Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U ponedjeljak 25. svibnja održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Usvojen je Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi. Također je prihvaćen i Prijedlog Odluke o dodjeli javnih nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica.

Donosimo obje odluke:

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,  59/01., 26/03-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04-Uredba, 178/04., 38/09.,79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13 i 174/14) članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 3/09) Općinsko vijeće Marije Bistrice na svojoj 22. sjednici održanoj dana 25 svibnja 2015. godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U
o komunalnoj naknadi

Članak 1.
    Ovom Odlukom o komunalnoj naknadi (dalje u tekstu:Odluka) utvrđuju se ulice, naselja i dijelovi naselja u kojima se plaća komunalna naknada, područja zona, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone, koeficijent namjene (Kn) obveznici plaćanja komunalne naknade, rokovi plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od komunalne naknade, izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.
    Sredstava komunalne naknade namijenjena su za financiranje obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:
1.    javne rasvjete,
2.    odvodnje atmosferskih voda,
3.    održavanje nerazvrstanih cesta,
4.    održavanje groblja,
5.    održavnje javnih površina,
6.    održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina.

  Članak 3.
    Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici ovih nekretnina:
1. stambenog prostora
2. poslovnog prostora
3. garažnog prostora
4. građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
5. neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Članak 4.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka 3. ove Odluke koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja, kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti javne rasvjete, održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javnih površina i koje su opskrbljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, te čine sastavni dio infrastrukture Općine Marija Bistrica.

Članak 5.
Građevinskim zemljištem u smislu ove odluke smatra se zemljište koje se nalazi unutar granice građevinskog područja naselja, a na kojem se u skladu sa prostornim planom mogu graditi građevine za stambene, poslovne, športske i druge namjene.

Članak 6.
Građevinskim zemljištem koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti smatra se građevinska parcela na kojoj je izgrađena građevina koja služi za obavljanje poslovne djelatnosti.
Površina parcele utvrđuje se na osnovi izvatka iz evidencije katastra zemljišta (posjedovnog lista).

Članak 7.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem u smislu ove odluke smatra se zemljište  iz članka 5. ove Odluke na kojem nije izgrađena nikakva građevina ili na kojoj postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za građenje.
    Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine.
    Površina neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđuje se na osnovi izvatka iz evidencije katastra zemljišta (posjedovnog lista).

 Članak 8.
    Obveznici plaćanja komunalne naknade iz članka 3. (fizičke i pravne osobe) dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, nadležnom za komunalno gospodarstvo.

Članak 9.
    Vlasnici hotela, kampova, odnosno apartmanskih naselja dužni su najkasnije do 30. ožujka tekuće godine dostaviti upravnom tijelu Općine Marija Bistrica završni račun za prethodnu godinu, radi izdavanja rješenja o komunalnoj naknadi.

Članak 10.
    Komunalna naknada ne plaća se u cijelosti za slijedeće nekretnine:
    1. za nekretnine koje Općina Marija Bistrica i mjesni odbori koriste za vlastite potrebe i nekretnine čije se održavanje financira iz proračuna općine, a nisu dane u najam, zakup ili privremeno korištenje,
    2. za javno prometne površine u vlasništvu Općine Marija Bistrica (nerazvrstane ceste, autobusna stajališta izvan kruga autobusnog kolodvora, parkovi, trgovi, dječja igrališta), groblje u Mariji Bistrici i Lazu,
    3. za nekretnine koje se koriste za djelatnost javnog predškolskog i osnovnog obrazovanja
    3. za nekretnine koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje vjerskih obreda
    4. za nekretnine koje koriste vatrogasne postrojbe
    5. za zgrade i građevinsko zemljište koje je u vlasništvu odnosno na korištenju sportskih i humanitarnih udruga s područja Općine Marija Bistrica.

Članak 11.
    Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine u vlasništvu korisnika stalne pomoći za uzdržavanje od strane Centra za socijalnu skrb, za vrijeme dok traje uzdržavanje.
Centar za socijalnu skrb dužan je u slučaju promjene statusa primatelja stalne pomoći za uzdržavanje o tome odmah obavijestiti upravno tijelo općine.
    Izvor sredstava za namirenje iznosa komunalne naknade za slučajeve potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz st. 1. ovog članka jesu porezni prihodi.

Članak 12.
    Zbog poticanja poduzetničke aktivnosti na području Općine Marija Bistrica djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade u visini od 50% vlasnici, odnosno korisnici nekretnina  iz članka 3. ove odluke u prvoj godini obavljanja poslovne djelatnosti.
    Radi izdavanja rješenja o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalne naknade, vlasnik, odnosno korisnik nekretnine dužan je upravnom tijelu općine dostaviti:
      –     zahtjev za djelomično oslobađanje plaćanja komunalne naknade
–    izvod iz registra Trgovačkog suda, odnosno upis u registar obrtnika o djelatnosti koju obavlja
–    podatke o površini nekretnine koje koristi za obavljanje svoje djelatnosti.
U slučaju obavljanja poslovne djelatnosti od osobitog strateškog značaja za Općinu Marija Bistrica može se vlasnike ili korisnike nekretnina iz st. 1. ovog članka osloboditi djelomičnog/potpunog plaćanja komunalne naknade posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 13.
    Ovisno o stupnju opremljenosti komunalne infrastrukture i pogodnosti položaja za stanovanje i obavljanje poslovne djelatnosti određuju se 3 zone po naseljima.
    I. ZONA obuhvaća naselja koja su opskrbljena asfaltiranom pristupnom cestom, a u kojima se obavljaju najmanje sljedeće komunalne djelatnosti: javna rasvjeta, održavanje nerazvrstane ceste, zimska služba, vodoopskrba, kanalizacija i buduća kanalizacija, sukladno mjesnim prilikama, te blizina državne i županijske ceste.
I. zona obuhvaća dijelove naselja:
1.    Laz Bistrički: kućni brojevi; 1-1f
2.    Hum Bistrički: kućni brojevi; 1-13, 61-92, 173-175, 220-220f,
3.    Podgrađe: kućni brojevi; 9-10, 12-19a, 70-82f, 82h-84,
4.    Tugonica: kućni brojevi; 22a-41, 53a-81a, 81f-81h, 91-91a, 99,
5.    Podgorje Bistričko: kućni brojevi; 1-7e, 7z, 8-51, 82-91, 129-152, 172-198, 201-207, 208-213,
6.    Marija Bistrica; cijelo naselje osim kućnih brojeva u zoni II. i zoni III.

