Stipendije u Općini Konjščina

Jedinstveni upravni odjel Općine Konjščina, raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Konjščina u školskoj godini 2019/2020. Pozivaju se zainteresirani učenici srednjih škola i studenti na redovnom školovanju na učilištu, veleučilištu ili sveučilištu s prebivalištem na području Općine Konjščina, da dostave zahtjev i dokumentaciju za odobrenje stipendije u školskoj godini 2019/2020. Natječaj se objavljuje za: 5   učeničkih stipendija i 8 studentskih stipendija. Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 8 dana po objavi natječaja, tj. od 05.studenog 2019. (utorak) do zaključno 15. studenog 2019. (petak), a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi. Zahtjevi se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Konjščina, Ul. I. Gluhaka br. 13, Konjščina, isključivo na propisanom i pripremljenom obrascu   kojeg zainteresirani učenici i studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom   odjelu Općine Konjščina, svakim radnim danom izuzev subote, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati u vrijeme otvorenog natječaja, odnosno na www. konjscina. hr. Zahtjevu treba priložiti: Potvrdu srednje škole, učilišta, veleučilišta ili sveučilišta o upisu u redovno školovanje; ovjereni preslik svjedodžbe, prijepisa ocjena ili ovjereni preslik, odnosno prijepisindeksa zadnje godine školovanja prije podnošenja zahtjeva; dokaz o postignutim uspjesima na službenim natjecanjima iz školske godine koja je prethodila godini podnošenja zahtjeva za stipendiju; potvrdu – izjavu o članovima kućanstva, njihovom statusu (zaposlen, nezaposlen, učenik, student, umirovljenik i sl.) te naznaku njihovih prosječnih primanja; dokumentaciju o pojedinačnim prosječnim mjesečnim primanjima članova kućanstva za prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za stipendiju (srpanj, kolovoz, rujan 2019.). Potvrdu poslodavca o prosječnim mjesečnim primanjima za sve članove kućanstva, izvješća o isplaćenoj mirovini, invalidnini i sl., potvrdu – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, odnosno isplati naknade, Rješenje o dječjem   doplatku, potvrdu, odnosno izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o izvanrednim naknadama, nagradi ili slično (stalna ili povremena primanja) po osnovi članstva u nadzornim ili upravnim tijelima, rada u predstavničkim tijelima, povremeni rad koji sene evidentira, a za koji se pravodobno znade da se naplaćuje i sl.       Uz dokaz – akt o visini plaće za privatnog poduzetnika – obrtnika, kao i većinskog vlasnika poduzeća koji je ujedno i član kućanstva podnositelja zahtjeva, odnosno sam je podnositelj zahtjeva za dijete – učenika / studenta, potrebno je priložiti Rješenje Porezne uprave o razrezu poreza na dohodak, odnosno dobit iz godine koja je prethodila godini podnošenja zahtjeva, odnosno za početnike rješenje Porezne uprave o utvrđenoj akontaciji. Ostalu dokumentaciju kojim podnositelj zahtjeva može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog položaja kućanstva, a između inog: dokaz djeteta poginulog branitelja, odnosno invalida Domovinskog rata,  dijete s teškoćama u razvoju (mentalni ili fizički problemi) u kućanstvu, samohrani roditelj, podstanarski smještaj za vrijeme školovanja, broju ostalih članova kućanstva koji se istovremeno nalaze na redovnom obrazovanju, bolesti članova uže obitelji, nezaposlenosti, elementarnoj nepogodi i dr.; Izjavu podnositelja zahtjeva da nije korisnik neke druge stipendije; Podatak o podmirenim obvezama prema Općini Konjščina. Stipendija se dodjeljuje za cijelo vrijeme školovanja od odobrenja stipendije do završetka na upisanoj srednjoj školi, učilištu, veleučilištu ili sveučilištu pod uvjetom da učenik/student upisuje godinu za godinom školovanja. Samo iznimno, u opravdanom slučaju kao što su bolest, elementarna nepogoda, smrt u obitelji ili dr. tragedija Općinski načelnik uz obrazloženje i dostavu dokumentacije može odobriti isplatu stipendije učeniku/studentu ukoliko nije upisao narednu godinu školovanja. Stipendija se za školsku godinu 2019/2020. isplaćuje za učenike od 01.09.2019. do 30.06.2020. godine, za studente od 01.10.2019. do 30.09.2020. godine i tako do završetka redovnog školovanja. Pravo na isplatu stipendije iz Proračuna Općine Konjščina ima samo jedan učenik, odnosno student iz kućanstva. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Konjščina osobno ili putem telefona 502-612 ili 465-905.