Općina Marija Bistrica – popisivanje nekretnina i objekata

Za potrebe službene evidencije Općine Marija Bistrica, od  ponedjeljka  02.  veljače 2015. godine, na teren će izaći osobe ovlaštene od strane Općine Marija Bistrica kako bi izvršile očevid na nekretninama i objektima za koje se plača komunalna naknada i porez na kuće za odmor. Očevid će se vršiti izmjerom, neposrednim zapažanjem, fotografiranjem nekretnine, neposrednom komunikacijom s vlasnikom ili korisnikom nekretnine, a sve radi zapisničkog utvrđivanja  stvarnih  podataka  za  obračun komunalne naknade i poreza na kuće za odmor što podrazumijeva izmjeru površine stambenih i poslovnih objekata na području Općine Marija Bistrica,  kao  i evidentiranje matičnih i svih ostalih podataka potrebnih za utvrđivanje visine komunalne naknade i poreza na kuće za odmor. Očekuje se da će cjelokupni projekt biti završen u roku od  4 mjeseca. Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Marija Bistrica i pomoću nje se zajednički osigurava dio sredstava za financiranje obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda (održavanje oborinske kanalizacije i slivnika), čišćenje i održavanje javnih površina, zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta (utrošak struje, popravci i zamjena rasvjetnih tijela). Komunalnu naknadu plaćaju svi vlasnici, odnosno korisnici: stambenog i garažnog prostora, poslovnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta. Sukladno navedenom, mole se svi mještani Općine Marija Bistrica da ovlaštenim osobama pruže potrebne podatke o veličini stambenog prostora kao i osobne podatke s točnim adresama na koju se dostavljaju obveze.