    II. ZONA obuhvaća naselja koja su opskrbljena asfaltiranom pristupnom cestom i u kojima se obavljaju najmanje sljedeće komunalne djelatnosti; javna rasvjeta, održavanje nerazvrstanih cesta, zimska služba, sukladno mjesnim prilikama.
II. zona obuhvaća dijelove naselja:
1.    Globočec: kućni brojevi; 1-69a, 73-100, 101-103a, 128-139, 141-154, 154c, 170-204, 209-209e, 209k, 219-227, 205, 229-243b,
2.    Laz Bistrički:  kućni brojevi; 2-4a, 6-36, 37-37a, 38-48, 53-265e, 265g-265o, 265i, 267-283,
3.    Laz Stubički: kućni brojevi: 1-81,
4.    Hum Bistrički: kućni brojevi; 14-14b, 21-22a, 24, 33a-33b, 34-39, 92a, 92b, 92c, 93a, 94-104, 108-141c, 142a-146a, 147-172d, 175a-175b, 175d-175j, 176-190b, 193-212a,
5.    Selnica: kućni brojevi: 1, 2-4, 5-164, 165-168, 173-202a, 216-225, 254-259,
6.    Podgrađe: kućni brojevi; 1-8, 11, 20-48b, 49-69, 82g,
7.    Tugonica: kućni brojevi; 1-22, 42-53, 54, 81b-81d, 82-89a, 92-98, 100-181,
8.    Poljanica Bistrička: kućni brojevi, 1-88, 90-136, 144-171, 173-297a,
9.    Podgorje Bistričko: kućni brojevi; 7d, 7f-7u, 52-81, 92-106a, 107-128, 154-170, 199-200a, 213a-242d, 243-283b, 292-320, 322-335c, 336-338a, 340-362, 368-389f,
10.    Sušobreg: kućni brojevi; 99a-121, 121e-137
11.    Marija Bistrica: Kolodvorska ulica-kućni brojevi; 55 i 57.

    III. ZONA obuhvaća naselja u kojima se obavljaju najmanje sljedeće komunalne djelatnosti; održavanje nerazvrstanih cesta, zimska služba, sukladno mjesnim prilikama.
III. zona obuhvaća dijelove naselja:
1.    Globočec: kućni brojevi; 72a, 72b, 100a, 100b,  104-120, , 121-127b,  125-137, 140,  140a, 144, 155-169, 207-208b, 209f-209l, 210-217, 241-242, 244-256,
2.    Laz Bistrički: kućni brojevi; 5-5k, 36a, 36b, 49-51, 265f, 265p, 265j, 284-285,
3.    Hum Bistrički: kućni brojevi; 15-20, 23-23/1, 24a-24n, 40-60, 93b, 93c, 104a-106e, 141c-141h, 146b-146j, 174a-174h, 175c, 175k-175n, 191-192f, 213-219, 221.
4.    Selnica: kućni brojevi; 1a, 4a-4f, 164a-164h, 169-172, 203-215/1, 226-253, 260-327.
5.    Podgrađe: kućni brojevi; 48c-48h,
6.    Tugonica: kućni brojevi; 1h
7.    Poljanica Bistrička: kućni brojevi; 89-89g, 137-143, 172.
8.    Podgorje Bistričko: kućni brojevi; 1l, 106b-106e, 115a-115e, 178b, 207a, 207b, 242e-242l, 283d, 320a-320c, 335d-335i, 337, 337a, 366-367, 266a-266c.
9.    Sušobreg Bistrički: kućni brojevi; 121a-121b
10.    Marija Bistrica: Gajeva ulica-kućni brojevi; 13, 15, 21 i 21a.

Članak 14.
    Za zone iz članka 13. određuju se slijedeći koeficijenti za obračun komunalne naknade i to:
    za I. zonu koeficijent            1,00
    za II. zonu koeficijent            0,80
    za III. zonu koeficijent            0,60

Članak 15.
    Prema namjeni prostora za nekretnine iz članka 3. točke 1., 3. i 5. ove odluke utvrđuju se slijedeći koeficijenti:
    – za stambeni prostor                            1,00
    – za garažni prostor                               1,00
    – za neizgrađeno građevinsko zemljište   0,05

Članak 16.
    Koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor iz članka 3. točke 2 i 4 ove odluke, ovisi o vrsti djelatnosti za koju se poslovni prostor koristi i utvrđuje se:

   
VRSTA DJELATNOSTI ZA KOJU SE KORISTI POSLOVNI PROSTOR        KOEFICIJENT
I.    Neprofitne organizacije                                   1,00
    Ustanove                                                         5,00
    Privatni zdravstveni djelatnici, ljekarne                7,00

II    Trgovačke djelatnosti                               
– poslovni i prodajni prostor do 1000 m2                 7,00
– svaki daljnji m2 iznad 1000 m2                            5,00       
– skladišni prostor do 300 m2 (kao i poslovni)         7,00
– skladišni prostor iznad 300 m2                           3,50

III.    Ugostiteljske, turističke
– restorani, disco, noćni klub, pizzeria                    9,00
– bistro, kafić, slastičarna, pečenjara i ostalo          7,00
– krčma i buffet                                                     5,00
– konačište, motel                                                 3,00
– objekti namijenjeni seoskom turizmu                   1,00
– hotel, apartmani, sobe, apartmanska naselja i kampovi                5,00

