Komunalno poduzeće Lijepa Bistrica odvozit će otpad

U utorak 11. rujna održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Načelnik Općine Josip Milički podnio je Izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. U njemu se osvrnuo na radove na komunalnoj infrastrukturi, podsjetivši na izgradnju nove vodospreme u Cerinama za potrebe budućeg vodoopskrbnog sustava Globočec i Poljanica, zatim na izgradnju vodoopskrbnog sustava Hum Bistrički za kojega je ishođena je građevinska dozvola, a sredstva su osigurana preko Hrvatskih voda te je odabran izvođač za izgradnju vodospreme od 100 m3. Po pitanju prometne infrastrukture sa Hrvatskim cestama je pokrenut projekt izgradnje nogostupa uz D29 na dijelu na kojoj nedostaje odnosno dionici od dvorca Hellenbach do naselja Tugonica u dužini od 900 metara, a u partnerstvu sa ŽUC-om su izgrađene dionice nogostupa i to od Marije Bistrice prema Globočecu u dužini 300 metara i u Selnici kod DVD-a također 300 metara. Projekt izgradnje novog parkirališta u ulici Kralja Tomislava (nasuprot Rudničke zgrade) kao i nogostupa koji nedostaje u ukupnoj dužini od 300 metara prijavljen je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. Na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prijavljen je projekt održavanja i modernizacije nerazvrstanih cesta u vrijednosti od 600 tis. kuna i traženi udio sufinanciranja iznosi 240 tis. kuna. Općina Marija Bistrica je uključena u projekt master plana javne rasvjete pod nazivom Newlight kojeg je nositelj REGEA i kojim se planira javna rasvjeta na području općine modernizirati i učiniti energetski učinkovitijom čime bi se ostvarile određene uštede. U siječnju se nabava za Newlight uvrstila u Plan nabave Općine. Po pitanju turizma, načelnik ističe kako je po raznim natječajima u dobiveno oko 80 tis. kuna. Posebno se osvrnuo na projekte Izgradnje novog dječjeg vrtića te proširenja groblja u Mariji Bistrici i izgradnje nove mrtvačnice. Oba su projekta prijavljena na Mjeru 7.4.1., a za razliku od prošle godine, nade postoje, barem za vrtić. Prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom obveze po istome su prebačene na JLS-ove. Slijedom navedenog zadani su i ciljevi u selektivnom prikupljanu korisnog otpada prema kojemu udio selektiranog otpada u miješanom komunalnom otpadu 2022. godine mora biti 50%. Da bi se navedeni ciljevi ispunili raspisani su i razni natječaji preko kojih se sufinancira oprema i drugi oblici aktivnosti u novom načinu gospodarenja otpadom. Općina je prijavila na natječaj Fonda za zaštitu okoliša nabavku spremnika za selektivno prikupljanje korisnog otpada te dobila pozitivno rješenje prema kojemu od ukupnog procijenjenog iznosa projekta od 1.092.000 kuna isti sufinancira s 928.000 kuna odnosno 85%. Nakon provedbe javne nabave koju provodi Fond očekuju se konačni iznosi vrijednosti. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području. Slijedom navedenih zakonskih obveza Općina Marija Bistrica pristupila je realizaciji projekta reciklažnog dvorišta. Odlučeno je da se isto smjesti u gospodarsku zonu Tugonica1. Otkupljeno je zemljište površine 8.888 m2 i za isto isplaćeno prema kupoprodajnim ugovorima 217.300 kuna. Izrađena je projektna dokumentacija vrijednosti 73.000 kuna s PDV-om. Uz isto je izrađen i geodetski projekt vrijednosti 10.000 kuna s PDV-om te prilagođen urbanistički plan za čije izmjene je izdvojeno 65.000 kn s PDV-om. Građevinska površina budućeg reciklažnog dvorišta s pristupnom cestom iznosi 4.007 m2, a procijenjena vrijednost investicije iznosi 3.745.326,88 kuna. Projekt se namjerava prijaviti na otvoreni natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike i očekuje se sufinanciranje istoga u iznosu od 85%. odborima su u proračunu za 2018. godinu osigurana sredstva u iznosu od 500 tis. kuna za održavanje komunalne infrastrukture i malih komunalnih akcija. Općinsko komunalno poduzeće „Lijepa Bistrica“ d.o.o. je aktivno i u funkciji od 01. 01. 2017. Namjera je da se u narednom periodu proširi djelatnost na gospodarenje otpadom i upravljanje i održavanje groblja. Prvu poslovnu godinu je završilo pozitivnim rezultatima.

