Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak 30. listopada održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Prihvaćena je II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica za 2018. godinu. U općem djelu Proračuna prikazano je smanjenje prihoda i primitaka poslovanja na prihodovnoj strani za 552.500,00 kuna te razmjerno tome i smanjenje rashoda i izdataka na rashodovnoj strani. Smanjenje na prihodovnoj strani odnose se na smanjenje pomoći-donacije planirane od Fonda za zaštitu okoliša, EU Fondovi u iznosu od 552.500,00 a odnosi se na nabavu spremnika za komunalni otpad a za koje već postoje određene naznake da se neće realizirati do kraja 2018.godine. Osim ove promjene nastale su korekcije na stavkama –porez na promet nekretnina koji se zbog većeg ostvarenja o planiranog povećao za 50.000,00 kuna. Korigirane su stavke na prihodima od imovine, te na prihodima od nefinancijske imovine. Sve korekcije su uslijedile zbog premalo ili previše planiranih prihoda a koje su vidljive izvršenjem realizacije Proračuna do početka mjeseca listopada. Razmjerno povećanju prihoda učinjene su korekcije na rashodovnoj strani, a sve vezano uz već planirane programe u Proračunu za ovu godinu. U posebnom djelu Proračuna umanjeni su rashodi odnosno preraspoređeni u istom iznosu od 552.500,00 kn i to u slijedećim programima: Redovni rad jedinstvenog upravnog odjela povećanje za 296.150,00 kn. Povećanje se odnosi na povećanje poreznih obveza prema ministarstvu financija 1% prihoda poreza i prireza na dohodak, troškova reprezentacije, te ostali nespomenuti izdaci – ugovorne obveze, korekcije na troškovima održavanja manifestacije u općini, intelektualne usluge te ostali troškovi; Upravljanje komunalnom infrastrukturom povećanje za 14.000,00, korekcije su na troškovima sitnog inventara te ostali rashodi poslovanja. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture       -umanjenje za 90.000,00 kn, korekcija na rashodima za održavanje vodovoda, mjesnog groblja, sanacija klizišta te uređenje općinskih objekata. Izgradnja objekata i uređaja komunalne Infrastrukture   – umanjenje za 207.550,00, korekcija planiranih sredstava za izgradnju i asfaltiranje cesta, umanjenje planiranih sredstava za izgradnju objekata vodoopskrbe, korekcije na projektu-izgradnja ceste Selnica, korekcije na projektu uređenje trga, nabava pozornice, nadzorna kamera, korekcije na projektu-izrada autokampa te uređenje fitnes parka. Program za zaštitu okoliša umanjenje za 576.000,00 kn, povećanje sredstava za komunalne usluge te izobrazno informativne aktivnosti, umanjenje sredstava za nabavu spremnika za komunalni otpad. Program turističkih događanja povećanje za 30.000,00, -povećanje transfera turističkoj zajednici. Program oglašavanja umanjenje za 19.600,00, umanjenje sredstava za projekt-„širokopojasni internet“. Program predškolskog odgoja       povećanje za 30.000,00 kn, povećanje se odnosi na transfer Dječjem vrtiću „Pušlek“ tj. prijenos sredstava uplaćenih u općinski proračun od drugih ministarstava za nabavu didaktičkih pomagala. Promicanje kulture umanjenje za 30.000,00 kn, korekcija se odnosi na udruge koje ne djeluju. Humanitarna skrb kroz udruge građana – povećanje za 500,00 kn. Ukupno gledajući proračun je sa početnih 45.900.000,00 kn smanjen na 45.347.500,00 kn. Shodno izmjeni proračuna prihvaćena je i II. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine za 2018. god. kao i II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine za ovu godinu.

Na sjednici je prihvaćen i Program razvoja poduzetničke zone Marija Bistrica 1, 2019. -2021. godina, a koji donosi uvodne informacije o Općini Marija Bistrica, trenutno stanje razvijenosti gospodarstva u Općini, kao i samu svrhu i cilj programa. Strateški ciljevi i prioriteti razvoja Općine Marija Bistrica u potpunosti su usklađeni sa strateškim okvirom Razvojne strategije Krapinsko-zagorske županije. Kao jedan od strateških ciljeva razvoja određen je – Razvoj konkurentnog gospodarstva. Kao prioriteti se navode Razvoj konkurentne poduzetničke okoline, Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva temeljenih na novim tehnologijama, inovacijama, Razvoj turizma i diferencijacija turističke ponude, Stvaranje uvjeta za sudjelovanje u razvoju lokalnog tržišta rada i Poticanje novih investicija. Realizacija ulaganja planira se osigurati iz potpora ministarstava Republike Hrvatske, EU fondova, općinskog proračuna, kreditnih linija HABOR-a te sufinanciranja investitora/zakupaca. Izravan povod za ovaj dokument je pokušaj što kvalitetnijeg rješavanja pitanja bivše Tehnomehanike.

Vijeće je donijelo i odluku o kupnji zemljišta u naselju Marija Bistrica, nekoliko čestica u blizini benzinske postaje INE i to u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste, a u iznosu od 65 kuna po m2.

Također donijeta je i odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica. Odluka se mijenja na način da se Dodatak 1. Odluke stavlja izvan snage te se dodaje novi Dodatak 1. – popis nerazvrstanih cesta i grafički prikazi. U novom Dodatku 1. postojeća cesta NC-1-092 – Srebačići – Hanžeki dijeli se na dvije ceste:- NC-1-092– Srebačići – Hanžeki i    – NC-1-210 – Srebačići – Hanžeki.