IV.    Bankarske i druge financijske djelatnosti uključivo njihove zastupnike, predstavnike, agente, dealere, brokere i sl.;
djelatnost osiguranja osoba i imovine uključiv i njihove zastupnike, predstavnike, agente i sl.;
djelatnost distribucije električne energije; benzinske crpke; djelatnost prometa i veza; komunalne djelatnosti; kladionice; prodaja igara na sreću; mjenjačnice; odvjetnici, javni bilježnici; zlatarne                10,00

V.    Proizvodne djelatnosti                            4,00
    Skladišni prostor                                      1,00

VI.    Građevinske djelatnosti                         5,00

VII.    Uslužne djelatnosti i ostalo                   7,00

       
    Koeficijent namjene za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja djelatnosti koeficijent namjene je 0,40.
    Za hotele, apartmanska naselja i kampove koji se nalaze na području Općine Marija Bistrica visina komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

Članak 17.
    Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor.

Članak 18.
    Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:
        – lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nekretnina nalazi;
        – vrsti nekretnine iz članka 3. ove odluke
        Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, a za građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.
        Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti obračunskog boda (B) izražen u kunama za m2, sa koeficijentom zone (KZ) i koeficijentom namjene (KN).
Vrijednost boda određuje Općinsko vijeće do kraja studenog tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu.
        Ako Općinsko vijeće do konca studenog tekuće godine ne odredi drugu vrijednost obračunskog boda, za obračun komunalne naknade vrijednost boda se ne mijenja.

Članak 19.
    Rješenje o visini komunalne naknade donosi upravno tijelo općine za kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine, ako se na osnovi odluke Općinskog vijeća mijenja visina komunalne naknade u odnosu na prethodnu godinu.
    Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni iznos komunalne naknade.
    Rješenje o privremenom, potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donosi upravno tijelo Općine.
    Protiv rješenja iz ovog članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.
    Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.
   
Članak 20.
    Općinsko vijeće za svaku godinu u skladu sa predviđenim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture koja se financira iz sredstava komunalne naknade.
    Programom iz prethodnog stavka obvezatno se utvrđuje:
–    opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima;
–    iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.
Izvršno tijelo Općine dužno je do kraja ožujka tekuće godine Općinskom vijeću podnjeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 21.
    Fizička i pravna osoba koja ne postupi u skladu sa člankom 8. ove Odluke podliježe kaznenoj odredbi sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Članak 22.
    Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 21/01.).

Članak 23.
    Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica.

Temeljem odredbe članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 22. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2015. godine donosi

O D L U K U
o dodjeli javnih nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica

Članak 1.
Imenuje se Komisija za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Marija Bistrica i to u sljedećem sastavu:
1.Sanja Kovačić- predsjednik
2.Snježana Husinec – član
3.Dubravka Bartolović – član
4.Katica Habazin – član
5.Branimira Glavica – član

Članak 2.
Javna priznanja i nagrade dodjeljuju se za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Marija Bistrica, a osobito za naročite uspjehe u unapređenu gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekova okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivonosti koje su tome usmjerene.

Članak 3.
Javni poziv za dodjelu javnih nagrada i priznanja objavit će se u sredstvima javnog oglašavanja, i to putem Radia Marija Bistrice, Radia Stubice i oglasne ploče Općine Marija Bistrica.
Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica imaju svi građani, kulturna i sportska društva, udruženja građana, gospodarstvenici i ustanove općine Marija Bistrica uz pisane i obrazložene prijedloge kandidata.
Komislija za dodjelu javnih nagrada i priznanja će pregledati i ocjeniti sve zaprimnjene prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja u roku od 5 dana od zatvaranja javnog poziva.
Članak 4.
Komisija za dodjelu javnih nagrada i priznanja će slobodnom ocjenom donijeti odluku o dodjeli nagrada i priznanja, a koja će biti uručena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Bistričkom glasniku.
 

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U ponedjeljak 20. listopada održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na sjednici je gostovao i direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić, a razlog je bio davanje suglasnosti Općine Zagorskom vodovodu za kreditno zaduženje. Načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički pojasnio je kako je riječ o zaduženju u iznosu od 11 milijuna 850 tisuća kuna, a sredstva su namijenjena za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za trasu izgradnje odvodnje aglomeracije Zabok i Zlatar. Jedan dio te mreže nalazi se i na području Općine Marija Bistrica. Radi se o sredstvima koja su namijenjena za obeštećenje vlasnicima zemljišta, kroz koja prolazi trasa. Inače, ovaj projekt prijavit će se i na EU fondove, a završetak izgradnje planiran je do kraja 2018. godine. Na dnevnom redu jedince  našao se i Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za određivanje visine naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta  na mjesnom groblju Marija Bistrica i Laz. Načelnik Milički je napomenuo da do sada u Općini nije bilo odluka usklađenih sa Zakonom i pravilnikom o grobljima te ostalim aktima. Stoga je sada donesena odluka kojom se definira Uprava groblja, što je po zakonu obvezno, a to je u ovom slučaju Jedinstveni upravi odjel Općine. Osam dana po objavi ove odluke, slijedi i cjenik u kojem su definirane sve usluge, koje se koriste na grobljima u Mariji Bistrici i Lazu. Definirana je i godišnja grobna pristojba, koja sada iznosi 25 una po kvadratnom metru. Načelnik je napomenuo da je groblje već dulje vrijeme poslovalo s gubitkom, pa je tako u 2013. godini gubitak bio 60 tisuća kuna, pa se mora iznivelirati financijska situacije, jer je nekadašnji način funkcioniranja bio neodrživ.
 