Načelnik Josip Milički o izvješću za prvih 6 mjeseci 2018. godine

Prihvaćeno je i Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica za prvih 6 mjeseci ove godine. U tom razdoblju ostvareni su prihodi i primici od 7.540.900,99 kuna, a realizirani rashodi i izdaci od 7.129.139,90 kuna te je rezultat izvještajnog razdoblja pozitivan u iznosu od 411.761,09 kune. Prenesenim manjkom iz 2017. godine u iznosu 1.067.697,50 ostvaren je ukupni manjak prihoda nad rashodima u iznosu 655.936,41. Ukupni prihodi Općine Marija Bistrica realizirani su u iznosu od 7.540.900,99 kuna ili 16,43% od plana odnosno. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 7.536.821,35 kn, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su 4.079,64 kn. Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su 37,09% ili 3.875.119,56 kn. Porezi na imovinu odnosi se porez na kuće za odmor, porez na tvrtku, porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina. Od ovih prihoda posebno se ističe poreza na nekretnine koji je ostvaren sa 96,91%. Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna iznose 578.173,24 kn. Pomoći nisu realizirane u cijelosti u prvoj polovici godine, osim povrat sredstava za plaće volonterima – Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 7.314,24. Od kapitalnih pomoći tu je pomoć Ministarstva graditeljstva u iznosu 13.000,00- sufinanciranje izrade Prostornog plana-Tugonica i Ministarstva kulture 500.000,00 kn –adaptacija doma kulture. Ostale planirane potpore i pomoći nisu realizirane u prvom polugodištu 2018.godine. Načelnik Josip Milički je zadovoljan izvršenjem, a napomenuo je da je Općina u tzv. štednom modu. Vijeće je prihvatilo i Odluku o davanju suglasnosti za ulaganje na području Općine Marija Bistrica za projekt rekonstrukcije i proširenja groblja u Mariji Bistrici – Mjera 7.4., koji je prijavljen danas, a prihvaćena je i Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Marija Bistrica 1, te Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje društvu Lijepa Bistrica d.o.o. i Odluka o raspisivanju izbora za Vijeće mjesnih odbora na području Općine Marija Bistrica, a koji će se održati 28. listopada.

Načelnik Josip Milički o Izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci 2018. godine

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica prihvaćena je i Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje društvu Lijepa Bistrica d.o.o. Iza ove odluke stoji nekoliko mjeseci rada i načelnika i općinskih djelatnika, a sve po pitanju gospodarenja otpadom, pa je na ovoj sjednici pojašnjeno u kojoj je fazi pokušaj da komunalno poduzeće ”Lijepa Bistrica” počne gospodariti otpadom na području Općine. Načelnik Josip Milički pojasnio je kako je spomenuti kredit potreban za nabavu kanti, kao i za program tj. softver, a najavio je i zapošljavanje, za sada jednog vozača i 2 pomoćna radnika. Također, kao mjesto odvoza otpada spominje se Piškornica, s kojom su već postignuti preliminarni dogovori. No, postoji i mogućnost odvoza i na bližu lokaciju, u Klanjec ili Krapinu. Odlagališta u tim gradovima trebala bi ostati jedina u županiji, nakon 1. siječnja 2019. godine, a to znači da bi se trebalo zatvoriti i odlagalište u Tugonici. Spominje se ev. mogućnost prijelaznog razdoblje, koje ipak ne bi trebalo trajati dugo. Za početak planirano je nabava dva kamiona, jednog većeg i jednog manjeg, koji će se nabaviti za početak preko najma. I predsjednik Vijeća Teodor Švaljek napomenuo je da Općinu i njeno poduzeće ”Lijepa Bistrica” čeka trnovit put, ali da je to jedno ispravno rješenje, za koje postoji podrška i iz struke. Također je još jednom ponovio da je u prošlosti počinjena velika pogreška, kada je Općina prodala udio u Komunalcu. Bistrički načelnik je pak napomenuo kako je cilj kvalitetno gospodarenje otpadom, te je najavio da bi bistričko komunalno poduzeće otpad moglo kupiti već sa 1. studenim ove godine.

