o Mojsiju, gdje se vidi: Mojsije je čovjek koji nosi brigu za narod i brigu za Boga, jer njegova je uloga molitvena, on je posrednik. Narod traži od Boga: nemoj nama govoriti, ako Bog govori, umrijet će od straha, itd. Biraju posrednika koji ima zadatak da nosi Bogu narod i njegove probleme i da nosi Boga narodu i Božja rješenja. Posrednik je molitelj, ali molitelj koji ima brigu, rekoh i za ljude i za Boga. Tako i Mojsije ima veliku brigu da Bog ne izgubi kod naroda. I zato kada Bog kaže da će razoriti, da će uništiti narod, Mojsije posreduje: „Nemoj to učiniti da ne bi drugi rekli to, to i to, tj. da ne bi Ti izgubio u očima drugih.“       I Terezija noseći tu molitvu čini baš tako, jer istinski molitelj je taj koji ima brigu za ljude i brigu za Boga. Kod Terezije se to jako dobro vidi. Knjiga Put savršenosti, pog.3, br. 8: “ O Vječni Oče, gledajte da se ne smiju zaboraviti tolika bičevanja, nepravde i tako preteške muke! Ta, Stvoritelju moj, kako može podnositi tako milosrdno srce, kakvo je Vaše, da se ono što je učinjeno tako žarkom ljubavlju Vašega Sina i da Vama više ugodi (jer ste zapovjedili da nas ljubi) tako malo poštuje, kao što danas tako malo poštuju Presveti Sakrament ovi heretici koji Ga lišavaju Njegovih prebivališta, rušeći crkve? Pa da je i preostalo nešto što On nije učinio da Vam ugodi, ali sve je u potpunosti izvršio! Zar nije bilo dosta, Vječni Oče, što nije imao gdje nasloniti glavu dok je živio, i uvijek u tolikim nevoljama, već Mu sada oduzimaju prebivališta koja ima da pogosti Svoje prijatelje (zato što vidi da smo slabi i da je potrebno da se oni koji trebaju raditi moraju hraniti tom Hranom)? Zar već nije i previše platio za Adamov grijeh? zar uvijek, kada mi ponovno sagriješimo, to mora plaćati ovo prekrotko Janje? Nemojte to dopuštati, Vladaru moj! Neka se već smili Vaše Veličanstvo! Ne gledajte na naše grijehe, nego na to da nas je otkupio Vaš Presveti Sin, te na Njegove zasluge i zasluge Njegove slavne Majke i toliko svetaca i mučenika koji su umrli poradi Vas!

Jao jada, Gospodine, tko se to odvažio izgovoriti ovu molbu u ime svih! 

       Vidimo tu Terezija moli za Isusa. Još nešto takvo čujemo samo od djece, za koga se moliš, molim se za Isusa. Činjenica je zapravo, tu je ta molitva brige za Isusa, jer Terezija vidi: Isus gubi. Ruše se crkve, Presveti Sakrament se izbacuje kao izričaj Njegove najveće ljubavi, Njegova se ljubav odbacuje.       Jednostavno, Terezija kao prijatelj Božji osjeća se odgovornom, zagovara, ne može dopustiti da se to dogodi. I ona se tu brine za Isusa i zagovara Ga Ocu da spriječi to, jer to je zapravo poraz Isusov i poraz Njegove Crkve.

   Vidimo, autentični molitelj brine se i za Boga, ne samo za ljude. Put savršenosti, pogl. 33, br.4: „O Vječni Gospodine! Kako ste uslišali takvu molbu? Kako ste se s time složili? Nemojte gledati na Njegovu ljubav jer će, pod izlikom da u potpunosti ispunjava Vašu volju i da to radi za nas, dopuštati se razdirati svakoga dana. Na Vama je da gledate, Gospodine moj, budući da se Vašemu Sinu ništa ne može prepriječiti, zašto svako naše dobro mora ići na Njegov teret? Zar zato što na sve šuti i ne zna zagovarati sebe, nego nas? Pa zar ne mora biti netko tko će zagovarati ovo preljubljeno Janje?“ Vidimo zapravo kod nje s vremena na vrijeme ta briga, jer je Crkva u krizi, situacija je teška, a vremena na vrijeme, spontano provire.