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U ponedjeljak je održana 14. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Usvojeno je izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine. U tom su periodu ukupni prihodi općine Marija Bistrica realizirani u iznosu od 5.545.484,40 kuna ili 41,23% od plana. Zadovoljavajuće je da su prihodi od poreza na dohodak ostvareni sa 51,88%, što je za 1,88 %  više u odnosu na prošlu godinu, a što je rezultat manjeg povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Tekuće  i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna nisu realizirane u prvoj polovici godine, a što se očekuje u narednom razdoblju, i tu leži razlog zašto je ukupno izvršenje manje od 50 %. Također, Komunalna naknada i komunalni doprinos ostvareni su 16%  iz razloga što se zaduženje  prihoda odnosi na cijelu godinu a dospijeće prve rate za uplatu je u mjesecu kolovozu stoga  se realizacija istih očekuje u nastavku godine. Rashodi  i  izdaci proračuna ostvareni su u iznosu 4.249.958,78  kuna ili 30,31% u odnosu na plan, te se stvorila razlika od 1.295.525,61  kune u korist prihoda. Ostvareni višak prihoda u prvom polugodištu nastao je iz razloga što nisu realizirani svi planirani rashodi koji su planirani za to razdoblje. Budući da su u prvoj polovici godine odrađene predradnje za ostvarenje kapitalnih investicija npr.za uređenje groblja, kupnja zemljišta za dječji vrtić, novu školu i groblje, uređenje nogostupa, javnu rasvjetu i dr., u drugoj polovici godine će biti realizirani. Ostali rashodi poslovanja  ostvareni su prema planu proračuna.

Na sjednici Vijeća Općine Marija Bistrica predstavljeno je Izvješće o stanju potraživanja na dan 30.06.2014 sa usporedbom u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupna potraživanja na kraju lipnja 2013 iznosila su 2.291.146,07 kn, a na kraju lipnja ove godine iznosila su 2,737.810,28 kn. Generalno, u odnosu na 2013 godinu, potraživanja su se s jedne strane povećala zbog kasnijeg zaduženja komunalne naknade za 628.704 kn i vode za 465.400 kn, a istovremeno smanjila zbog redovne naplate i otpisa potraživanja u iznosu od 232.242 kn. Povećanje  se može dodatno obrazložiti time da neplatiše i dalje ne plaćaju, a oni koji redovno podmiruju svoje obveze su ih podmirili pa je s toga potrebno poduzeti određene mjere naplate prema “stalnim” neplatišama. Obzirom da se tijekom prijašnjih godina nije dovoljno vodila briga o naplati općinskih prihoda, veliki dio je otišao u zastaru pa je prije svega potrebno odraditi cijeli niz koraka za pokretanje naplate  kako redovnim tako i prisilnim putem, a jedan od preduvjeta je i otpis zastarjelih potraživanja. I načelnik Josip Milički i predsjednik Vijeća Teodor Švaljek istaknuli su kako se radi o velikom poslu, koji se sustavno zanemarivao kroz godine (od 2003.godine nije funkcionirao sustav praćenja naplate). Sada je sustavnost potrebna u rješavanju situacije, pa je pred općinskim službama, pročelnicom i načelnikom, kako je slikovito rečeno, ''rudarski'' posao. S jedne strane poduzete su radnje u okviru zakona, kako bi se nenaplativa potraživanja otpisala, a za naplativi ostatak se sklapaju nagodbe sa rokom uplate do kraja godine u ratama. S druge se pak strane radi sustavna baza podataka, kako bi se, kada je to potrebno aktivirali svi zakonski mehanizmi, da do ovakvih zanemarivanja obveza prema Općini ne bi niti dolazilo. Predsjednik Općinskog vijeća  i načelnik zahvaljuju svim građanima koji su proteklih godina plaćali svoje obveze jer zahvaljujući upravo njima općina danas funkcionira i biti će još mnogo bolja nakon što cijeli sustav, koji se uz mnogo truda gradi, profunkcionira.


Na sjednici Vijeća Općine Marija Bistrica prezentirano je Izvješće o provedenim postupcima javne nabave i odabranim ponuditeljima za izvođenje radova temeljem poziva za dostavu ponuda. Za projekte Poboljšanje energetske učinkovitosti – uspostava energetski učinkovitog sustava rasvjete u  Općini  Marija Bistrica i Modernizacija javne rasvjete uz nogostup LC 22009, prihvaćene su ponude tvrtke Čeha elektro. Za projekte Uređenje i rekonstrukcija grobnih staza na groblju u Mariji Bistrici, Rekonstrukcija nogostupa Zagrebačka – Nova cesta, LC 22009 i Asfaltiranje nerazvrstane ceste – Selnica – Galoići i Poljanica prema Crničkima prihvaćene su ponude tvrtke MB Transgradnja. Također Vijeće je donijelo i novu odluku o visini otkupne cijene za otkup zemljišta za izgradnju Dječjeg vrtića. Prvotna odluka temeljena na mišljenjima neovisnog vještaka i porezne uprave bila je 50 kn po kvadratnom metru, no vlasnici zemljišta imaju podosta veća potraživanja, koja u nekim slučajevima dolaze i do 7 puta veće cijene od procijenjene. Vijeće je sada donijelo odluku da otkupna cijena bude 65 kuna. Načelnik Josip Milički je napomenuo da na Općini leži i odgovornost prema vlasnicima zemljišta, ali i prema ostalim mještanima, koji pune proračun, te da se na ucjene neće pristati. Vijećnica dr. sc. Sanja Kovačić predložila je da se ponudi mogućnost da vlasnici zemljišta daruju zemljište, s obzirom da je u pitanju izgradnja vrtića, a ne npr. trgovačkog centra.            
 

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U ponedjeljak 31. ožujka je održana 10. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Na samom početku sjednice prisegu je položila Katica Habazin, kao članica Vijeća iz redova Hrvatske stranke umirovljenika, umjesto Dragice Dijanić, koja je svoj mandat stavila u mirovanje.

