Održana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U srijedu je održana  7. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica.  Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, načelnik Josip Milički podnio je izvješće o radu načelnika za drugih šest mjeseci prošle godine. U izjavi nakon sjednice sam načelnik je izdvojio razne projekte.

Predsjednik Vijeća Teodor Švaljek je dodao kako je jako važno napomenuti da je na vrijeme otkupljeno veliko zemljište, a također veliki kapitalni projekti koji su odrađeni zahvaljujući dobrom radu, danas vrijede dvostruko, s obzirom na rast cijena energenata. Nakon što je prihvaćena Odluka o izmjeni Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju vezana uz otkup zemljišta, u kojoj su promijenjeni neki sitni detalji, Izvješće o radu društva Lijepa Bistrica d.o.o. za prošlu godinu podnio je direktor Tomislav Šimunić, koji je pobrojao sve aktivnosti ovog društva od obavljanja usluge gospodarenja otpada, preko nabave opreme, kanti do obnove voznog parka. Rad komunalnog društva Lijepa Bistrica d.o.o. tijekom 2021. godine udovoljavao je svim propisanim uvjetima određenim Zakonom i podzakonskim aktima iz područja gospodarenja otpadom. Redovito se je vršilo usavršavanje i obuka djelatnika te praćenje i usklađivanje s novim zakonskim i podzakonskim aktima, istaknuo je Šimunić. Na dnevnom redu bila je i Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.

Načelnik Milički pojašnjava kako je zamišljena suradnja sa Sesvetama.

Bez rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo i Odluku o sprječavanju odbacivanja otpada, te Odluku o 3. izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata gdje se dodaje još jedno radno mjesto vezano uz groblje, a također su jednoglasno prihvaćeni Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2021., te Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Marija Bistrica za 2022. godinu.

Ustavni je sud prihvatio zahtjev općina i gradova koje su zatražile ocjenu ustavnosti Zakona o vodnim uslugama i privremeno obustavio pripajanje lokalnih vodovoda. U prijedlogu koji je podnesen Ustavnom sudu osporavaju se odredbe Zakona o vodnim uslugama. Jedinicama lokalne samouprave je, naime, država naložila pripajanje velikog broja postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga na pojedinim uslužnim područjima, i to običnom većinom danih glasova na skupštinama društava. Kako je istaknuto u obrazloženju ove odluke, prihvaćeni su razlozi zbog kojih su predlagatelji predložili pokretanje postupka i pitanje formalne suglasnosti s Ustavom i zakonom”, ali i “pitanje kriterija prema kojima su uspostavljena uslužna područja i određene njihove granice te kriterija kojima su određena društva preuzimatelji”.

Na ovu temu nakon sjednice Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica svoj osvrt je dao i načelnik Općine Josip Milički.

Inače, ocjenu ustavnosti zatražilo je 16 općina i gradova, a među njima i zagorski gradovi Krapina, Pregrada i Donja Stubica.

Donosimo cjelovito Izvješće načelnika

1. COVID 19

 Nastavak globalne epidemije izazvana virusom COVID-19 i u drugoj polovici 2021. godine značajno je utjecala na uobičajeni ritam života na koji smo navikli. Uz postojeća epidemiološka pravila dodatno su stupila na snagu i nova koja su uvele obvezu testiranja djelatnika javnih i državnih ustanova kao i posjetitelje navedenih ustanova. Slijedom navedenog, stožer Civilne zaštite Općine Marija Bistrica bio je dužan provoditi propisane mjere i uredbe na području naše Općine te vršiti kontrolu primjene istih te svakodnevna izvješća dostavljati Stožeru CZ KZŽ Provodile se odluka kojom se obveznicima plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti obračunati komunalnu naknada razmjerno razdoblju kada su obavljali svoju djelatnost, na temelju zahtjeva korisnika, a sve zbog činjenice da su mnoge pravne osobe jedno vrijeme, zbog epidemioloških mjera, morale biti zatvorene. Na istom principu je donijeta i Odluka vezana za plaćanje poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina. Na sličan način, ali u domeni načelnika, a ne općinskog vijeća, uređena je i naplata za javne površine – tržni prostor za vrijeme trajanja epidemioloških mjera. Navedene mjere su se sukladno odlukama i provele.

