Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U petak 13. rujna je održana 21. Sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na početku je donijeta Odluka o davanju suglasnosti tvrtki Zagorski vodovod d.o.o, za sklapanje Predugovora ugovoru o prijenosu prava vlasništva bez naknade, kojim Općina Marija Bistrica prenosi stjecatelju Zagorski vodovod d.o.o. za vodovod i odvodnju u vlasništvo bez naknade dio nekretnine na jednoj čestici. Naime, Zagorski vodovod d.o.o. pojavljuje se kao investitor projekta izvorišta Oštri Hum, a za potrebe izdavanja građevinske dozvole te stavljanja u funkciju izvorišta Oštri Hum radi opskrbe stanovništva naselja Laz pitkom vodom. Vijeće je prihvatilo i Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica za prvih 6 mjeseci ove godine. U izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 7.742.326,78 kuna, a realizirani rashodi od 5.675.886,43. kuna te je ostvarena razlika u iznosu 2.066.440,35 kuna. Izdvajamo prihode od poreza na dohodak koji su ostvareni su 35,72% ili 4.349.512,52 kn. Porezi na imovinu odnosi se porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina. a ostvareni su u iznosu321.155,00 kn ili 53,08%. Porez na robu i usluge odnosi se na porez na tvrtku i porez na potrošnju u ukupnom iznosu 66.920,34 kn ili 30,42%. Stanje obveza na početku 2019.godine iznosila je 2.297.455,00 koje su do 30.06.2019. povećane za 4.758.743,00 kuna što ukupno iznosi 7.056.198,00 kune. U obračunskom razdoblju podmireno je 6.410.923,00 kune te je ostalo 645.275,00 kuna nepodmirenih obaveza. Također donijeta je i Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju, u iznosu od 3.500.000,00 kuna, za realizaciju kapitalnog projekta: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica. Riječ je o komponenti Općina za ovaj EU projekt, a kredit će biti realiziran u Zagrebačkoj banci.

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA 01.01.2019. – 30.06.2019. – RADNI DIO

Na dnevnom redu bilo je i Izvješće načelnika za prvih 6 mjeseci ove godine.

Izvješće načelnika Općine Marija Bistrica

Poštovani, u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Marija Bistrica podnosim Općinskom vijeću Izvješće o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine čime ispunjavam zakonsku i statutarnu obvezu da kao čelnik Općine dva puta godišnje dajem detaljan prikaz svog rada. Ovim Izvješćem obuhvaćeni su važniji projekti i aktivnosti koji su se provodili u prvoj polovici 2019. godine, bilo da su završeni ranije započeti projekti i aktivnosti ili su pokrenuti novi. U nastavku dajem pregled djelovanja po pojedinim područjima rada.

I. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Izgradnja nove vodospreme u Cerinama (600m3) za potrebe budućeg vodoopskrbnog sustava Globočec i Poljanica ide po planiranoj dinamici. Vrijednost radova je 3,2 mil. kuna s PDV-om i rok izgradnje je srpanj 2019. godine. Nositelj investicije je Zagorski vodovod, a sredstva su osigurana preko Hrvatskih voda. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava Hum Bistrički osigurana su sredstva preko Hrvatskih voda te su počeli radovi na izgradnji vodospreme od 100 m3. Vrijednost investicije iznosi 1,4 mil. kuna s PDV-om. Radovi su krenuli potkraj 2018. godine i planirani završetak radova je kraj listopada 2019. Projektiranje projekta vodoopskrbnog područja Globočec je u tijeku, a za vodoopskrbni sustav Laz je izdana pravomoćna građevinska dozvola. Nositelj navedenih projekta je Zagorski vodovod, a sredstva za izgradnju planiraju se osigurati dijelom preko Hrvatskih voda, a dijelom preko EU fondova Ruralnog razvoja, mjera 7.2.1. Za potrebe kućanstava Laza koji nisu priključeni na niti jedan vodovod smo osigurali preko Hrvatskih voda 1,2 mil. kuna potrebnih za priključenje istih domaćinstava. U lokalni vodoopskrbni sustav Marije Bistrice i dijela Laza za koji se brine Općina Marija Bistrica se redovito ulaže u okviru redovnog održavanja. Na natječaj Ministarstva graditeljstva prijavili smo projekt Izgradnje sustava za filtraciju vode na izvorištu Stupa. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 600 tis. kuna s PDV-om. Rekonstruirale su se kraće dionica vodovodne mreže zbog starosti, a održavanje vodoopskrbnog sustava je preko općinskog komunalnog poduzeća „Lijepa Bistrica“. Obzirom da je u nekim lokalnim vodovodima smanjena izdašnost izvora, voda se razvozi autocisternom koju smo dobili na korištenje od Ministarstva gospodarstva, odnosno robnih rezervi. Nakon raspisanog javnog natječaja za izvođače projekta Aglomeracije Zabok i Zlatar ugovoreni su izvođači za pojedine faze projekta i radovi su po tim fazama krenuli. Da podsjetim, u svibnju 2018. su potpisani ugovori i osigurana sredstva za projekt izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (aglomeracije) sustava Zlatar i Zabok. Ugovor je potpisan između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i Zagorskog vodovoda. Projekt je vrijednosti 600 mil. kuna od čega su EU sredstva (Kohezijski fond) 322 mil. kuna odnosno 67% prihvatljivih troškova. Ovim projektom su obuhvaćena četiri grada i deset općina među kojima je i općina Marija Bistrica na području koje se planira izgraditi 18,5 km. Sustava odvodnje i to u prvoj fazi 14,8 km, a u drugoj 3,5 km. Navedenim bi se stupanj priključenosti na odvodnju povećao s 30% na 70%.

II. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Hrvatske ceste su prihvatile prijedlog Općine Marija Bistrica za rješavanje problematičnog križanja na ulasku u Mariju Bistricu, na križanju Zagrebačke ulice i obilaznice (kod Šepeka). Idejni projekt je izrađen te će se križanje riješiti izgradnjom rotora. Izgradnjom rotora križanje bi postalo prometno sigurnije, protok vozila veći i omogućilo bi se skretanje ulijevo u centar Marije Bistrice gledajući iz smjera zapada. U partnerstvu sa ŽUC-om je dogovoren nastavak izgradnje dionice nogostupa u Globočecu u dužini 300 metara. Navedenim radovima će se zacijeviti oborinski kanal uz prometnicu te riješiti slivne vode. Također smo ugovorili završetak izgradnje nogostupa od strane Općine za 320 metara dionice u Selnici kod DVD-a procijenjene vrijednosti 136.437 kuna s PDV-om te 280 metara dionice prema Globočecu procijenjene vrijednosti 125.402,00 kuna s PDV-om. Na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova smo prijavili izgradnju nogostupa uz ŽC2221 Marija Bistrica – Globočec u dužini 500 metara procijenjene vrijednosti 1.580.247,50 kuna s PDV-om. Tijekom lipnja smo raspisali natječaj za asfaltiranje i rekonstrukcije slijedećih nerazvrstanih: Kolodvorska (odvojak Vlahoviček-Babić) u dužini od 195 m, Hum Bistrički (odvojak Muhek) u dužini od 161 m, Poljanica Bistrička (Belci) u dužini od 48 m, Laz Bistrički (Kušt Stjepan) u dužini od 32 m, Hum Bistrički (Prlići-Redžić) u dužini od 85 m i Novaki u dužini od 131 m. Procijenjena vrijednost radova iznosi 482.976,00 kuna bez PDV-a, Navedeni projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te očekujemo sufinanciranje projekta od strane navedenog ministarstva. Nerazvrstane ceste na području Općine su održavane u dogovoru s MO i saniraju se oštećenja asfaltiranih cesta, vrše iskopi i čišćenje odvodnih kanala, propusta i ugradnja kamenog agregata. Ugovorili smo i malčanje bankina za sve nerazvrstane ceste na području Općine. I dalje nam velike probleme zadaju postojeća i novoaktivirana klizišta na nerazvrstanim cestama. Sva klizišta su evidentirana i unesena u bazu, te prijavljena u program sanacije KZŽ i prema resornim ministarstvima. Trenutno na području općine Marija Bistrica postoji 21 aktivno klizište od čega se 15 odnosi na nerazvrstane ceste, 6 na stambene objekte i gospodarske objekte. Na raspisani natječaj Hrvatskih voda prijavili smo sanaciju slijedećih klizišta: klizište Bartolovići Laz, procijenjeni iznos sanacije 135 tis. kuna + PDV, Klizište Hrastovići Laz, 190 tis. kuna + PDV i klizište Srebačići – Selnica, procijenjena vrijednost sanacije 1 mil kuna + PDV. Također smo na isti natječaj prijavili izradu geotehničkog projekta za sanaciju klizišta Kuki u Globočecu vrijednosti 38.000 kuna + PDV. Također smo informirali vlasnike ugroženih stambenih objekata o natječaju Ministarstva graditeljstva o mogućnostima javljanja na natječaj za sufinanciranje sanacija oštećenja na stambenim objektima. Prema uredbi natječaja, Općina prikuplja podatke i u ime vlasnika će prijaviti Zahtjeve prema ministarstvu te je prijavljeno jedno klizište, vlasnik Ivan Gabud. Navedeno klizište je ušlo u program sanacije preko navedenog ministarstva. Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine. I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih se planiraju asfaltirati nerazvrstane ceste i to u financijskom omjeru 66,7% – 33,3%.

