Natječaj za zakup

grb marija bistricaOpćina Marija Bistrica raspisala je natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova. Predmet natječaja  je zakup lokacija putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje privremenih objekata na dvije lokacije u Zagrebačkoj ulici, površine 3 metra kvadratna, za djelatnost prodaja suvenira. Početna cijena za lokaciju Zagrebačka ulica br. 15 je 9.600,00 kn, a za lokaciju Zagrebačka ulica br. 26- 8.415,00 kn. Lokacije se daju u zakup tijekom 2017.godine zaključno do 31.10.2017. godine. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.  Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za svaku lokaciju za koju dostave ponudu, u iznosu od jedne polovine početne cijene koja je određena za lokaciju za koju se natječu, a na žiro račun Općine Marija Bistrica. Na natječaju mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju uredno izvršene obveze prema Općini Marija Bistrica. Ponude trebaju biti dostavljene i zaprimljene u Općini Marija Bistrica najkasnije do roka za otvaranje ponuda, 8. lipnja u 10 sati. Za svaku lokaciju potrebno je predati zasebnu ponudu. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marije Bistrice, Trg pape Ivana Pavla II., 34, Marija Bistrica ili na broj tel. 049/469-119.

Natječaj