Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak 29. siječnja je održana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Vijeće je donijelo Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Marija Bistrica. Ovom Odlukom određuju se vrste komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na području općine Marija Bistrica, te organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti. Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području općine Marija Bistrica su: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina i održavanje javne rasvjete. Na prijedlog načelnika Vijeće je donijelo i Odluku o komunalnoj naknadi, obzirom na zakonsku obvezu donošenja iste sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Odlukom o komunalnoj naknadi određuju se: područja zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone za pojedine zone u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent namjene za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za općinu koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B). Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornom metru (m²) površine nekretnine. Bod je već određen Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade i iznosi 2,40. Prema prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi u općini Marija Bistrica su predviđene 3 zone. Donijeta je i Odluka o komunalnom doprinosu, kojom se propisuju: zone na području Općine Marija Bistrica za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa kao i slučajevi ostvarivanja prava na povrat komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi za djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije. Komunalni doprinos je prihod Proračuna Općine Marija Bistrica koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture, a plaća ga vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa. Također Vijeće je donijelo i Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, kojom se utvrđuje visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu/ili kamp odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području općine Marija Bistrica neovisno o prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Visina godišnjeg paušalnog poreza se utvrđuje po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj u iznosu od 150,00 kuna. Visina godišnjeg paušalnog poreza se utvrđuje jednako za sva naselja bez obzira na razred. Na dnevnom redu bila je i Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica, a potvrđena je dosadašnja ravnateljica Jadranka Pezić, koja je i jedina poslala molbu na natječaj, za novi četverogodišnji mandat. Na dnevnom redu se našla i Rasprava o roku dostave materijala za sjednice Općinskog vijeća vijećnicima, koji je pet dana, a nakon prijedloga od strane Vijećnika Tomislava Tomorada da se taj rok produži, donijeta je odluka da rok ostaje pet dana, osim u slučaju sjednica na kojima se nalaze točke vezane uz proračun, gdje je rok produžen na sedam dana.