Na sjednici je Poljoprivredni redar Ivan Kuntić podnio izvještaj o radu poljoprivrednog redara. Na području općine Marija Bistrica poljoprivredni redar ureduje svaku srijedu osim u dane blagdana, državnih praznika i u vrijeme godišnjeg odmora. Od strane poljoprivrednog redara na području općine Marija Bistrica ukupno je obrađeno 45 predmeta vezanih za uređenje zapuštenih i neodržavanih poljoprivrednih zemljišta i dvorišta. Svih 45 predmeta bile su prijave mještana poljoprivrednom redaru te su vođeni kao neupravni postupci. Ukupno je izvršeno preko 60-ak očevida na licu mjesta, što radi utvrđivanja prekršaja, što radi kontrole izvršenja radova na čišćenju poljoprivrednih zemljišta sukladno izdanim Nalozima. Vlasnicima zapuštenog poljoprivrednog zemljišta poslano je preko 60 naloga za uklanjanje bilo visoke trave i višegodišnjeg korova ili niskog drvenastog raslinja te preko 15 poziva za očitovanje u postupcima gdje nije bilo moguće utvrditi vlasnike/posjednike istih. Poljoprivredni redar, u okviru svoje nadležnosti, usko surađuje sa nadležnim poljoprivrednim inspektorom gosp. Majcen Mladenom, kojem su proslijeđena 3 predmeta na rješavanje te su isti u postupku rješavanja. Isto tako zajedničkim obilaskom terena poljoprivrednog redara i inspektora utvrđuju se zapuštena poljoprivredna zemljišta, nakon čega inspektor temeljem vlastitog nahođenja pristupa rješavanju pojedinih predmeta, a trenutno su 4 predmeta na rješavanju. Od ukupno 45 predmeta, njih 25 pozitivno je riješeno putem izdanih Naloga za čišćenje i očitovanja vlasnika, 3 predmeta su proslijeđena nadležnom poljoprivrednom inspektoru i u postupku su rješavanja, 6 predmeta je u postupku rješavanja za koje su izdani nalozi i teku rokovi, a obilaskom terena je utvrđeno da su pojedini vlasnici započeli s uređenjem, dok su neki zatražili duži rok za izvršenje. Predmet zapuštenog zemljišta i ribnjaka u Ulici Ljudevita Gaja, gdje je vlasnik socijalni slučaj i pod skrbništvom Centra za socijalnu skrb biti će riješen sukladno postignutom dogovoru Načelnika i mjesnog odbora. Predmet divlje deponije na privatnoj parceli u Podgorju Bistričkom nije u nadležnosti poljoprivrednog redara no rješavanju istog pristupit će se u suradnji s komunalnim redarom. Devet predmeta u fazi je rješavanja, gdje su problem neriješeni imovinsko pravni odnosi te će se od nadležnih institucija zatražiti službeni podaci o vlasnicima zemljišta (potvrde o mjestu prebivališta, rješenja o ostavinskoj raspravi, zk izvadci i dr.). Najveći problem u radu poljoprivrednog redara na području općine Marija Bistrica predstavlja mnogo katastarskih čestica koje nisu rasparcelirane, nepotpuni i pogrešni podaci u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, tj. kao vlasnici ili posjednici zemljišta još uvijek su navedeni vlasnici ili posjednici koji su umrli ili imaju drugu adresu prebivališta, a postupak utvrđivanja stvarnih vlasnika je dugotrajan, naveo je u izvještaju poljoprivredni redar Ivan Kuntić, mag. ing. agr. i dodao da se građani i dalje mogu javljati svake srijede.

Vijeće je donijelo i Odluku o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Marija Bistrica, kao i Odluku o davanju na korištenje nužnih smještaja na korištenje. Odlukom o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području općine Marija Bistrica utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pokretni prodavači za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje; načini na koje je dopušteno obavljati trgovinu na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje; naknada za obavljanje pokretne podaje i mjesta na kojima je dopušteno vršiti pokretnu prodaju. Odlukom o davanju na korištenje nužnih smještaja na korištenje utvrđuju se način i uvjeti davanja nužnih smještaja u vlasništvu Općine Marija na korištenje osobama koja ostvaruju prava iz socijalne skrbi te u slučaju elementarnih nepogoda. Pod nužnim smještajem, u smislu ove Odluke, razumijeva se jedna ili više prostorija koje ispunjavaju minimalne higijenske uvjete za zadovoljavanje životnih potreba korisnika. Pod minimalnim higijenskim uvjetima u razumijeva se mogućnost korištenja vode, sanitarnog čvora i električne energije. Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove vodi Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove vodi popis nužnih smještaja, korisnika i ugovora o korištenju nužnih smještaja. Kontrolu naplate naknade i/ili drugih troškova u svezi korištenja nužnog smještaja obavlja Odsjek. Ova je odluka bila potrebna da bi se mogli rješavati eventualni slučajevi, a njeno donošenje potaknuto je jednim postojećim slučajem, koji je pred rješavanjem.

Na kraju sjednice načelnik Josip Milički prezentirao je inicijativu da Marija Bistrica dobije status grada. Tim povodom izrađena je i Studija opravdanosti zahtjeva za izmjenu statusa Općine u status grada, koju je izradio Institut društvenih znanosti ”Ivo Pilar”. Na slijedećoj sjednici, ova će se inicijativa naći i na dnevnom redu, kako bi moga započeti težak u dugotrajan postupak, za koji Milički vjeruje da može završiti uspješno, i za koji je pozvao na sveopći konsenzus.