III. JAVNA RASVJETA

Nakon raspisane javne nabave za projekt Newlight (ESCO model) odabran je i najpovoljniji ponuđač. Ugovor je sklopljen s firmom Omega software d.o.o. Procijenjena vrijednost nabave je iznosila 3.040.000 kuna bez PDV-a, a sklopljen je ugovor na iznos od 2.649.371,33 kuna bez PDV-a. Rok za završetak cijelog projekta je treći kvartal 2019. i obuhvaća zamjenu od ukupnih 1619 rasvjetnih tijela sustava javne rasvjete Općine Marije Bistrice s novih 1361. Nakon što se zamijeni postojeća javna rasvjeta s novom LED rasvjetom ista će raditi kroz cijelu noć, što nažalost zbog prevelikih financijskih troškova to do sada nije bilo moguće. U planu za 2019. je također izgradnja javne rasvjete prema Cavorima u Selnici Gornjoj pošto ista ne postoji.

IV. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

U prvoj polovici 2019. godini smo se prijavili na natječaj TZ KZŽ te smo za manifestacije Advent u Mariji Bistrici dobili 20.000 kuna i za manifestaciju Ljeto u Mariji Bistrici 5.000 kuna. Preko natječaja Krapinsko zagorske županije smo također dobili 5.000 kuna za manifestaciju Advent u Mariji Bistrici. Na natječaju ministarstva turizma – HTZ-a prijavili smo projekt Totema (elektronski info stup) te smo dobili sredstva u iznosu od 9.000 kuna za postavljanje navedenog Totema u užem središtu Marije Bistrice ukupne vrijednosti 26.000 kuna s PDV-om. Preko projekta Bike&ride uređenja županijskih biciklističkih staza osigurali smo biciklističko odmaralište s nadstrešnicom, pametnom klupom i stupom za servisiranje bicikla koje bi trebalo biti postavljeno u naselju Globočec, na parceli bivše crkve. Vrijednost odmarališta je 90.000 kuna.

V. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

Nakon što je krajem 2018. godine potpisan Ugovor s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi o izgradnji novoga dječjeg vrtića prvih mjeseci 2019. godine izrađivala se vrlo kompleksna dokumentacija o javnoj nabavi. Istovremeno se krenulo i u istraživanje tržišta sa obzirom na to da su se „s terena“ dobivale informacije o iznimnom poskupljenju građevinskih radova i materijala. Obavijest o nadmetanju s kompletnom dokumentacijom o nabavi objavljena je na Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 13. svibnja 2019. godine. Do roka za dostavu ponuda stiglo je 6 ponuda. Otvaranje ponuda je bilo 14. lipnja 2019. godine. Nakon iscrpnog pregleda i ocjene svih ponuda, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda društva HIDROING d.d. iz Varaždina. Cijena odabrane ponude je 7.997.951,28 kuna bez PDV-a. Ugovor s izvođačem radova sklopljen je 22. kolovoza 2019. godine, a ovih dana možemo očekivati i početak samih radova. Ukupna procijenjena vrijednost projekta sa svim opravdanim i uključivim troškovima iznosila 8.823.320 kuna s PDV-om, a na sam građevinski dio i opremanje otpada 8.227.880 kuna. Zgradu postojećeg dječjeg vrtića Pušlek smo u 2018. godini prijavili na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb za projekt Sanacije i opremanja vrijednosti 418.126,25 kuna te nam je odobreno sufinanciranje u iznosu od 175.613,00 kuna. Navedenim projektom je planirana rekonstrukcija krovišta, zamjena dotrajale vanjske stolarije te nabava opreme za dječje igralište. Potkraj 2018. je zamijenjena vanjska stolarija, dok je krovište rekonstruirano početkom 2019. godine. Također su početkom ove godine nabavljene i nove sprave za vrtićko dječje igralište. Za pristupnu cestu prema novom dječjem vrtiću i zoni javnog i društvenog sadržaja, ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 5 mil. kuna. Svakako valja napomenuti da se radi o izgradnji prometnice dužine 453 metara s obostranim nogostupom, biciklističkom stazom, zelenim pojasom, javnom rasvjetom te položenom kompletnom infrastrukturom kao što su fekalna i oborinska odvodnja, vodovod, plin i DTK mreža.

VI. PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI I IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE

Projekt izgradnje nove mrtvačnice i proširenja groblja je prijavljen je 12. rujna na raspisanu mjeru 7.4.1. i to na sektor: Lokalna infrastruktura. Projekt smo prilagodili novim uvjetima natječaja te za isti uspjeli osigurati maksimalni mogući broj bodova koji možemo ostvariti, a to je 75 od ukupnih 100. Ukupna vrijednost prijave iznosi 7.990.687,50 kuna s PDV-om. Do kraja 6. mjeseca 2019. još nisu bili poznati rezultati natječaja, no 5. rujna stigla nam je Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu kojom je projektna prijava pozitivno ocijenjena. Ovih dana očekujemo poziv na potpisivanje ugovora s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

VII. ZAŠTITA OKOLIŠA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Da podsjetimo, Općina je prijavila na natječaj Fonda za zaštitu okoliša nabavku spremnika za selektivno prikupljanje korisnog otpada te dobila pozitivno rješenje prema kojemu od ukupnog procijenjenog iznosa projekta od 1.092.000 kuna isti sufinancira s 928.000 kuna odnosno 85%. Spremnike nabavlja ministarstvo objedinjenom nabavom za RH te je isto još uvijek u provedbi. Projekt „Zeleni bregi“ (provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom) koji je odobren preko natječaja Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 500 tis. kuna, a u partnerstvu s gradom Zlatarom i općinama Zl. Bistrica i Mače je u provedbi prema terminskom planu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 645.817,36 kuna. Dana 10. siječnja 2019. godine od Ministarstva zaštite okoliša i energetike dobivena je Odluka o financiranju projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorište Marija Bistrica“ te je dana 25. veljače 2019. godine potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Marija Bistrica. Predmetnim ugovorom je iz EU fondova osigurano 85% iznosa prihvatljivih troškova što po troškovniku projekta iznosi 3.404.504,47 kuna s PDV-om. Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi) iznosi 4.510.697,88 kuna (u neprihvatljive troškove spada npr. kupnja zemljišta, troškovi ishođenja dozvola, trošak idejnog rješenja i sl.). Građevinska površina budućeg reciklažnog dvorišta s pristupnom cestom iznosi 4.007 m2.