 

 

 

Nakon toga načelnik Josip Milički odgovorio je na dva pitanja vijećnika i bivšeg načelnika Stjepana Muheka, a koja su se doticala cijene neovisne revizije i troškova manifestacije Advent u Mariji Bistrici. Načelnik je ponovio da je cijena revizije iznosila 14 tisuća kuna plus PDV, a što je potkrijepio i računima te očitovanjem tvrtke Antares, koja je reviziju provodila, a iz koje je vidljivo koliko je osoba radilo reviziju sa specifikacijom broja utrošenih sati. Što se pak Adventa u Mariji Bistrici tiče, načelnik je naveo da je ukupni trošak te manifestacije 59.483,17 kn, te je priložio i tablicu sa specificiranom troškovima.

Nakon odgovora na ova pitanja, načelnik Milički je uputio pitanja svom prethodniku, njih ukupno osam.

1. Zašto Općina Marija Bistrica nema razvijenu i usvojenu strategiju razvoja iste, odnosno ukoliko ima, gdje je dokument strategije, koji je navodno izrađen prije nekoliko godina te me zanima razloga zašto se po istoj nije postupalo. Ukoliko se je po istoj postupalo, zanima me koji ciljevi iz navedene strategije su ostvareni i u kojem opsegu.

2. Koliko je Općina Marija Bistrica stvarno uložila u izgradnju vodovodne mreže, što uključuje iznos direktnih ulaganja, materijala, radova, usluga, obzirom o istome evidencija u Općini nije potpuna?

3. Iz kojeg razloga nisu društvenim ugovorom Zagorskog vodovoda d.o.o. mijenjane veličine poslovnih udjela vlasnika, obzirom na znatna dugogodišnja ulaganja u isto?

4. Što je poduzeto u pogledu ''legalizacije'' vodovodne mreže, te kako to da ste donijeli odluku o utvrđivanju doprinosa do ''legalizacije'' mreže – kako gledate na okolnost da u službenoj Odluci navodite da ste svjesni nelegalnosti vodovodne mreže?

5. Koliko je za vrijeme trajanja Vašeg mandata otpisano dospjelog potraživanja? Zašto nema jasne evidencije koliko je do sad otpisano potraživanja pranim i fizičkim osobama?

6. Pri otpisu potraživanja društvu Posejdon, na ime ulaganja koje je isti izvršio u prostore u vlasništvu Općine, koje aktivnosti ste poduzeli kako bi utvrdili da su navedeni radovi stvarno obavljeni u visini otpisa?

7. Zašto zastarjela potraživanja nisu utužena pravovremeno, odnosno zašto je dopušteno da cca 50 % potraživanja ode u zastaru?

8. Za rad u Turističkoj zajednici bivši načelnik je u određenom razdoblju primao određenu naknadu. Po kojoj pravnoj osnovi je isplata izvršena i koji posao ste Vi obavljali za Turističku zajednicu?

Izbori za vijeća mjesnih odbora ipak odvojeni od EU izbora 

Na sjednici, Vijeće Općine Marija Bistrica donijelo je odluku da se izbori za Vijeća mjesnih odbora ipak neće održati zajedno sa izborima za EU parlament 25. svibnja. Naime, kako se u slučaju spajanja izbora, preuzimaju rokovi izbora za EU parlament, koji su već raspisani, ostalo bi vrlo malo vremena za predaju izbornih lista, a pored toga do jučer nije niti imenovano Općinsko izborno povjerenstvo. Stoga je ipak odlučeno da se izbori za Vijeća mjesnih odbora u Općini Marija Bistrica održe samostalno, i to dva tjedna prije ili poslije izbora za EU parlament, a o tome će se odlučiti na slijedećoj sjednici, koja će se ako bude potrebno održati i putem telefona, samo sa točkama dnevnog reda vezanim na izbore za Vijeća mjesnih odbora.

Vijeće je na ovoj sjednici donijelo i nekoliko odluka o izvršenju programa iz proračuna za 2013. godinu. To su odluke o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Marija Bistrica za 2013. godinu, o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom udruživanju građana Općine u 2013., o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine, i o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine.

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U ponedjeljak 17. veljače održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Doneseni su: Pravilnik o nabavi roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 te Plan nabave u 2014. godini. Naime, Sukladno odredbi članka 20. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelji, dakle i Općina, obvezni su u roku 60 dana od dana donošenja proračuna donijeti i objaviti na web-u Plan nabave za tekuću godinu. Plan nabave je promjenjive naravi, dakle, ukoliko se pojavi tijekom godine potreba za nabavom primjerice robe koja nije planirana, Plan je potrebno izmijeniti i tu robu unijeti u  njega te tak tada pokrenuti postupak nabave, naravno uz uvjet da će se u Proračunu osigurati sredstva za isto. Vijeće je izdalo i suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pušlek, koji donosi određene promjene.

Na samom početku sjednice svoj mandat u Općinskom vijeću aktivirao je Stjepan Muhek, bivši načelnik Općine Marija Bistrica, koji je položio prisegu, a potom i iskoristio pravo da postavi dva pitanja. Prvo se odnosilo na cijenu revizije uz specifikaciju svih troškova, a u drugom je zatražio izračun svih troškova u manifestaciji ''Advent u Mariji Bistrici''. Odgovore ja zatražio u pisanom obliku do slijedeće sjednice.

