Putem maila održana Sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U ponedjeljak 31. siječnja 2022. godine je održana 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. S obzirom na epidemiološku situaciju i upitan kvorum, te manji broj točaka, sjednica je organizirana putem elektroničke pošte, pa su vijećnici na taj način mogli glasovati po točkama do 14 sati. Priliku je iskoristilo svih 13 vijećnika, a sve su točke, osim Usvajanja zapisnika sa prošle sjednice prihvaćene jednoglasno. Petero oporbenih vijećnika glasalo je protiv Usvajanja zapisnika, traživši ubuduće u zapisnik uvrštavanje izjava svih vijećnika. Jednoglasno je prihvaćena Odluka o načinu pružanja javne usluge, vezana za prilagodbu načina obračuna cijene odvoza otpada odredbama novog Zakona o gospodarenju otpadom. Nova cijena za kućanstvo je 95 kn, ili 74 kn ako kućanstvo samo kompostira bio otpad, uvećana za cijenu i broj odvoza miješanog otpada, koja će biti određena u cjeniku Tvrtke ”Lijepa Bistrica”. Važna je promjena da je zakonom onemogućen popust za samačka i dvočlana domaćinstva, pa se u Općini razmišlja o eventualnim subvencijama za spomenute kategorije, koje su do sada imale 50 %, odnosno 30 % popusta. Nove cijene primjenjivale bi se za tri mjeseca. Prihvaćena je i Odluka izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata i o davanju suglasnosti na oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa na način da se dodaje novo radno mjesto za koje se utvrđuje koeficijent. Također, za investitore NK Mladost i DVD Tugonica – Podgrađe, donesena je odluka kojom se daje suglasnost načelniku na oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa. Vijeće je jednoglasno prihvatilo i Plan davanja koncesija za 2022. godinu, koji se donosi godišnje na temelju Zakona o koncesijama, kao i Analizu davanja koncesije za dimnjačarsku djelatnost. Procijenjena vrijednost koncesije za dimnjačarske poslove u skladu je s propisima kojima se uređuje javna nabava za ugovore o javnim radovima ili javnim uslugama. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 24.000,00 kn godišnje odnosno 48.000,00 kuna za vrijeme trajanja Ugovora s koncesionarom. Prihod koji ostvari Općina Marija Bistrica s naslova davanja koncesije koristiti će se za podmirenje troškova građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku godinu trajanja koncesije. Donesena je i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti za 2022. godinu, koja je ista kao i odluka donesena nakon prošlogodišnjih izbora.