Općina Marija Bistrica raspisala natječaj za stipendije

Općina Marija Bistrica raspisala je natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za tekuću školsku, odnosno akademsku godinu. Dodijelit će se 5 studentskih stipendija u mjesečnom iznosu od 500 kuna, te 12 učeničkih po 300 kuna. Zahtjev za dodjelu pomoći može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, te istom dostaviti uz ostalu traženu dokumentaciju zaključno do 19. studenog do 14 sati.

Pravo na pomoć mogu ostvariti učenici srednjih škola i redoviti studenti na fakultetima i višim školama čiji roditelji, posvojitelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Marija Bistrica.

Zahtjev za dodjelu pomoći može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, te istom dostaviti u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.

ZAHTJEVU TREBA PRILOŽITI SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1.Presliku osobne iskaznice roditelja, posvojitelja ili skrbnika učenika/studenta ili drugu javnu ispravu kojoj se dokazuje prebivalište na području Općine Marija Bistrica

2.Potvrda škole, odnosno fakulteta o upisu na redovno školovanje;

3.Fotokopija svjedodžbe prethodnog razreda odnosno prijepis ocjena prethodne akademske godine;

4.Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima(propisani obrazac iz papirnice);

5.Službene potvrde o prihodima članova obiteljskog kućanstva ostvarenih u tekućoj godini do kraja mjeseca koji prethodi podnošenju zahtjeva:

a) Potvrdu o prosječnom mjesečnom prihodu od plaće u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem se podnosi zahtjev za odobrenje pomoći ili potvrdu o visini ostvarene mirovine visina koja se utvrđuje zadnjom obavijesti o mirovinskim i invalidskim primanjima (potvrde za srpanj, kolovoz i rujan)

b )Potvrdu o visini dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti ili dohotka od imovine i imovinskih prava odnosno ostalih dohodaka za svakog člana zajedničkog kućanstva (izdane od strane nadležne porezne uprave);

c) u slučaju nezaposlenosti – kopiju evidencijskog lista nezaposlenih osoba prijavljenih na Zavod za zapošljavanje ili potvrdu zavoda o statusu nezaposlenosti

NAPOMENA: Dječji dodatak, kao i privremene socijalne pomoći bilo kojeg člana porodičnog domaćinstva tražitelja pomoći ne ulazi u osnovicu prihoda domaćinstva za utvrđivanje prava na pomoć.

6.Ostalu dokumentacija kojom podnositelj zahtjeva može dokazati teže socijalne prilike prema kriterijima iz članka 13. Pravilnika (djeca roditelja poginulih u Domovinskom ratu ili djeca invalida Domovinskog rata, samohrani roditelji, djeca s teškoćama u razvoju, ostali članovi zajedničkog domaćinstva na redovnom školovanju-potvrde škole ili fakulteta).

7.Izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima drugu pomoć, stipendiju ili učenički, odnosno studentski kredit.

U postupku za bodovanje uzet će se u obzir samo zahtjevi uz koje su priloženi svi traženi dokumenti.

Zahtjeve za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći uz ostalu traženu dokumentaciju treba dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, Trga pape Ivana Pavla II 34, u zatvorenoj omotnici sa naznakom “Za natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih pomoći” i to osobno ili poštom preporučeno, zaključno do 19. studenog 2009. god. do 14.00 sati.

Rezultati natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Načelnik
Općine Marija Bistrica
Stjepan Muhek, dipl.ing.