Odlični pokazatelji za prvih 6 mjeseci u Općini Marija Bistrica

U utorak 30. kolovoza 2016. godine održana je 32. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica. Prihvaćen je Prijedlog Odluke o Izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci ove godine, koji je ocijenjen vrlo zadovoljavajućim. Ukupni prihodi općine Marija Bistrica realizirani su u iznosu od 7.051.907,90 kuna ili 25,17% od plana odnosno: prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 7.045.666,93kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.240,97kn. Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su 51,12% ili 3.613.758,13 kn. Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna nisu realizirane u cijelosti u prvoj polovici godine, osim tekuće pomoći za didaktička pomagala Dječjem vrtiću u iznosu 4.840,00 kn i povrat sredstava za plaće volonterima – Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 171.166,15 kn. Od kapitalnih pomoći tu je pomoć Ministarstva turizma u iznosu 100.250,00. Ostale planirane potpore i pomoći nisu realizirane u prvom polugodištu 2016.godine. No, važno je napomenuti da su već početkom drugog dijela godine pokrenuti brojni projekti, kroz koje je osigurano oko milijun kuna izvanproračunskih sredstava. Rashodi i izdaci proračuna ostvareni su u iznosu 5.526.409,53 kuna ili 19,73% u odnosu na plan i to rashodi poslovanja u iznosu 5.238.427,98 kune, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine 287.981,55 kuna. Stanje obveza na početku godine iznosilo je 1.712.215,00 koje su do 30.06.2016. povećane za 4.584.826,00 kuna što ukupno iznosi 6.297.041,00 kune. U prvom polugodištu je podmireno 5.591.853,00 kuna te je na dan 30.06.2016. ostalo 705.188,00 nepodmirenih obveza. Od nepodmirenih obveza najveći dug odnosi se na otkup zemljišta građanima za izgradnju dječjeg vrtića, koji nisu uredili imovinsko pravne odnose i to u iznosu od 224.282,50 kn. No, u međuvremenu, do ove sjednice taj je dug podmiren. Stanje novčanih sredstava na žiro računu u obračunskom razdoblju iznosi 769.186,77 kn, što znači da je točno na polovici godine bilo dovoljno sredstava za podmirenje svih obveza.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA 01.01.2016-30.06.2016

Na dnevnom redu našlo se i izvješće načelnika o poslovanju u prvom polugodištu 2016. Donosimo ga u cijelosti:

U prvoj polovici 2016. godine nastavili smo i završili određene ranije započete projekte i radove, te pokrenuli i dovršili pojedine nove projekte vezane uz, prvenstveno, kapitalne projekte, kao i komunalnu infrastrukturu, prometnu infrastrukturu i socijalne projekte.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za potrebe budućeg vodoopskrbnog sustava Globočec i Poljanica planirana je u prvoj fazi, pored postojeće vodospreme, izgradnja nove vodospreme u Cerinama (600m3) te je Zagorski vodovod prijavio projekt na natječaj Hrvatskih voda, ali isti nije prošao natječaj zbog određenih nedostatka tako da se radi revizija projekta i planira ponovna prijava kod Hrvatskih voda. Također, za izgradnju vodoopskrbnog sustava Hum Bistrički, otkupljena su zemljišta za vodospremu i pumpne stanice i u postupku su ishođenja prava služnosti za potrebe dobivanja građevinske dozvole. Nositelj navedenih projekta je Zagorski vodovod, a sredstva za izgradnju se planiraju osigurati dijelom preko Hrvatskih voda, a dijelom preko EU fondova Ruralnog razvoja, mjera 7. U lokalni vodoopskrbni sustav Marije Bistrice i dijela Laza za koji se brine Općina Marija Bistrica se redovito ulaže u okviru redovnog održavanja. U sklopu projekta Aglomeracija MB1 potrebno je izgraditi još 2.500 metara odvodne mreže vrijednosti oko 2 mil. kuna te je isti nakon izrade dodatne projektne dokumentacije prijavljen na natječaj Hrvatskih voda i očekuje se rezultat istoga. Po pitanju projekta aglomeracije Zlatar, nakon nivelacije postojeće studije isplativosti (uzet je u obzir ES, ekvivalent stanovnika, 15.000 umjesto prijašnjih 25.000) dio mreže koji se planirao izgraditi je s prijašnji 27 km smanjen na 22 km i podijeljen u dvije faze izgradnje. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa (ishođenje prava služnosti za oko 200 čestica u kojem sudjeluje i Općina) je u tijeku kao i ostala dokumentacija. Nositelj projekta je Zagorski vodovod u suradnji s Hrvatskim vodama i namjerava se financirati iz EU fondova. Rok realizacije prve faze (magistralni vodovi) je 2020. godina.

