15. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U četvrtak 29. studenog održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na početku je prihvaćena Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o., koje je pojasnio direktor Mario Mihovilić. Riječ je potrebnoj suglasnosti u svrhu realizacije projekata izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar) i Proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama. Općinsko vijeće donijelo je i    Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini, kao i Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini. Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica u 2019. godini u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina; prometnica i javnih površina, javne rasvjete, te odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda. Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu osigurat će se iz komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih priroda Proračuna Općine, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisima kako slijedi:

– opći prihodi i primici – 4.027.755,07 kn

– prihodi za posebne namjene – 1.712.246,00 kn

– prihodi od kapitalnih potpora – 6.691.655,63 kn

– prihodi od pomoći EU – 11.349.424,26 kn

– namjenski primici od zaduživanja – 3.968.428,67 kn

Ukupni iznos ovog Programa građenja komunalne infrastrukture iznosi 27.749.509,63 kuna.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na području Općine Marija Bistrica, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje prometnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i potoka, održavanje uređaja vodoopskrbe, održavanje javne rasvjete i potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, prigodno uređenje na području Općine te uređenje Općinske zgrade, održavanje prostora groblja i mrtvačnice, održavanje igrališta za djecu te ostalih objekata i uređaja u vlasništvu Općine. Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture ukupno iznosi 5.182.053,75 kuna. Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini osigurati će se iz sljedećih izvora:

– komunalne naknade – 900.000,00 kn

– grobne naknade – 330.000,00 kn

– prihoda za posebne namjene -1.299.300,00 kn

– pomoći – 700.676,25 kn

– općih poreznih prihoda – 981.377,50 kn

– vlastiti prihodi – 970.700,00 kn

Vijeće je donijelo i Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade. Hrvatski sabor donio je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti, sukladno članku 130. stavak 1. novog Zakona, Odluku o komunalnoj naknadi, u skladu s člankom 95. Zakona, u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona te novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije do kraja studenog kalendarske godine, a za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini. Bitna novina prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu je da se komunalna naknada u rješenju o komunalnoj naknadi utvrđuje u godišnjem iznosu uz mogućnost da se godišnji iznos komunalne naknade plaća mjesečno ili u obrocima (članak 101. Zakona). Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđivao se mjesečni iznos komunalne naknade. Zakonom je određeno da vrijednost boda komunalne naknade (B) mora biti jednaka godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni. Godišnji iznos komunalne naknade prema članku 101. stavak 2. Zakona predstavlja umnožak površine nekretnine za koju se utvrđuje komunalna naknada i jediničnog iznosa komunalne naknade po m2 površine. Jedinični iznos komunalne naknade po m2 površine predstavlja, prema članku 99. stavak 2. Zakona, umnožak koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B). Sadašnja vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade utvrđena je Odlukom o vrijednosti obračunske jedinice boda (B) za obračun komunalne naknade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 17/06.) u iznosu od 0,20 kuna/m2 i jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni. Obzirom da se sukladno novom Zakonu komunalna naknada utvrđuje u godišnjem iznosu, ovom Odlukom vrijednost boda određena je u visini o 2,40 kuna/m2 korisne površine stambenog prostora što predstavlja zapravo umnožak dosadašnje vrijednosti boda od 0,20 kuna s dvanaest mjeseci u godini. Na taj način godišnji iznos komunalne naknade u odnosu na sadašnje stanje ne planira se mijenjati već se samo usklađuje s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Vijećnici su prihvatili Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama. Riječ je o promjeni na način da se postojeća cesta NC-1-176 – Gabudi – Boci dijeli se na dvije ceste uz oznake NC-1-176 – Gabudi – Boci i NC-1-211 – Boci – Gabudi. Donijeta je i Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marija Bistrica, kojom se određuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s njom na području Općine Marija Bistrica. Kriterij količine otpada koju predaje korisnik javne usluge je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika. Miješani komunalni otpad prikupljat će se u spremnicima za miješani komunalni otpad. Biorazgradivi komunalni otpad – biootpad korisnici usluge dužni su zbrinjavati u svojim domaćinstvima na način da isti kompostiraju u vlastitim kućanstvima, osim u slučajevima kada to nije moguće. Biorazgradivi komunalni otpad – biootpad i otpadni papir i karton prikupljat će se u spremnicima za biorazgradivi komunalni otpad i to odvojeno biootpad od otpadnog papira i kartona. Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se u posebnim spremnicima koji se nalaze na javnim površinama, u reciklažnim dvorištima i/ili na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge. Problematični otpad prikuplja se u spremnicima za problematični otpad koji se nalaze u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu. Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge (sukladno rasporedu davatelja usluge) u količini do najviše 2 m3 po korisniku. Najmanja učestalost primopredaje otpada prema područjima naselja je: jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada, jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada, jednom mjesečno za reciklabilni otpad i jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad. Također u odluci se spominje da se osigurava odvojeno sakupljanje komunalnog otpada: krupnog (glomaznog) otpada, problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila putem mobilnog reciklažnog dvorišta jednom svaka tri mjeseca po naseljima unutar Općine Marija Bistrica. Po izgradnji reciklažnog dvorišta te ishođenja uporabne dozvole za isto, učestalost odvoza mobilnim reciklažnim dvorištem mijenja se na jednom svaka četiri mjeseca. Mobilno reciklažno dvorište jednom svaka tri mjeseca postavlja se na javnim površinama u naseljima: Marija Bistrica – Kolodvorska cesta; prostor sajmišta; Globočec – Globočec 85 (Područna škola); Hum Bistrički – Hum Bistrički (nasuprot Autokuće Štagar);m Laz Bistrički, Laz Stubički – Laz Bistrički (nasuprot Vatrogasnog doma); Podgorje Bistričko – obilaznica; parkiralište; Podgrađe – Podgrađe 26c (Društveni dom); Poljanica Bistrička – Poljanica Bistrička 153/1 (Područna škola); Selnica – Selnica 101b (kod Vatrogasnog doma); Sušobreg Bistrički – Sušobreg Bistrički 102; Tugonica – Tugonica 62a (kod Vatrogasnog doma). Korisnik usluge plaća javnu uslugu na osnovi ispostavljenih računa po isteku obračunskog razdoblja davatelja komunalne usluge. Shodno tome donijeta je i Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marija Bistrica, kojom se određuje da javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području Općine Marija Bistrica obavlja komunalno društvo Lijepa Bistrica d.o.o., i to od 1. siječnja 2019. godine. Područje pružanja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom su sva naselja na području Općine Marija Bistrica. U tu svrhu nabavljena su dva kamiona, primljena 3 djelatnika, uskoro stižu kante i do početka godine sve će biti spremno. Također, kao što je i ranije rečeno, bistričko komunalno poduzeće miješani otpad neće odvoziti u odlagalište u Tugonici, koje bi se ionako trebalo do kraja godine zatvoriti, već u Piškornicu. Prihvaćena je i Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica, koja je primijenjena samo u jednoj stavci, a to je koeficijent Višeg referenta za financije i proračun, koji sada iznosi 2,30. Vijeće je donijelo i Odluku o pokretanju postupka za promjenu statusa općine Marija Bistrica u status   grada Marija Bistrica, kojom se pokreće postupak promjene statusa općine Marija Bistrica u grad Marija Bistrica temeljem razloga utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Temeljem Studije opravdanosti zahtjeva za izmjenu statusa općine u status grada utvrđeno je da postoje opravdani razlozi (gospodarski, prometni, povijesni) da se pokrene navedena statusna promjena. Slijedom navedenog predmetni akt predstavlja prvi korak u promjeni statusa uz prethodno navedene opravdane razloge utemeljene u zakonskim propisima. Na kraju sjednice prezentirano je i Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Marija Bistrica za 2017. god., koje se pozitivno očitovalo na poslovanje Općine. Na početku sjednice na vijećnički mandat prisegnula je dr. sc. Sanja Kovačić, koja će obavljati dužnost zamjenice Predsjednika vijeća.