Slobodna još dva kioska za Advent u Mariji Bistrici

slobodna-jos-dva-kioska-za-advent-u-mariji-bistriciNa temelju članka 4.Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 8/08) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 20. listopada 2016.g., Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za prodaju iz kioska

 

 1. PREDMET NATJEČAJA

­zakup javne površine putem prikupljanja pismenih ponuda za prodaju iz kioska na slijedećim lokacijama:

 

TRG PAPE IVANA PAVLA II – kč.br. 316/2 k.o. Marija Bistrica:

Red.br. Lokacija Djelatnost Tip privr.objekta Površina Početna cijena
1. Trg pape Ivana Pavla II – prodajno mjesto br. 6 Prodaja tradicijskih drvenih igračka, prodaja licitarskih proizvoda i prigodnih blagdanskih ukrasa kiosk

( dim 2,0×2,0 )

4 m2 500,00
2. Trg pape Ivana Pavla II – prodajno mjesto br. 8 Prodaja tradicijskih drvenih igračka, prodaja licitarskih proizvoda i prigodnih blagdanskih ukrasa kiosk

( dim 2,0×2,0 )

4 m2 500,00
3.

 

 

 1. Lokacija označena rednim brojem 1. i 2. koje su predmet natječaja a nalaze se na Trgu pape Ivana Pavla II – u sklopu programa „Advent u Mariji Bistrici 2016“ daju se u Zakup u vremenu od 26. studenoga do 26. prosinca 2016.g. isključivo u svrhu prodaje tradicijskih drvenih igračaka, licitarskih proizvoda i prigodnih blagdanskih proizvoda.

 

 1. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.

 

 1. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu, u iznosu od 100,00 kn na žiro račun ­

Općine Marije Bistrice broj IBAN: HR4423600001825600009, poziv na broj: 7706- OIB ( Osobni identifikacijski broj), svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE ZA PRODAJU IZ KIOSKA

 

 1. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

­dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

­presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

­presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe,

­dokaz da je registriran za prodaju proizvoda iz natječaja.

­ visinu ponuđene zakupnine,

­ dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Općini Marija Bistrica,

­ broj tekućeg ili žiro računa na koji će Općina Marija Bistrica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude i/ili odustajanja od manifestacije puštanja lampiona

 

 1. Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica.

Neće se uzeti u razmatranje ponude onih ponuditelja protiv kojih je Komunalno redarstvo Općine Marija Bistrica vodilo upravni postupak (donijelo rješenje ili zaključak).

 

 1. Ponude trebaju biti dostavljene osobno ili zaprimljene putem pošte najkasnije do roka za otvaranje ponuda.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA PRODAJU IZ KIOSKA” ­ “NE OTVARATI” i adresu: Općina Marija Bistrica, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Trg pape Ivana Pavla II., 34, 49246 Marija Bistrica.

Nepotpune, nepravodobno pristigle i ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati.

Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

 

 1. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Ponude se otvaraju u zgradi Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II., 34 ­ sala za sastanke dana 15. studenoga 2016. godine, s početkom u 13.00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

 

 1. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

 

 1. Po provedenom postupku natječaja prijedlog Odluke o davanju javnih površina u zakup donosi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

Učesnici u natječaju izvjestit će se o izvršenom odabiru u roku od 8 dana nakon donošenja konačne Odluke o odabiru.

 1. Općina Marija Bistrica i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije najkasnije u roku od 7 dana od donošenja Odluke.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne uplati ukupni iznos zakupnine u traženom roku smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora o zakupu.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane, odnosno ukoliko dostavi pismenu izjavu, odnosno usmenu izjavu kod nadležnog referenta da odustaje od ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

Po isteku roka za sklapanje ugovora o zakupu Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi odluku o davanju javne površine u zakup slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

 

 1. Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti odluke načelnika Općine Marija Bistrica. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

 

 1. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

 

 1. Dodatne informacije u svezi nadmetanja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II., 34, Marija Bistrica ili na broj tel. 049/469-119.

 

 

Klasa: 372-03/16-01/50

Urbroj: 2113/02-04/1-16-7

U Mariji Bistrici, 07. studenoga 2016.g.

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

 

Zvonko Srečić