2. PRIRODNA NEPOGODA – POTRES

Nakon Zagrebačkog i Petrinjskog potresa evidentirano je i prijavljena šteta na 149 stambena, gospodarska, sakralna i kulturna objekta. Zelenu oznaku je dobilo 11 objekata ( U1 – 1 kom, U2-10), žutu oznaku dobilo je ukupno 15 objekata (PN1 – 11 kom i PN2 – 4 kom) i crvenu oznaku ukupno 11 objekata (N1 – 2 kom i N2 – 9 kom). Završno izvješće sa uputama za prijavu na Fond za obnovu upućeno je svim vlasnicima objekata. Utvrđena sveukupna šteta na građevinama u oba potresa iznosi 22.671.183,84 kuna, a podaci su unijeti u aplikaciju „Registar šteta“ i prijavljeni Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda. Od općinske imovine treba napomenuti da je oštećeno izvorište Stupa te vodosprema mjesnog vodovoda Marija Bistrica „Cerine“. Od 4 dodijeljena kontejnera za stanovanje 2 su povučena ( Pucko Ivan i Zlatko Skočak) jer se više ne koriste, a ostala su 2 kontejnera (Branko Rogar i Marko Vukes). Uz vlastita sredstva te pomoć donatora i općine Marija Bistrica izrađen je jedan objekt kao zamjena za neupotrebljivi objekt i to za Zlatka Skočak iz Globočeca. Poduzeće Zagorje pro-kon napravilo je izvješće o stanju građevine nakon potresa za klizište na općinskoj nerazvrstanoj cesti u naselju Globočec-Rubenov breg (NC 1-012).

3. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za  vodovodni sustav Hum Bistrički je izgrađena crpna stanica iz smjera Podgrađa (Pesjijarek) te je u postupku ishođenje građevinske dozvole za izgradnja opskrbnog cjevovoda do novoizgrađene vodospreme Hum Bistrički (Marija Magdalena) kapaciteta 100 m3. Nositelj projekta je Zagorski vodovod. Zagorski vodovod također izrađuje projektnu dokumentaciju za vodoopskrbni sustav Laz, konkretno za izvorište Oštri Hum na kojem bi se trebala izgraditi vodosprema i klorinatorska stanica. Do sada suizvedeni radovi na prvoj fazi izgradnje vodoopskrbnog sustava kojim se izvorište Oštri Hum spojio na magistralni vod koji je položen u trup državne ceste D29te su se na vodoopskrbnu mrežu priključili novi potrošači uz D 29. U lokalni vodoopskrbni sustav Marije Bistrice i dijela Laza za koji se brine Općina Marija Bistrica se redovito ulaže u okviru redovnog održavanja. Za komunalne vodoopskrbne objekte izvorište Stupa i vodosprema Cerine koji su oštećeni u potresima izrađeni su troškovnici za sanaciju istih te se preko Hrvatskih voda dogovara sufinanciranje sanacije istih. Uvjet za sanaciju je da se navedeni objekti prenesu u vlasništvo Zagorskog vodovoda. Tijekom godine rekonstruirale su se kraće dionica vodovodne mreže zbog starosti, a održavanje vodoopskrbnog sustava je preko općinskog komunalnog poduzeća „Lijepa Bistrica“. Obzirom na sve lošije hidrometerološke godine i da je u nekim lokalnim vodovodima smanjena izdašnost izvora, voda se i dalje po potrebi razvozi autocisternom koju smo dobili na korištenje od Ministarstva gospodarstva, odnosno robnih rezervi. Početkom rujna krenula je dugo najavljivana izgradnja projekta Aglomeracije Zlatar, kojem je nositelj Zagorski vodovod. Glavni izvođač radova je CGP d.d. Novo Mesto, Riko d.o.o. Ljubljana i Niskogradnja Hren d.o.o. Donja Stubica. Na području Općine Marija Bistrica u planu je izgradnja 18,500 metara kolektora, 6 crpnih stanica i 1 preljev. Ukupna investicija u izgradnju kolektora FazeI i Faze II Aglomeracije Zlatar na području općine Marija Bistrica iznosi  25.399.500,00 Kn. Završetak radova je predviđen u 2023. godini. Po pitanju izgradnje javne rasvjete u 2021. godini odrađene su slijedeće investicije u dijelovima naselja u kojima nije postojala javna rasvjeta: javna rasvjeta Hum Bistrički (Marija Magdalena), odvojak Huma B. kod kapelice Marija Magdalena – 3 nova rasvjetna tijela; javna rasvjeta Stubička cesta novogradnja tri kuće–dva nova rasvjetna tijela; Hum Bistrički Muhek – tri nova rasvjetna tijela s kompletnim produženjem elektro kabela; Podgrađe Totovići -produženje javne rasvjete elektro kabelom i dva nova rasvjetna tijela; Hum Bistrički, Šestaki – montaža 4 rasvjetnih stupova s betonskim nogarom, elektro kabel i 2 nova rasvjetna tijela; Poljanica Bistrička – Srijemac – montaža 3 rasvjetna stupa s betonskim nogarom, elektro kabel i 5 novih rasvjetnih tijela; Podgorje Sekovice – produženje javne rasvjete od kućnog broja 387D do 389C za 3 nova rasvjetna tijela s elektro kabelom; naselje Globočec, zaseok Globani – tri nova rasvjetna tijela; obilaznica kod novog dječjeg vrtića – tri rasvjetna stupa s podzemnim elektro kabelom; parkiralište kod Kalvarije – metalni rasvjetni stup i svjetiljka; park Ivaki – tri nova rasvjetna tijela. Također smo kao pilot projekt montirali i dvije solarne lampe  na lokaciji Pronjak NC 2-065 s pripadajućim stupovima. Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 163.915,40 kuna.

4. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Hrvatske ceste su raspisale javni natječaj za izgradnju prve faze nogostupa na D29 od dvorca Hellenbach prema Tugonici u dužini od 300 metara. Osim izgradnje nogostupa predviđena je i sanacija propusta kod „Micaka“. Za projekt brze ceste od čvora Zlatar Bistrica do čvora Marija Bistrica u dužini od 3,6 km. općina Marija Bistrica je izvršila upis svojih nerazvrstanih cesta u zoni obuhvata brze ceste te je od strane Hrvatskih cesta krenula izrada parcelacijskog elaborata u svrhu djelomičnog ili potpunog izvlaštenja zemljišta. Hrvatske ceste projektiraju kružni tok na ulasku u Mariju Bistricu, na križanju Zagrebačke ulice i obilaznice (kod Šepeka). U sklopu projekta se planira i izgraditi javna rasvjeta koja nedostaje, u dužini 900 metara, uz postojeću obilaznicu. Izrađuje se parcelacijski elaborat U tijeku je projektiranje sanacije klizišta na D307 kod Marije Magdalene. Sama sanacija klizišta se očekuje slijedeće godine. Županijske ceste KZŽ su početkom svibnja krenule u sanaciju klizišta na ŽC 2204 Poljanica, a isto je i sanirano u kolovozu. Također je i izgrađen novi propust na istoj dionici na granici s općinom Konjščina. U sklopu pojačanog održavanja na ŽC 22078 Selnica sanirano je opasno mjesto kod Područne škole Selnica i presvučen kolniknovim asfaltnim zastorom u dužini od 600 metara. Tijekom prvog kvartala 2021. raspisan je javni natječaj za asfaltiranje općinskih nerazvrstanih cesta u ukupnoj dužini od 717 metara i to dionice: NC 1-098 Selnica (Srebačići) dužina 296 m, širina 3,7-3,8 m, NC 1-001 Globočec (Kovačići) dužina 90 m, širina 2,6-2,7 m, NC 1-171 Podgorje (Gereci) dužina 76 m, širina 2,5 m, NC 1-191 Laz Bistrički – Vrh (Pucko), dužina 170 m, širina 2,5-2,7 m i NC 1-130 Behek, dužina 85m, širina 2,5m. Odabran je izvođač radova: Kolnik d.o.o., Marija Bistrica s najpovoljnijom ponudom od 618.952,97 kn ( s PDV-om),ugovoreni stručni nadzor iznosi 27.500,00 kn (s PDV-om) te je ukupna vrijednost projekta 646.452,95 kn (s PDV-om). Nakon izvršenih radova ukupan iznos po okončanoj situaciji iznosio je 469.615,13 kuna s PDV-om te trošak nazora 27.500,00 kuna s PDV-om. Prijavom na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU je odobreno sufinanciranje u iznosu od 250.000,00 kn. Također je raspisan natječaj za dovršetak nogostupa(mali rubnjak i asfaltiranje) u naseljima Selnica i Globočec i to za nogostup Selnica LC22078 u dužini od 192 m, širina 1,30 m te nogostup Globočec ŽC2221 u dužini od 232 m, širina 1,10-1,60 m. Odabran je najpovoljniji ponuđač Autoprijevoz i niskogradnja Topolovec, Marija Bistrica na ugovoreni iznos od 221.368,60 kn (s PDV-om). Ugovoreni stručni nadzor iznosi 11.000,00 kn (s PDV-om).Nakon izvršenih radova okončana situacija je iznosila 183.675,37 kuna s PDV-om,i trošak nadzora 11.000,00 kuna s PDV-om. Nakon što je izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju oborinske kanalizacije i nogostupa  uz ŽC 2221 Marija Bistrica – Globočec u dužini od 220 met. objavljen je poziv na dostavu ponuda za procijenjenu vrijednost nabave: 490.000,00 kuna + PDV te je sklopljen ugovor s najpovoljnijim izvođačem Vodoprivreda Zagorje d.o.o.. Nakon izgradnje i okončane situacije građevinski radovi su iznosili 480.893,72 kune s PDV-om, a troškovi nadzora 22.000 kuna s PDV-om.Navedeni projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne Imovine te je odobreno sufinanciranje u iznosu od: 109.036,00 kn. Nerazvrstane ceste na području Općine su održavane u dogovoru s MO i sanirala su se oštećenja asfaltiranih cesta, vršili iskopi i čišćenja odvodnih kanala, propusta i ugradnja kamenog agregata. Izvršili smo i malčanje bankina za sve nerazvrstane ceste na području Općine . Nakon izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta Kuki u Globočecu tijekom svibnja je raspisan javni natječaj za izvođača. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1,5 mil. kuna od kojega smo morali odustati zbog imovinsko pravnih odnosa. Također je raspisan javni natječaj za sanaciju klizišta Tugonica. Nakon provedenog javnog natječaja odabran je najpovoljniji ponuđač, Transporti Mihaliček d.o.o., Krapinske Toplice. Nakon odrađenih radova vrijednost radova po okončanoj situaciji je iznosila 145.538,50 kuna s PDV-om, a stručni nadzor je ugovoren za 10.000 kuna. Navedene radove su Hrvatske vode sufinancirale s 93.323,10 kuna. Također je izvršena sanacija klizišta na lokaciji Globočec – Tomoradi 1. Nakon provedenog javnog natječaja i odabira najpovoljnijeg izvođača Transporti Mihaliček d.o.o. izvršeni su radovi na sanaciji klizišta i okončana situacija je iznosila 318.888,44 kune s PDV-om, a troškovi nadzora 12.000,00 kuna. Navedeni projekt su Hrvatske vode sufinancirale s 198.533,06 kuna. Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine. I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih se planiraju asfaltirati nerazvrstane ceste i to u financijskom omjeru 66,7% – 33,3%.

