Sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak je održana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na dnevnom redu bila je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marija Bistrica. Ovom Odlukom određuje se način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području Općine Marija Bistrica. Kriterij količine otpada koju predaje korisnik javne usluge je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika. Miješani komunalni otpad prikuplja se u spremnicima za miješani komunalni otpad. Biorazgradivi komunalni otpad korisnici usluge dužni su zbrinjavati u svojim domaćinstvima na način da isti kompostiraju u vlastitim kućanstvima, osim u slučajevima kada to nije moguće. Tada ga može odvoziti koncesionar uz naknadu. Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se u posebnim spremnicima koji se nalaze na javnim površinama, u reciklažnim dvorištima ili na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge. Problematični otpad prikuplja se u spremnicima za problematični otpad koji se nalaze u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu. Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge (sukladno rasporedu davatelja usluge) u količini do najviše 2 m kubična po korisniku. Odlukom su definirani i drugi detalji. Načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički je na tu temu rekao:

Inače, kod glasovanja dva vijećnika SDP-a (Tomorad i Sugnetić) bila su suzdržana, no i svi ostali nisu bili prezadovoljni činjenicom da se sa viših razina provodi ovakva odluka. Predsjednik Vijeća Teodor Švaljek još je jednom apelirao da se krene prema rješenju prema kojem bi Općina sama razvijala svoje načine rješavanja ovog problema, aludirajući na mogućnost da u budućnosti Komunalno poduzeće Općine ”Lijepa Bistrica” vrši odvoz otpada. ”Jedino na koji način se možemo boriti protiv ovakvih prijedloga jest da imamo svoje vizije i svoje poslovne planove” – rekao je Švaljek i podsjetio da je još prije nekoliko godina predlagao reciklažno dvorište, kao i proširenje djelatnosti poduzeća ”Lijepa Bistrica” na sakupljanje otpada. Pored ove odluke donesena je i Odluka o komunalnom redu, koja je malo promijenjena, a vezano upravo uz odluku od odvozu otpada, a male izmjene doživio je i Statut Općine Marija Bistrica. Također prihvaćena je i Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica, koji je također prilagođen novonastaloj situaciji.

 Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog kom. otpada na području Općine