Oglas za prijam u službu čistača u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

Na temelju članka 19. stavak 1. u vezi s odredbom članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

OGLAS

za prijam u službu čistača u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

 • (2 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju od 5 mjeseci – radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjednoPosebni uvjeti za prijem u službu

 

 • srednja stručna sprema, niža ili osnovna škola
 • stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove
 • stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima namještenik radiOsim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).Opći uvjeti za prijam u službu
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.U službu po ovom oglasu prima se na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao sukladno odredbi članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).
 • Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:
 • Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola.
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • potvrda o zdravstvenoj sposobnosti.Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 • Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
 • O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 • Sukladno odredbi članka 17. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) postupak provedbe oglasa do donošenja rješenja o prijmu u službu nije upravni postupak u smislu odredbi Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09).
 • Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Donja Stubica, na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica, s obaveznom naznakom: „Za oglas za prijam čistača“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u prostorije Općine Marija Bistrica na navedenoj adresi.
 • Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
 • Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.
 • Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
 • Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
 • Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (putem pisanog testiranja i intervjua) najmanje pet dana prije održavanja.
 • Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na službenoj web-stranici Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i na oglasnoj ploči.
 • Uz prijavu na oglas podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.