5. TURIZAM ITURISTIČKA INFRASTRUKTURA

U razdoblju od srpnja do prosinca 2021., TZO Marija Bistrica je organizirala događanja sukladno tada važećim epidemiološkim mjerama. Održana je „Bistrička noć“, koncert uoči Dana domovinske zahvalnosti, kino na otvorenom, gostovanje Kerekesh Teatra, te Biciklijada „Selnica – Gusakovec“ na kojoj je kojoj je sudjelovalo oko 150 biciklista. Od sportskih događanja održan je turnir u uličnoj košarci MBasket na kojem je sudjelovalo 7 ekipa. Po prvi put je, kao dio „Ljeta u Mariji Bistrici“ održana kazališna predstava iz programa „GFUK-a“. Održana je i 2. bistrička ljetna likovna kolonija na kojoj je sudjelovalo 22 umjetnika iz naše županije, ali i iz Ličko senjske. TZO Marija Bistrica, u suradnji sa Zagorskom trkačkom ligom je 14. studenog 2021. organizirala prvu trail utrku koja je ujedno bila i završna utrka u trail sezoni. Uz poštivanje svih mjera, TZO Marija Bistrica je organizirala „Advent u Mariji Bistrici“, 10. po redu s obzirom da je isti izostao u 2020. Advent je organiziran nešto manjem obimu, izostala je Noć svjetla i Bistrička božićna tombola. Ostala događanja su bila realizirana sukladno važećim mjerama (Otvorenje Adventa, klizalište, kino, kazališna predstava, darivanje djece za Svetog Nikolu). Bruno Milički je donirao vožnju turističkim vlakićem tijekom dva adventska vikenda. Ukupan broj posjetitelja Adventa 2021. se procjenjuje na 30.000. I ovu manifestaciju je prepoznala Zagrebačka banka te je istu sponzorirala. Broj posjetitelja u razdoblju od srpnja do prosinca je značajno povećan u odnosu na 2020., u 2021. iznosio je 348.500, dok je u istom razdoblju 2020. bio 138.000, što je povećanje od 2,5 puta. Gledajući cijelu 2021. Mariju Bistricu posjetilo je 561.700 turista, od čega je bilo 29.700 stranih turista. Isto tako, gotovo je udvostručen i broj dolazaka koji je u 2021. iznosio 6.318, a ostvareno je 10.454 noćenja, što je u odnosu na 2020. povećanje od 300%. Najviše noćenja su ostvarili domaći turisti, dok od stranih turista najviše noćenja su ostvarili Nijemci, a slijede ih Poljaci i Slovenci. Tijekom studenog, Ministarstvo turizma i sporta izvršilo je nadzor nad poslovanjem TZO Marija Bistrica za 2020. i 2021. te je dobiveno bezuvjetno mišljenje.

6. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

Dana 22.09.2021. godine predan je Završni zahtjev za isplatu koji je još u obradi. Dana 24.11.2021. godine od strane Agencije za plaćanja odrađena je terenska kontrola, tzv. Posjet ulaganju te je utvrđeno da je Općina Marija Bistrica izvršila predmetna ulaganja za koje su odobrena sredstva, da ga upotrebljava prema odobrenoj namjeni, da je ulaganje propisno označeno te je uvidom u poslovne knjige utvrđeno da Općina za predmetno ulaganje nije primila sredstva iz ostalih izvora javne pomoći. Idejni projekt dogradnje novoga vrtića je završen krajem 12. mjeseca, a cjeloviti glavni projekt će biti dovršen, a građevinska dozvola izdana u prvoj polovici 2022. godine, sve kako bi Općina bila spremna za prijavu na najavljeni natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Krajem 2021. godine bio je dovršen glavni projekt Izgradnje dječjeg igrališta kod novog vrtića koji je početkom 2022. godine prijavljen na natječaj LAG-a.

7. PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI I IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE

Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji i proširenju groblja u Mariji Bistrici između Općine Marija Bistrica i MDK Građevinar d.o.o. potpisan je 10. lipnja 2020. godine na rok od 18 mjeseci od uvođenja u posao, na ukupni iznos od 7.655.103,60 kuna bez PDV-a. Do 31. prosinca 2021. godine ukupno je bilo izdano 15 privremenih situacija na iznos od 5.913.419,58 kn bez PDV-a. Dana 29. prosinca 2021. godine uspješno je obavljen tehnički pregled  te je 10.01.2022. godine izdana Uporabna dozvola. Dana 3. prosinca 2021. godine Agenciji za plaćanja poslan je 1. Zahtjev za isplatu koji je još uvijek u obradi.

8. GOSPODARENJE OTPADOM, ZAŠTITA OKOLIŠA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Tijekom mjeseca travnja 2021. godine isporučeni su spremnici za sakupljanje korisnog otpada ukupne vrijednosti 244.200,00 kn s uključenim PDV-om i to: -posuda 120 litara (plave boje) za papir i karton, ukupno 1806 komada       -posude 240 -litara (žute boje) za plastiku, tetrapak i konzerve, ukupno 1806 komada Djelatnici komunalnog društva Lijepa Bistrica d.o.o. započeli su s podjelom spremnika tijekom prosinca 2021.g. Također, komunalno društvo je dana 20. i 21. listopada 2021. godine organiziralo postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta po naseljima, a u svrhu selektivnog prikupljanja otpada. Tijekom 2021. godine reciklažno dvorište Marija Bistrica je kontinuirano prikupljalo otpad od građana te isti predavalo poduzećima koje se bave zbrinjavanjem ili oporabom otpada. Sveukupno je prikupljeno i predano 104,90 tona selektivno prikupljenog otpada. U sklopu javne usluge u 2021. godini je sakupljeno 859.510 kg. miješanog komunalnog otpada te 207.400 kg. korisnog komunalnog otpada te je stopa odvojenog korisnog otpada 24.13 %. Rad komunalnog društva Lijepa Bistrica d.o.o. tijekom 2021. godine udovoljavao je svim propisanim uvjetima određenim Zakonom i podzakonskim aktima iz područja gospodarenja otpadom. Redovito se je vršilo usavršavanje i obuka djelatnika te praćenje i usklađivanje s novim zakonskim i podzakonskim aktima.