VIII. OSTALO

Preko EU natječaja smo ušli u projekt WIFI4EU (besplatni javni Internet) i odobren nam je vaučer od 15.000 eura za realizaciju projekta. Tijekom prve polovice 2019. smo izradili projektni zadatak te prikupljali ponude potencijalnih izvođača. Preko LAG-a Zeleni bregi smo prijavili na EU projekt rekonstrukciju bistričkog trga u sklopu kojega bi zamijenili oštećene granitne ploče i zamijenili postojeću javnu rasvjetu s novom LED rasvjetom. Vrijednost projekta iznosi 250.000 kuna dok je EU sufinanciranje 150.000 kuna. Preko EU projekta „CEF telecom program“ ušli smo u projekt uvođenja E- računa te dobili bespovratna sredstava u iznosu od 42.000 kuna, a ukupna vrijednost projekta iznosi 56.000 kuna. U prvoj polovici 2019. smo s Libusoftom dogovorili instalaciju softvera za e-račun te s FINA-om ugovorili potrebne certifikate. Zaprimanje e-računa je obavezno za sve obveznike javne nabave pa tako i za Općinu Marija Bistrica. Mjesnim odborima su u proračunu za 2019. godinu osigurana sredstva u iznosu od 500 tis. kuna za održavanje komunalne infrastrukture i malih komunalnih akcija. U 2019. godini planiramo i dalje nastaviti s programom uređenja dječjih igrališta po naseljima Općine Marija Bistrica kako bi poboljšali standard življena u našim naseljima, prvenstveno za naše najmlađe. Općinsko komunalno poduzeće „Lijepa Bistrica“ d.o.o. je s 01. 01. 2019. pokrenulo djelatnost gospodarenja otpadom na području Općine Marija Bistrica. Za potrebe istoga su doneseni svi potrebni akti sukladno novom zakonu o gospodarenju otpadom, ishođene su potrebne dozvole, nabavljena su vozila za prikupljane otpada, ugovoreni sporazumi za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s Piškornicom kao i korisnog s Ekoflorom, te je nakon raspisanog natječaja zaposleno četvoro novih djelatnika (dva vozača i dva pomoćna radnika na kamionu). Preustrojem unutar općinskih službi osigurani dodatni resursi koji rade na uhodavanju djelatnosti gospodarenja otpadom na području Općine Marija Bistrica. Po pitanju kompleksa pogona bivše Tehnomehanike nakon što je upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture kod Ministarstva gospodarstva za isto je izrađen poslovni plan funkcioniranja i stavljanja u funkciju poduzetničke zone koja se službeno zove Marija Bistrica1. U tijeku je dobivanje pozitivnog mišljenja od strane Ministarstva gospodarstva kao preduvjet darovanja pogona bivše Tehnomehanike Općini Marija Bistrica. Aktivni smo na projektu osnivanja srednje škole u Mariji Bistrici. U projekt se aktivno uključila i Županija koja je buduću srednju školu u Mariji Bistrici uvrstila u prijedlog mreže srednjih škola Županije koji je upućen ministarstvu. Također smo s REGEA-om potpisali pismo namjere za pilot projekt E-central kojim bi se preko EU fondova izradila dokumentacija i projekt vezan uz JPP model buduće srednje škole. Potpisani su ugovori o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu. Radom za zajednicu i sebe kroz koji je u prvoj polovici 2019. zaposleno 4 osoba. Početkom 2019 je krenula 3. faza rekonstrukcije Doma kulture u sklopu koje se planira uređenje same dvorane. Navedenim se planira zamijeniti pod dvorane i ugraditi podno grijanje, parter se uzdiže, mijenja se strop s novom zvučnom izolacijom, nadograđuje se balkon, ugrađuje se razglas i scenska rasvjeta te kabina s centralnim mjestom za upravljanje tehnikom. Postojeći broj sjedala se povećava s 320 na 380 sjedećih mjesta u koju svrhu se nabavljaju sklopive fotelje. Vrijednost radova 3. faze iznosi 2 mil. kuna s PDV-om, a Ministarstvo kulture je sufinanciralo navedene radove s 1,5 mil. kuna. U planu nam