Načelnik Općine Marija Bistrica održao sastanak sa članovima Mjesnih odbora

U subotu 20. rujna u Vatrogasnom domu u Mariji Bistrici, održan je sastanak novoizabranih predstavnika Mjesnih odbora Općine Marija Bistrice s načelnikom i zamjenicom načelnika Općine Marija Bistrica. Na sastanku su novoizabrani predstavnici MO upoznati s Statutom i poslovnikom Općine Marija Bistrice koji se odnosi na djelokrug rada MO. Pojašnjeni su načini financiranja rada Mjesnih odbora počevši od dotacija općine, modeli financiranja udruženim sredstvima građana pa do mogućnosti dotacija trećih osoba.
Općina stoji na raspolaganju kod izrade prijave za Fondove ruralnog razvoja koji nudi sufinanciranje komunalnih i ostalih projekata za svako naselje zasebno, a ne za Općinu kao cjelinu. U svrhu navedenog dogovoreno je da od strane MO izrade redovni godišnji planovi rada s projekcijom za naredne tri godine.
Općina je pokrenula i izradu jedinstvenog katastra nerazvrstanih cesta kojim bi se napokon popisale i kategorizirale sve nerazvrstane ceste i u tom projektu se očekuje da i MO odbori sudjeluju u  fazi izrade u kojoj treba verificirati i potvrditi označene dionice.
Pokrenuta je i inicijativa de se u suradnji s DVD-ovima obavi nadzor nad protupožarnim putovima  jer je evidentno da je na mnogima zbog vegetacije otežano prometovanje i dionice koje su problematične svakako treba sanirati.
Odbornici su obaviješteni da je u suradnji s Općinom Zlatar Bistrica zaposlen poljoprivredni redar preko kojeg mogu rješavati probleme zapuštenih zemljišta.
Na kraju je zaključeno da samo uz kvalitetnu komunikaciju i suradnju mještana, Mjesnih odbora i Općine možemo poboljšati uvjete i kvalitetu života u našim naseljima. Sastanci predstavnika Općine i MO održavati će se najmanje svaka tri mjeseca s time da se isti održavaju svaki put u drugom naselju Općine Marija Bistrice.