PROMETNA INFRASTRUKTURA

U prvoj polovici 2016. godine raspisan je postupak javne nabave s predmetom nabave asfaltiranje nerazvrstanih cesta za dionicu NC-1-151 – Šuštići – Podgorje bistričko ukupne dužine 500 metara i procijenjene vrijednosti 160.000 kuna. S Hrvatskim cestama je postignut dogovor oko izrade nogostupa u naselju Tugonica uz D29 i to u prvoj fazi u dužini 280 metara, a planirani početak radova je srpanj 2016. Dogovoreno je i asfaltiranje nerazvrstane ceste na Lazu od crkve prema D29 kao i izrada novog dodatnog pješačkog prijelaza na bistričkoj obilaznici za koji je Općina izradila projektnu dokumentaciju i ishodila potrebne dozvole. U partnerstvu sa ŽUC-om je naručena projektna dokumentacija za budući nogostup od Marije Bistrice prema Globočecu i dionicu Marija Bistrica – Podgorje Bistričko. Planirani početak radova je treći kvartal 2016. Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 40.800 kuna, a navedena sredstva su osigurana u proračunu. Odobrena su sredstva za usporivač – pješački prijelaz u samom centru Marije Bistrice kao i mjerač brzine za usporavanje prometa kod groblja iz smjera Globočec. Očekujemo da će se i prihvatiti plan obnove ŽC od Marije Bistrice preko Poljanice prema Konjščini. Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju parkirališta kod Doma zdravlja te je za istu predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Pripremljena je i natječajna dokumentacija za raspisivanje natječaja javne nabave izgradnje parkirališta kod Doma zdravlja procijenjene vrijednosti 397.00 kuna. Navedeni projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te su dobivena sredstva za sufinanciranje projekta u iznosu od 162.000 kuna. U naselju Podgrađe je pripremljena dokumentacija za raspisivanje natječaja za rekonstrukciju mosta preko potoka Bistrica. Ukupna vrijednost projekta se procjenjuje na oko 350.000 kuna dok Općina sudjeluje s 120.000 kuna. Za potrebe buduće rekonstrukcije, proširenja i modernizacije postojeće nerazvrstane ceste Selnica NC 1-098 Krajačići-Srebačići-Gajski-Škvorci ugovorena je izrada snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja kao i izradi geodetskog situacijskog nacrta s firmom „Geo2M“ d.o.o u iznosu od 93.600 kuna. Nakon izrade geodetske dokumentacije i po provedenom natječaju sklopljen je Ugovor s firmom „Hršak&Hršak“ d.o.o. o izradi glavnog građevinskog projekta prometnice – cesta Selnica NC 1-098 za iznos od 122.500 kuna. Navedeni projekt namjeravamo prijaviti prema EU fondovima, ruralni razvoj, mjera 7.2. Nerazvrstane ceste su održavane u dogovoru s MO i saniraju se oštećenja asfaltiranih cesta, vrše iskopi i čišćenje odvodnih kanala, propusta, ugradnja kamenog agregata i malčanja. I dalje nam velike probleme zadaju postojeća i novoaktivirana klizišta na nerazvrstanim cestama. Sva klizišta su evidentirana i unesena u bazu, te prijavljena u program sanacije KZŽ. Manja klizišta saniramo vlastitim sredstvima. Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine. I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih se planiraju asfaltirati nerazvrstane ceste i to u financijskom omjeru 66,7% – 33,3%.