je prijava na natječaj Ministarstva kulture za nabavku kino projektora te pokretanje kino projekcija. Općina Marija Bistrica je u projektu razvoja širokopojasnog interneta u partnerstvu s gradovima Donja Stubica i Oroslavje te općinama Gornja Stubica, Stubičke Toplice i Veliko Trgovišće te je u sklopu istoga izrađen Plan razvoja širokopojasnog interneta vrijednosti 250 tis. kuna. U tijeku je najava raspisivanja EU natječaja na koji se planiramo prijaviti. Redovno se sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Općine Marija Bistrica kao i sufinanciranje boravka u učeničkim i studentskim domovima. Učeničke i studentske stipendije za školovanje, prijevoz po Državnom pedagoškom standardu, asistenti, prehrana za učenike slabijeg materijalnog stanja, logopedsku službu, polikliniku Suvag, sudjelovanje učenika na školama stvaralaštva, sportskim igrama, sve su to programi koji se uredno financiraju. S Općinom Zlatar Bistrica je i dalje na snazi Ugovor kojim se logopedski kabinet u Zlatar Bistrici stavlja na raspolaganje i djeci iz naše Općine, a Općina Marija Bistrica snosi 20% troškova logopeda. Navedenom suradnjom su se zbrinula djeca s postojeće liste čekanja. I dalje imamo ugovor s udrugom „Sveta Ana“ iz Lobora za sufinanciranje terapija naše djece s posebnim potrebama. Nastavljeno je s Programom „Pomoć u kući starijim osobama“, a prema Crvenom križu koji je uključen u mnoge aktivnosti na području Općine su isplaćene sve zakonski propisane obveze. Zajedno s 16 gradova i općina s područja KZŽ preko projekta MIPOS dobiveno je 9,3 mil. kuna za zapošljavanje ženskih osoba preko pedeset godina na poslovima pomoći starijim domaćinstvima. S područja Općine Marija Bistrica je zaposleno pet osoba. U okviru socijalnih programa uredno se pomaže prema zahtjevima Općini za podmirenje troškova stanovanja osobama ugrožene egzistencije zbog teške financijske situacije, pri čemu se nastoje odobriti pomoći raznih oblika, za troškove stanovanja, života i sl. najpotrebnijima, uz nastojanje da svaki korisnik, ukoliko nema zapreka za isto, odradi određeni broj sati na ime društveno korisnog rada za dobivenu pomoć. I ove godine su podijeljeni Uskrsni i Božićni paketi za socijalno ugrožene stanovnike naše Općine. Tekuće donacije za dječji vrtić, Općinsku knjižnicu i čitaonicu, dobrovoljno vatrogastvo, Javnu vatrogasnu postrojbu, crveni križ, turizam i radio Marija Bistrica su uredno isplaćivane. Za kulturno umjetnička, športska te ostala društva i udruge koje su se prijavile na natječaj koji je Općina raspisala sukladno Zakonu o financiranju udruga, sredstva se isplaćuju prema natječajnim uvjetima, a činjenica je da su pokrivene sve njihove potrebe i omogućen nesmetan rad. Općina je također pomogla udrugama kod pripreme prijavne dokumentacije za razne natječaje te je uredno iskazala potporu u projektima i Pismima namjere. Ovo je kratak pregled najvažnijih projekata i aktivnosti koje smo odradili u proteklom razdoblju čime nastavljamo s podizanjem kvalitete životnog prostora naših stanovnika upravo kroz odrađene projekte vezane za komunalnu infrastrukturu, socijalu, predškolski i školski odgoj te kroz podršku projektima naših udruga i ostalih institucija civilnog društva. Napomenuo bih da je za dio kapitalnih projekata kao i dio manjih projekata koji su prijavljeni na EU fondove potpisan ugovor s nadležnim institucija o sufinanciranju iz EU fondova te je krenula realizacija istih. Vrijednost tih projekata premašuje godišnji proračun Općine Marija Bistrica i realizaciju istih bi bilo nemoguće izvesti bez sufinanciranja EU fondova. Načelnik Općine Marija Bistrica, Josip Milički, ing.