 

 

 

 

Predstavljen pilot projekt novog ustroja PP Donja Stubica

Na sjednici Vijeća Općine Marija Bistrica gostovao je načelnik Policijske postaje Donja Stubica Darko Ban. Govorio je o pilot projektu novog ustroja policijskih postaja treće kategorije u koju spada i PP Donja Stubica, kao i o stanju sigurnosti i prometnoj problematici u Mariji Bistrici, a odgovarao je i na pitanja pojedinih vijećnika, koja su se uglavnom svodila na zahtjeve za većom prisutnošću policijskih ophodnja, a sve u svrhu rješavanja problema nepropisnog parkiranja i nepoštivanja prometnih znakova i propisa, čime se dovodi u opasnost sudionike u prometu. Načelnik PP Donja Stubica napomenuo je da upravo spomenuti pilot projekt osigurava više policijskih djelatnika na terenu, pa će tako i ophodnje češće biti na cestama. Sigurnosno stanje u Mariji Bistrici ocijenio je povoljnim, a na pitanje vijećnika Stjepana Meštrovića, smatra li da bi držana cesta preko Laza, koja se duže vrijeme uređuje trebala biti zatvorena zbog sigurnosti, odgovorio je da policija nije nadležna za zatvaranje cesta. 

Problematika farmi u Tugonici

Na dnevnom redu sjednice Općinskog Vijeća Općine Marija Bistrica našla se i točka Problematika farmi junadi u Tugonici. Na sjednici su gostovali mještani naselja Tugonica, Podgrađe i Marija Bistrica, koji su izravno ugroženi smradom i brojnim drugim nepravilnostima vezanima uz dvije farme u Tugonici. Upozorili su da su do sada poduzimali brojne radnje ali nikakvoga napretka nije bilo. Mještani koji žive u blizini farmi, izloženi su čestom smradu, koji se širi sa farmi, teški kamioni uništavaju put u selu, po kojem se uopće ne bi smjeli kretati, a poguban utjecaj na okoliš ima i ispuštanje gnojnice kao i povremeno ostavljanje lešina na neprikladan način. Zanimljivo je da veterinarske i inspekcije zaštite okoliša do sada nisu pronalazile nikakve nepravilnosti, osim građevinske inspekcije, po čijim pak rezultatima se nikada nije postupalo, a postoje određena rješenja o rušenju objekata. Također postoji i dug vlasnika Općini od 120 tisuća kuna za vodu. Općina se želi uključiti na jači način u rješavanje ovih problema, a na sjednici je gostovao i odvjetnik Vladimir Terešak, s kojime je najavljena suradnja. Inače, na sjednicu su pozvani i nadležni inspektori, koji su svoj nedolazak opravdali organizacijom radnog vremena, koja onemogućava odlazak na teren nakon kraja radnog vremena do 15 ili 16 sati. Mještani su to i očekivali, napomenuvši da se i inspekcijski nadzori provode isključivo u radnom vremenu, što vlasniku omogućava prilagodbu, pa se često izjave ugroženih mještana proglašavaju lažima i klevetama, iako za njih postoje i jasni dokazi. Mještani su, uz malu dozu skepticizma, ipak izrazili nadu da će i ovo uključivanje Općine u ovaj veliki problem, ipak pokrenuti njegovo rješavanje, uz napomenu da nitko nije protiv poduzetništva, ali u skladu sa zakonom i bez ugrožavanja, ljudi i okoliša.

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U ponedjeljak 17. veljače na rasporedu je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na dnevnom redu su točke: MUP-pilot projekt novog ustroja PU Krapinsko-zagorske, stanje sigurnosti na području Općine Marija Bistrica, prometna problematika u Mariji Bistrici, zatim Problematika farmi junadi S.I.M. d.o.o. u Tugonici, Pravilnik o nabavi roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00, Plan nabave u 2014. godini i Izdavanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pušlek, Marija Bistrica. Sjednica će se održati u Općinskoj vijećnici u Mariji Bistrici u 19 sati.
 

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U četvrtak 7. studenog je održana 6. Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Vijećnici su jednoglasno prihvatili četiri odluke:  o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Marija Bistrica; donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Općine Marija Bistrica; osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Marija Bistrica i dopuni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Marija Bistrica. Također, u odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u javnom nadmetanju za nabavu i dopremu vodovodnog materijala, prihvaćena je ponuda tvrtke ''Vodoskok'' iz Zagreba. Pod točkom razno, između ostalog je donesen zaključak, kako postoji sve veće nezadovoljstvo radom policije na području Općine, a što se manifestira kroz sve veće probleme u prometu, ali i kroz štete na općinskom dobru. Odlučeno je kako će se u siječnju na sjednicu Vijeća Općine pozvati i načelnik Policijske postaje Donja Stubica. Inače, ovo je bila prva sjednica bistričkog općinskog vijeća, koja se mogla pratiti i kroz projekciju materijala, preko projektora, a takva će se praksa nastaviti i dalje.

Sjednica vijeća Općine Marija Bistrica

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica jučer, 10 srpnja je održalo 3. sjednicu. Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se načelniku dodijeli nakanda u visini o 3 tisuće kuna, dok zamjenica načelnika neće primati nakandu. Na ovaj će se način u proračunu općine uštedjeti 170 tisuća kuna godišnje, koliko je razlika između bruto plače načalnika koji bi bio u radnom odnosu i naknade načelnku volonteru. Ta će se sredstva preusmjeeriti za stipendije učenicima i studentima. Bila je to prilika i da se odaberu članovi brojnih radnih tijela Općinskog vijeća. Tako su u Odbor za financije i Proračun Općine Marija Bistrica imenovani Teodor Švaljek, Damir Milošić i Dubravka Boc, a u Odbor za urbanizam,  graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Ivan Palanović, Zdenko Cipriš, Mario Tomorad, Stjepan Lisjak, Stjepan Šestak, Josip Palanović, Damir Husinec, Zlatko Ivak i Ivan Mesar. Odabrani su i članovi još nekih odbora. Spomenimo da su za predsjednike odabrani: u Odbor za malo i srednje poduzetništvo Stjepan Meštrović, u Odbor za poljoprivredu i šumarstvo Željko Novak, u Odbor za socijalnu skrb dr. Sanja Kovačić, u Odbor za mladež Dubravka Bartolović, u Odbor za kulturu i turizam Ivana Sraga, i u Odbor za koordinaciju rada radnih tijela Općinskog vijeća Veljko Mahmet. Pored odabira članova radnih tijela, vijećnici su upoznati sa ukupnim dugovanjima prema općini, koja premašuju 2.5 milijuna kuna, a predsjednik Vijeća Teodor Švaljek, upoznao je preostale vijećnike da je angažirana ugledna revizorska tvrtka, kako bi izvršila reviziju poslovanja Općine u prošloj i prvoj polovici ove godine, kako bi se nakon toga, lakše odredio smjer u kojem će se raditi i kako bi se lakše posložio sustav, koji prema riječima Švaljeka nije postojao. Vijeće je jednoglasno prihvatilo i odluku Komisije za dodjelu nagrada i priznanja. Na sutrašnjoj svečanoj sjednici koja počinje u 18 sati u Domu kulture dodijelit će se četiri priznanja, dvije povelje i jedna nagrada.