9. KREDITNA ZADUŽENJA

U ovom trenutku  Općina Marija Bistrica ima sljedeća kreditna zaduženja: – dugoročni kredit na 10 godina za projekt Izgradnja i opremanje DV Pušlek Marija Bistrica u iznosu 3.500.000,00 kn (Općinski udio u projektu); iskorišten je do kraja, otplata kredita je u tromjesečnim ratama od 87.500,00 kn. Do kraja 2021. godine su bile otplaćene 3 rate kredita u ukupnom iznosu od 262.500,00 kn. – kratkoročni kredit na 1 godinu za projekt Izgradnja i opremanje DV Pušlek Marija Bistrica u iznosu 3.000.000,00 kn zbog usklađivanja priljeva i odljeva sredstava. Od odobrenog iznosa kredita bilo je potrebno te je iskorišteno 2.795.559,94 kn. Već je vraćeno 1.292.254,44 kn iz dodijeljenih bespovratnih sredstava. Preostali dio od 1.503.305,50 kn u najvećem dijelu će se vratiti iz bespovratnih sredstava. – 11. studenog 2020. godine potpisan je dugoročni kredit na 10 godina za projekt Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom u iznosu 7.000.000,00 kn, i to za svoj udio u projektu (4.000.000,00 kn) i zbog usklađivanja priljeva i odljeva sredstava (3.000.000,00 kn). Iznos za svoj udio u projektu otplaćivat će se kroz 10 godina iz proračuna Općine Marija Bistrica, a iznos za usklađivanje priljeva i odljeva sredstava otplaćivat će se odmah po dobivanju bespovratnih sredstava. – zbog brojnih investicija i projekata te nepredvidivog ritma priljeva i odljeva sredstava, Općini je odobren okvirni kredit po transakcijskom računu, tzv. „minus“ od 600.000,00 kuna, ali do sada nije bilo potrebe isti koristiti. U prosincu 2020. godine Općina je prijavila 3 svoja kapitalna projekta (reciklažno dvorište, vrtić i groblje i mrtvačnica) na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za sufinanciranje vlastitog udjela u EU projektima. Rezultati administrativne kontrole s indikativnim alokacijama po projektu objavljeni su 13.07.2021. godine. Općini Marija Bistrica je za spomenuta tri projekta odobren indikativni iznos od 3.644.960,53 kuna (koliko je i potraživano). Tijekom 11. i 12. mjeseca 2022. godine s Ministarstvom su potpisani ugovori. Za projekt reciklažnog dvorišta već je isplaćen cjelokupno odobreni iznos od 300.397,46 kn, a za projekt groblja i mrtvačnice dio odobrenog iznosa tj. 186.389,85 kn. Ostatak sredstava će se isplatiti kada će nam od strane Agencije za plaćanja biti odobreni zahtjevi za isplatu.

