Program potpora poljoprivredi na području grada Pregrade za 2018. godinu

Grad Pregrada je objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru “Program potpora poljoprivredi na području grada Pregrade za 2018. godinu”. Korisnici sredstava su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju sjedište, odnosno prebivalište i čija se proizvodnja odvija na području Grada Pregrade. Dodjeljivat će se potpore za razvoj stočarstva: subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača/nazimica, subvencioniranje nabave rasplodnog stada u govedarstvu, subvencioniranje nabave rasplodnog stada u svinjogojstvu, subvencioniranje nabave rasplodnog stada u ovčarstvu i kozarstvu, zatim za razvoj peradarstva, što uključuje subvencioniranje nabave kokoši nesilica i subvencioniranje nabave purana te potpore za podizanje višegodišnjih nasada, i to subvencije nabave sadnica za jezgričavo, koštičavo, lupinasto, bobičasto i ostalo voće (osim agruma) te subvencioniranje nabave loznih cijepova za proizvodnju kvalitetnih vina (sa ZOI) i ostalih vina (bez ZOI). Prijava na natječaj podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, a dostupan je i na internetskoj stranici Grada Pregrade. Zahtjevi se podnose u zatvorenim kuvertama, neposredno u pisarnici Grada Pregrade ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana br. 2, 49218 Pregrada, s naznakom “Program potpora poljoprivredi – Mjera (obavezno navesti mjeru za koju se zahtjev podnosi) – NE OTVARATI”. Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja osiguranih sredstava u proračunu Grada Pregrade, a najkasnije do 15. prosinca 2018. godine.