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U petak 21. lipnja održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na početku sjednice prisegu su položila dva vijećnika. Damir Milošić (SDP) koji nije bio na konstituirajućoj sjednici, te Ivan Mesar (SDP) koji će zamijeniti Stjepana Muheka, koji je mandat stavio u mirovanje. Imenovana je komisija za dodjelu priznanja Općine Marija Bistrica u koju su izabrani Sanja Kovačić, Snježana Husinec, Josip Dolčić, Stjepan Meštrović i Branimira Glavica. Također Vijeće je donijelo odluku da vijećnici, kao i do sada neće primati naknade. Načelnik Josip Milički je obavijestio članove Vijeća o Priključenju zakupnika tržnog prostora na električnu mrežu, a prihvaćen je Prijedlog izmjene odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, a sve poradi usklađivanja sa zakonskim odredbama. Vijeće je za članicu Nadzornog odbora Zagorskog vodovoda predložilo Nedeljku Habazin, dok će predstavnik Općine Marija Bistrica u skupštini Zagorskog vodovoda biti načelnik Milički. Načelnik je imenovao i članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Pušlek'', a to su Sanja Kovačić, Dubravka Bartolović i Ivan Palanović. Načelnik Josip Milički podnio je i kratko izvješće o zatečenom stanju, istaknuvši kako su obveze za ispunjenje trenutno oko 1,5 milijun kuna, a s obzirom na neke obveze, koje nemaju pokriće u proračunu, biti će potreban i rebalans. Također, obavijestio je vijećnike i o susretu sa županom KZŽ-e Željkom Kolarom, koji je bio u radnom posjetu Općini, a za slijedeći tjedan dogovorio susrete sa čelnim ljudima Hrvatskih cesta.

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

Jučer, 26. ožujka je održana sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Na dnevnom redu našlo se izvršenje proračuna Općine za 2012. godinu. Prošlogodišnji je proračun bio planiran u iznosu od 13 milijuna i 49 tisuća kuna, a izvršenje s 31. 12. 2012. u prihodovnoj strani iznosi 12 milijuna 520 tisuća 688 kuna i 87 lipa, što je 96 %. U rashodima je indeks ostvarenja 97,4 %, odnosno ostvareno je 12 milijuna 773 tisuće 291 kuna i 71 lipa. Načelnik Općine Marija Bistrica Stjepan Muhek izrazio je zadovoljstvo ovakvim izvršenjem, posebice u stavci prihoda od poreza na osobni dohodak, koji je izvršen sa 99,3 % i to prema zadnjem rebalansu proračuna, koji je donesen krajem godine, i kada su ta sredstva osjetno povećana. Načelnik Muhek je na sjednici podnio izvješće u kojem je između ostalog istaknuo da je iza Općine još jedna teška godina u kojoj se unatoč dugogodišnjoj sveopćoj krizi nastavilo sa radom na rješavanju ključnih problema vezanih uz komunalnu i prometnu infrastrukturu, javnu rasvjetu kao i ispunjenje obveza prema korisnicima proračuna.

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak 18. 12. 2012. je na rasporedu 22. Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Na dnevnom redu nalaze se: Prijedlog Proračuna Općine Marija Bistrica za 2013. godinu, Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Marija Bistrica za razdoblje 2013. – 2015. god., Plan razvojnih programa za razdoblje od 2013. – 2015. god., Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica u 2013. godini, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica u 2013. godini, Program socijalnih potreba na području Općine Marija Bistrica u 2013. godini, Program javnih potreba u kulturi, informiranju, sportu i slobodnom udruživanju građana u 2013. godini i Prva izmjena Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Marija Bistrica. Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Marija Bistrica s početkom u 18 sati.

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak 12. lipnja 2012. godine održana je 18. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Jednoglasno su usvojeni prijedlozi odluka: o drugoj izmjeni Prostornog plana Općine Marija Bistrica, prvoj izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Marija Bistrica, kao i prvoj izmjeni i dopuni Detaljnog plana proširenja groblja. Kako je objasnio autor izmjena prof. Nenad Lipovac, s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, glavni razlog ovih izmjena je Studija prostorno urbanističkih uvjeta uređenja Svetišta Majke Božje Bistričke. Studija je pokrenuta iz samog Svetišta s razlogom kako legaliziranja nekih postojećih objekata, tako i zbog ideja o gradnji novih. Nakon pozitivnog mišljenja Konzervatorskog odjela u Krapini, prof. Lipovac izradio je i provedbeni dio, uvrstivši u njega i dvadesetak promjena prema raznim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba. Vijeće je na ovoj sjednici donijelo i odluku o vrijednostima jediničnih zona za položajne zone na području Općine Marija Bistrica, a kod obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Vrijednost jediničnih iznosa za prvu zonu iznosi 20 kn, za drugu 15, za treću 10 i za četvrtu 3 kune. Kako se bliži Dan Općine Vijeće je imenovalo i Komisiju za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Marija Bistrica, koja će djelovati u sastavu: predsjednica Branimira Glavica, te članovi Ivan Bertović, Marijan Prugovečki, Josip Milički i Damir Belko.