10. OSTALO

Mjesnim odborima su u proračunu za 2021. godini bila na raspolaganju sredstva u iznosu od 500 tis. kuna za  održavanje komunalne infrastrukture i malih komunalnih akcija. Za pogone bivše TehnomehanikeOpćina je preko KPMG Croatia d.o.o. izradila studiju pred-izvodljivosti koja se odnosi na razvoj Poduzetničke zone Marija Bistrica 1 (bivša Tehnomehanika), a sve u svrhu stavljanja u funkciju navedenoga kompleksa, odnosno da se što prije pokrene poduzetnička aktivnost. Također je odrađena legalizacija dijela hala koji nisu imali legalni status, a sve navedeno da bi se ishodila Uporabna dozvola za cijeli kompleks. Također je u izradi Natječajna dokumentacija  za zakup poslovnog prostora u poduzetničkoj zoni. Sukladno zakonskim odredbama odrađena je preventivna sustavna deratizacija na području Općine Marija Bistrica u vrijednosti od 47.575,00 kuna s PDV-om. Potpisani su ugovori o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu. Radom za zajednicu i sebe(javni radovi) kroz natječaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposleno je 6 osoba. Troškove javnih radova u iznosu od 123.534,20 kn u potpunosti je financirao HZZ. Projekt ugradnje lifta u Domu kulture je odrađen, a od strane Ministarstva kulture je za isti u 12. mjesecu 2021. godine isplaćeno 200.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 205.000 kn. Na natječaj Ministarstva kulture i medija Općina Marija Bistrica je prijavila projekt Digitalizacije Doma kulture Marija Bistrica u vrijednosti 690.821,25 kuna. U međuvremenu je početkom 2022. godine za spomenuti projekt Ministarstvo odobrilo iznos od 300.000,00 kuna. Uredno se isplaćuju troškovi 31 učeničkih i 15studentskistipendija za školovanje, kao i iznos subvencije za prijevoz učenika i studenata, sufinanciranje boravka u učeničkim i studentskim domovima, sufinanciranje boravka djece u vrtićima izvan naše općine, asistenti, prehrana za učenike slabijeg materijalnog stanja, logopedska služba, poliklinika Suvag, sudjelovanje učenika na školama stvaralaštva, sportskim igrama. S Općinom Zlatar Bistrica je i dalje na snazi Ugovor kojim se logopedski kabinet u Zlatar Bistrici stavlja na raspolaganje i djeci iz naše Općine, a Općina Marija Bistrica snosi 20% troškova logopeda. Program „Pomoć u kući starijim osobama“ preko Crvenog križa se i dalje uredno provodi. Program MIPOS II vrijedan 4.828.660,60 kuna se također provodi i preko istogase zapošljavaju ženske osobe preko pedeset godina na poslovima pomoći starijim domaćinstvima, a među zaposlenim osobama se nalaze i osobe s područja Općine Marija Bistrica. U sklopu Urbane aglomeracije Zagreb čiji smo član, provodi se projekt SUPERSTAR vrijednosti 1.655.520,00 kuna, a isti je namijenjen skrbi invalidnih osoba te starijih osoba društva. EU projekt ZAŽELI – nova prilika za žene u ruralnom području za koji je odobreno 1.857.319,59 kuna uz 100% intenziteta potpore, a nositelj projekta je udruga Feniks iz Oroslavja završio je 18. 12. 2021. godine. U okviru socijalnih programa uredno se pomaže prema zahtjevima Općini za podmirenje troškova stanovanja osobama ugrožene egzistencije zbog teške financijske situacije, pri čemu se nastoje odobriti pomoći raznih oblika, za  troškove stanovanja, života i sl. najpotrebnijima, uz nastojanje da svaki korisnik, ukoliko nema zapreka za isto, odradi određeni broj sati na ime društveno korisnog rada za dobivenu pomoć. Tijekom 2021. godine vanproračunskim korisnicima Dječjem vrtiću, Općinskoj knjižnici i čitaonici i TZ Marija Bistrica isplaćeno je ukupno 2.965.086,67 kuna. Tekuće donacije za Vatrogasnu zajednicu općine Marija Bistrica i Javnu vatrogasnu postrojbu isplaćene su u iznosu od 564.175,58 kuna. Radiju Marija Bistrica isplaćeno je 130.000,00 kuna, a Crvenom križu 64.129,79 kuna. Za kulturno umjetnička društva, športskoj zajednici te ostalim društvima i udrugama koje su se prijavile na natječaj koji je Općina raspisala sukladno Zakonu o financiranju udruga isplaćeno je ukupno  472.121,40 kuna čime su pokrivene sve potrebe udruga i društava te je istima omogućen nesmetan rad. Općina  također pomaže udrugama kod pripreme prijavne dokumentacije za razne natječaje i uredno iskazuje potporu u projektima i Pismima namjere. Ovo je kratak pregled najvažnijih projekata i aktivnosti koje smo odradili u proteklom razdoblju. Svakako valja napomenuti da je većina kapitalnih projekata kao i dio manjih projekata realiziran preko EU fondova i nacionalnih natječaja, a vrijednost tih projekata premašuje godišnji proračun Općine Marija Bistrica. Pred nama su novi izazovi prouzročeni globalnim financijskim poremećajima i energetskom krizom na koje moramo spremno odgovoriti, a siguran sam da našim znanjem, zajedništvom i vizijom – možemo.

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.