Papa: Potrebni su političari koji su pravi vjernici


Potrebni su političari koji su pravi vjernici, istaknuo je papa Benedikt XVI. u petak 21. svibnja obraćajući se sudionicima 24. opće skupštine Papinskoga vijeća za laike, koja se na temu “Kristovi svjedoci u političkoj zajednici” održava u Rimu od 20. do 22. svibnja. Kao član Vijeća na skupštini sudjeluje i zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

Sveti je Otac u obraćanju naglasio da je potrebno promicati vrednote socijalnoga nauka Crkve, kao što su život, obitelj, solidarnost sa siromašnima, sloboda, težnja za općim dobrom, a koje jamče istinski razvoj društva.

Kršćani ne traže političku ili kulturnu hegemoniju, već ulažu svoj trud u izgradnju društvene zajednice, jer su sigurni da je Krist temelj svake ljudske građevine, napomenuo je Sveti Otac te istaknuo da laici trebaju biti svjedoci evanđelja u svim svojim djelatnostima i sredinama.

Na vjernicima laicima je da u osobnome i obiteljskome, kao i u društvenome, kulturnome i političkome životu konkretno pokažu da vjera, na nov i dubok način, pomaže tumačiti i preobražavati stvarnost; da kršćanska nada širi ograničeni ljudski obzor i odašilje ga prema pravoj visini svojega postojanja, prema Bogu; da je ljubav u istini najdjelotvornija snaga u stanju promijeniti svijet; te da je evanđelje jamstvo slobode i poruka oslobođenja, naglasio je Sveti Otac.

Napomenuvši da su glavna načela socijalnoga nauka Crkve vrlo aktualna i dragocjena za promicanje novih putova razvoja u službi svakoga čovjeka, Papa je potaknuo vjernike laike na aktivno sudjelovanje u političkome životu, i to sve dosljednije naučavanju Crkve, dijeleći utemeljene razloge i velike ideale u demokratskoj dijalektici i u traženju suglasnosti sa svima onima kojima je na srcu zaštita života i slobode, čuvanje istine i dobra obitelji, solidarnost s potrebitima, i nužno traženje općega dobra. Spomenuvši potom svoje prethodnike, Sveti je Otac naglasio da je politika vrlo važno područje za primjenjivanje ljubavi; ona, naime, prema Papinim riječima, kršćane poziva na veliko zalaganje za građane, za izgradnju dobroga života u narodima, kao i na djelotvornu prisutnost u sjedištima i programima međunarodne zajednice.

Potrebni su političari koji su istinski kršćani, ali još je prije potrebno da vjernici laici budu svjedoci Krista i evanđelja u građanskoj i političkoj zajednici, naglasio je Sveti Otac dodavši kako o toj potrebi treba voditi računa u odgoju crkvenih zajednica, a on zahtijeva nove oblike praćenja i potpore od strane pastira. Pripadnost kršćana udrugama i pokretima može biti dobra škola za te učenike i svjedoke, uz potporu karizmatskoga, odgojnoga i misionarskoga bogatstva zajednice koje je vlastito tim stvarnostima, primijetio je Sveti Otac. Nadalje je napomenuo kako nas vrijeme u kojemu živimo stavlja pred velike i slojevite probleme, te posebno upozorio na opasnost od širenja nejasnoga kulturnog relativizma te utilitarističkoga i hedonističkoga individualizma koji slabi demokraciju i potiče prevlast jakih snaga. Treba ponovno postići i oživjeti istinsku političku mudrost; biti zahtjevni u svemu što se odnosi na vlastitu nadležnost; kritički se služiti rezultatima istraživanja znanosti o čovjeku; suočavati se sa stvarnošću u svim njezinim vidicima, nadilazeći svaki ideološki redukcionizam ili težnje prema utopiji, naglasio je Sveti Otac.

Potrebno se pokazati otvorenima za svaki pravi dijalog i suradnju, vodeći računa da je politika također slojevita umjetnost ravnoteže između ideala i interesa, rekao je Sveti Otac te upozorio kako ipak ne treba zaboraviti da je prinos kršćana odlučujući samo ako vjersko rasuđivanje postane rasuđivanje stvarnosti, ključ razmišljanja i preobrazbe. Potrebna je istinska revolucija ljubavi, istaknuo je Papa. Revolucija koja je prije svega na novim naraštajima, pozvanima na društveno i političko zalaganje koje se ne temelji na ideologijama ili jednostranim interesima, nego na odluci o služenju čovjeku i općem dobru, i to u svjetlu evanđelja, kazao je na kraju Sveti Otac. (ika / gk)