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U četvrtak 17. studenog 2011. održana je sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica, na kojoj je načelnik Stjepan Muhek podnio izvješće, u kojem između ostalog ističe da se i u ovoj godini nastavio trend smanjenja prihoda započet u drugom dijelu 2010.g. kao posljedica manjeg povrata sredstava iz centralne države u JLS zbog primjene novog poreznog sustava, ali nažalost i zbog sve većeg broja stečajeva ili neisplata plaća radnicima koji ostaju bez posla ili rade, a ne primaju plaće. Ovakva situacija odražava se i na lokalnom nivou jer ljudi sve teže podmiruju svoje obveze prema općini s jedne strane, dok se s druge strane kontinuirano povećava broj zahtjeva socijalno ugroženih stanovnika. Usprkos teškom stanju načelnik napominje da su u općini nastavili raditi na svim važnim projektima i to prema prioritetima i osiguranim financijskim sredstvima. Vijećnici su odabrali  i suce porotnike županijskog suda u Zagrebu – stalna služba u Zlataru. To su Ivan Bertović i Branko Vinković, dok je za suca porotnika za mladež odabran Zdenko Zorić.

 

Sjednica vijeća Općine Marija Bistrica

U četvrtak 31. ožujka 2011. godine na rasporedu je Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica.

Na dnevnom redu nalaze se točke: Izvršenje Proračuna Općine Marija Bistrica od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine, Izvješće načelnika Općine Marija Bistrica, Plan javne nabave roba, radova i usluga u  2011. godini, Odluka o odabiru ponuditelja u postupku javne nabave za izgradnju Kolektora II Kanalizacijskog sustava Marija Bistrica, Ciljana izmjena Prostornog plana Općine Marija Bistrica i Ciljana izmjena Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica. Sjednica će s eodržati u općinskoj vijećnici s početkom u 19.30 sati.

 

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

Danas, u utorak 14. prosinca, na rasporedu je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica.

Na dnevnom redu nalaze se točke: Izviješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za općinu Marija Bistrica za 2009. godinu; Izmjene Programa i Planova za 2010. godinu u svrhu usklađenja istih sa I. Izmjenom Proračuna Općine Marija Bistrica za 2010. godinu; Prijedlog Proračuna Općine Marija Bistrica  za  2011. godinu; Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Marija Bistrica za razdoblje 2011. – 2013. god.;  Plan razvojnih programa za razdoblje od 2011. – 2013. god.; Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini; Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica u 2011. godini; Program socijalnih potreba na području Općine u 2011. godini; Program javnih potreba u kulturi, informiranju, sportu i slobodnom udruživanju građana u 2011. godini te Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG-a).

Sjednica u Vijećnici Općine Marija Bistrica počinje u 19.00 sati

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

Jučer je održana 9. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Dvije točke bile su vezane uz proračun: Izvješće o izvršenju proračuna a prvih šest mjeseci ove godine i prva izmjena proračuna. U prihodovnoj strani izvršenje iznosi 29,7 posto, a u rashodovnoj 31,6 posto. Prvom izmjenom pak, proračun Općine Marija Bistrica sa 17.299.500,00 smanjen je za 25,8 posto i sada iznosi 12.833.00,00 kuna. Izmjena se prije svega odnosi na Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, raznih fondova i županije koje zbog cjelokupne situacije neće biti realizirane u ovoj godini.

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak je održana sedma sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Najviše rasprave vodilo se oko Informacije o Komunalnom društvu Općine. Načelnik Stjepan Muhek napominje, kako su se od ideje osnivanja komunalnog poduzećamnoge stvari promijenile, a ponajprije zakoni vezani uz distribuciju vode, pa se postavlja pitanje svrsishodnosti ovakvog poduzeća. Stoga je dogovoreno da do jeseni Odbor za gospodarstvo u suradnji s načelnikom i još nekim čimbenicima izradi studiju o isplativosti oživotvorenja komunalnog društva. 

Načelnik je napomenuo i da bez obzira na krizu, Općina nije u nikakvim financijskim dubiozama. i da se sve obveze izvršavaju na vrijeme. Naravno da ima problema, ali  rashodi prate prihode i  nema nikakve bojazni za funkcioniranjem Općine. 

Bez većih rasprava Vijeće je prihvatilo Izvješće o radu odbora Općinskog vijeća za razdoblje od ožujka do lipnja, a imenovana je i komisija za dodjelu nagrada i priznanja Općine. Naime, približavamo se Danu Općine Marija Bistrica, pa je objavljen i javni poziv za dodjelu nagrada i priznanja. U komisiju su odabrani općinski vijećnici Josip Milički, Ivan  Bertović, Ivan Mesar, Branimira Glavica i Zvonko Županić.

Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica


Održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Marije Bistrice.

Doneseni su Statut i Poslovnik Vijeća Općine Marija Bistrica, kao i odluka o osnivanju radnih tijela te njihovih članova. U odbor za financije i proračun izabrani su Damir Milošić, Josip Milički i Damir Belko, u komisiju za graditeljstvo i komunalne poslove Zvonko Županić, Ivan Mesar, Josip Kovačić, Josip Palanović i Zdenko Cipriš, u odbor za malo i srednje poduzetništvo Teodor Švaljek, Gordana Mahmet-Habazin, Mirko Štagar, Ratko Kramar i Vladimir Pugar, u Odbor za poljoprivredu Marijan Prugovečki, prof. dr. Željko Vidaček, Zlatko Petrinec, Ignac Babić i Dragutin Habazin, u Odbor za socijalnu skrb Branimira Glavica, dr. Višeslav Čuk, Ankica Brlić, Ivan Bertović i Zdenka Petković, u Odbor za mladež Martina Jelečki, Krešimir Krajačić, Dražen Škrlec, Ivana Belko i Antonio Pucko.

U Upravni odbor Dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica odabrani su Nadica Prokurica, Dragica Dijanić i Martina Jelečki.