JAVNA RASVJETA

Općina Marija Bistrica je uključena u županijski projekt master plana javne rasvjete pod nazivom Newlight kojeg je nositelj REGEA i kojim se planira preko EU sredstava javna rasvjeta na području općine modernizirati i učiniti energetski učinkovitijom čime bi se ostvarile određene uštede. Trenutno je projekat u fazi snimanja postojećeg stanja javne rasvjete na području općine što je glavna referenca za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete prema zadanim ciljevima natječaja. U naselju Bajsi (Selnica) postavljena je LED javna rasvjeta koje do sada uopće nije bilo u tom dijelu naselja. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 70.000,00 kuna s PDV-om. Tijekom 2017. godine se planira izvesti i treća faza kojim bi se napokon uvela javna rasvjeta u cijelo naselje Bajsi. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo, nakon prijave na natječaj, dobili sufinanciranje izrade Projektne dokumentacije javne rasvjete za šetnicu Zagrebačka ulica i šetnica uz državnu cestu D29 (obilaznica). Projektna dokumentacija je izrađena od strane firme „Tesla“ iz Ivanca i dobivena je građevinska dozvola te se čeka otvaranje natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na koji će se projekt prijaviti.

TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Tijekom drugog kvartala 2016. godine oličene su turističke sjenice na području općine i izvršeni potrebni popravci na istima. U Parku skulptura su izgrađeni temelji za skulpture koje nisu bile na betonskim temeljima i nisu bile učvršćene i kao takve su predstavljale opasnost za posjetitelje, a ujedno su i zaštićene premazom. U sklopu prekograničnog projekta Ride&bike je na općinskoj čestici u naselju Hum Bistrički postavljena tzv. pametna klupa. Biciklistička ruta koja prolazi kroz Mariju Bistricu je uvrštena u međunarodnu rutu koja povezuje Hrvatsku i Sloveniju, a ista se naslanja na trans europsku biciklističku rutu. U parku skulptura Cerine je sklopljen Ugovor s Ministarstvom turizma za sufinanciranje projekta Centra za posjetitelje kojim će se postojeća nedovršena drvena kuća staviti u turističku funkciju. Navedenim projektom će se prezentirati stari zanati, prvenstveno drvene igračke. Centar će biti opremljen modernim multimedijalno interaktivnim sučeljem kao i izložbeno prezentacijskim prostorom. Vrijednost projekta iznosi oko 450.000 kuna, a Ministarstvo turizma sufinancira iznos od 200.500 kuna.

IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

Za potrebe izgradnje novog dječjeg vrtića projektna dokumentacija je završena, dobiveni su posebni uvjeti javnopravnih tijela i predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Paralelno se ishodi i potvrda kod nadležnog ministarstva o utjecaju na okoliš budućeg novog dječjeg vrtića, a sve u skladu s uvjetima natječaja EU fondova, mjera 7.4 na koji i namjeravamo prijaviti navedeni projekt. Uz navedeno pri kraju je i izrada projektne dokumentacije za pristupnu cestu prema novom dječjem vrtiću, a navedeni projekt također namjeravamo prijaviti prema EU fondovima mjeri 7.2.

PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI I IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE

Za projekt proširenja groblja i izgradnje nove mrtvačnice dobivene su potvrde glavnog projekta te je krajem lipnja predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Ujedno se zbog pravilnika koji propisuje uvjeta za prijavu na EU fondove izrađuje elaborat studije utjecaja na okoliš koji treba potvrditi Ministarstvo zaštite okoliša. Navedeni projekt namjeravamo prijaviti prema EU fondovima, Ruralni razvoj, mjera 7.4. Preko natječaja Ministarstva graditeljstva smo dobili sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za novo groblje i mrtvačnicu iznos od 119.000 kuna. Na postojećem groblju u Mariji Bistrici planira se urediti sporedna lijeva grobna staza i nakon pripremljene projektne i natječajne dokumentacija i provedenog javnog natječaja, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova s najpovoljnijim ponuđačem, firmom „Hrvoj“ na iznos od 231.142,50 kuna.

OSTALO

Za izgradnju budućeg Društveno kulturnog centra Laz, nakon otkupa zemljišta, u tijeku je izrada Idejnog rješenja koje će se prezentirati stanovnicima Laz. Projekt namjeravamo prijaviti na natječaj EU fondova, mjera 7.4. U izradi su i akti i procedure važni za pokretanje komunalnog poduzeća općine Marija Bistrice, imovina koja se prenosi iz Općine u buduće poduzeće je popisana i procijenjena, kod javnog bilježnika je ovjeren i potvrđen Nadzorni odbor, skupština društva kao i imenovanje privremenog direktora (pročelnica gđa. Sanja Slunjski) te je sva potrebna dokumentacija za osnivanje komunalnog poduzeće predana na Trgovački sud. Provedeni su natječaji za održavanje javne rasvjete na području Općine Marija Bistrica, sklopljeni ugovori o zbrinjavanju napuštenih, izgubljenih te uginulih životinja, ugovor o održavanju groblja, ugovor o izvršenju poslova i zadaća iz područja sustava Civilne zaštite, zatim za izradu Plana gospodarenja otpadom Općine Marije Bistrice kao i ugovori o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu Radom za zajednicu i sebe. Dobivena su sredstva po natječaju Ministarstva kulture u iznosu od 200.000 kuna za zamjenu krovišta na Domu kulture u Mariji Bistrica te je nakon raspisivanja natječaja sklopljen ugovor s firmom „Ladišić“ krovopokrivač i hidroizolater za navedene radove. Ugovoreni su radovi na iznos od 221.415,38 kuna. Općinska knjižnica i čitaonica je također dobila preko natječaja Ministarstva kulture iznos od 58.000 kuna za zamjenu stolarije i inventara. Redovno se sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Općine Marija Bistrica kao i sufinanciranje boravka u učeničkim domovima. Učeničke i studentske pomoći za školovanje, prijevoz po Državnom pedagoškom standardu, asistenti, prehrana za učenike slabijeg materijalnog stanja, logopedsku službu, polikliniku Suvag, sudjelovanje učenika na školama stvaralaštva, sportskim igrama, sve su to programi koji se uredno financiraju. S Općinom Zlatar Bistrica je potpisan Ugovor kojim se logopedski kabinet u Zlatar Bistrici stavlja na raspolaganje i djeci iz naše Općine, a Općina Marija Bistrica snosi 20% troškova logopeda. Navedenom suradnjom su se zbrinula djeca s postojeće liste čekanja. Također se potpisao i ugovor s udrugom „Sveta Ana“ iz Lobora za sufinanciranje terapija naše djece s posebnim potrebama i to u mjesečnom iznosu od 83 kune po korisniku. Nastavljeno je s Programom „Pomoć u kući starijim osobama“, a prema Crvenom križu koji je uključen u mnoge aktivnosti na području Općine su isplaćene sve zakonski propisane obveze. U okviru socijalnih programa i dalje se zbog sve težeg stanja u društvu povećava broj zahtjeva prema Općini za podmirenje troškova stanovanja osobama ugrožene egzistencije zbog teške financijske situacije, pri čemu se nastoje odobriti pomoći raznih oblika, za troškove stanovanja, života i sl. najpotrebnijima, uz nastojanje da svaki korisnik, ukoliko nema zapreka za isto, odradi određeni broj sati na ime društveno korisnog rada za dobivenu pomoć. Podijeljeni su Uskrsni paketi za socijalno ugrožene stanovnike naše Općine. Tekuće donacije za dječji vrtić, Općinsku knjižnicu i čitaonicu, dobrovoljno vatrogastvo, Javnu vatrogasnu postrojbu, crveni križ, turizam i radio Marija Bistrica su uredno isplaćivane. Za kulturno umjetnička, športska te ostala društva i udruge koje su se prijavile na natječaj koji je Općina raspisala sukladno Zakonu o financiranju udruga, sredstva se isplaćuju prema natječajnim uvjetima, a činjenica je da su pokrivene sve njihove potrebe i omogućen nesmetan rad. Općina je pomogla udrugama kod pripreme prijavne dokumentacije za razne natječaje te je uredno iskazala potporu u projektima i Pismima namjere. Na kraju smatram da, obzirom na sve izneseno u ovom izvješću i okolnosti u kojem se nalazimo, možemo biti zadovoljni ostvarenim rezultatima kao i dobivenim sredstvima po natječajima koje smo prijavili. Osim konkretnih infrastrukturnih radova i realiziranih projekata, naglasak je stavljen na izradu projektne dokumentacije za kapitalne projekte koja je osnova za prijavu prema nacionalnim i posebno prema EU fondovima bez kojih sve planirane kapitalne projekte ne možemo sami realizirati obzirom na naš proračun.

Načelnik Općine Marija Bistrica, Josip Milički, ing.

Od ostalih točkama spomenimo da je Vijeće jednoglasno donijelo odluku kojom je samo potvrdilo već raniju suglasnost da na mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića Pušlek ponovno imenuje Jadranku Pezić.

izjave načelnika Josipa Miličkog.