    načelnik Josip Milički o gospodarenju otpadom

 

Izvješće načelnika Općine Marija Bistrica Josipa Miličkog za prvih 6 mjeseci 2018. godine

  1. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

U svibnju je sklopljen Ugovor s izvođačem za izgradnju nove vodospreme u Cerinama (600m3) za potrebe budućeg vodoopskrbnog sustava Globočec i Poljanica. Vrijednost radova je 3,2 mil. kuna s PDV-om i rok izgradnje je srpanj 2019. godine. Nositelj investicije je Zagorski vodovod, a sredstva su osigurana preko Hrvatskih voda. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava Hum Bistrički ishođena je građevinska dozvola, osigurana su sredstva preko Hrvatskih voda te je odabran izvođač za izgradnju vodospreme od 100 m3. Vrijednost investicije iznosi 1,4 mil. kuna s PDV-om. U tijeku je i projektiranje projekta vodoopskrbnog područja Globočec, a za vodoopskrbni sustav Laz je u tijeku izdavanje građevinske dozvole. Nositelj navedenih projekta je Zagorski vodovod, a sredstva za izgradnju planiraju se osigurati dijelom preko Hrvatskih voda, a dijelom preko EU fondova Ruralnog razvoja, mjera 7.2.1. U lokalni vodoopskrbni sustav Marije Bistrice i dijela Laza za koji se brine Općina Marija Bistrica se redovito ulaže u okviru redovnog održavanja. Mijenjaju se kraće dionica vodovodne mreže zbog starosti, a održavanje vodoopskrbnog sustava je preko općinskog komunalnog poduzeća „Lijepa Bistrica“. Obzirom da je u nekim lokalnim vodovodima smanjena izdašnost izvora, preko Ministarstva gospodarstva odnosno Robnih rezervi produžili smo do 30. rujna 2019. privremeno korištenje autocisternu kojom se razvozi pitka voda do ugroženih zaseoka. Krajem svibnja potpisan je Ugovor o financiranju ta dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (aglomeracije) sustava odvodnje Zlatar i Zabok. Ugovor je potpisan između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i Zagorskog vodovoda. Projekt je vrijednosti 600 mil. kuna od čega su EU sredstva (Kohezijski fond) 322 mil. kuna odnosno 67% prihvatljivih troškova. Ovim projektom su obuhvaćena četiri grada i deset općina među kojima je i općina Marija Bistrica na području koje se planira izgraditi 18,5 km. Sustava odvodnje i to u prvoj fazi 14,8 km, a u drugoj 3,5 km. Navedenim bi se stupanj priključenosti povećao s 30% na 70%. Sada predstoji javni natječaj, a projekt bi trebao trajati pet godina.

2. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Sa Hrvatskim cestama je pokrenut projekt izgradnje nogostupa uz D29 na dijelu na kojoj nedostaje odnosno dionici od dvorca Hellenbach do naselja Tugonica u dužini od 900 metara. U sklopu izgradnju navedenog nogostupa zacijevio bi se i oborinski kanal uz kolnik. Projektna dokumentacija je u izradi, nakon čega slijedi javna nabava, a planirani početak izgradnje nogostupa je predviđen u prvoj polovici 2019. godine. Nositelj projekta i financiranje radova su Hrvatske ceste. Također je ispred Općine Marija Bistrica upućen prijedlog Hrvatskim cestama za izgradnju rotora na ulasku u Mariju Bistricu, na križanju Zagrebačke ulice i obilaznice (kod Šepeka) čime bi navedeno križanje postalo prometno sigurnije i omogućilo skretanje ulijevo u centar Marije Bistrice gledajući iz smjera zapada. U partnerstvu sa ŽUC-om su izgrađene dionice nogostupa i to od Marije Bistrice prema Globočecu u dužini 300 metara i u Selnici kod DVD-a također 300 metara. Općina je ugovorila svoj dio radova na ugradnji malog rubnjaka i nasipavanje kamenog agregata i asfaltiranja završnog sloja nogostupa. U 2018. je dogovoren nastavak izgradnje nogostupa na dionici Selnica u dužini od 400 metara u visini raspoloživih sredstava ŽUC-a. Projekt izgradnje novog parkirališta u ulici Kralja Tomislava (nasuprot Rudničke zgrade) kao i nogostupa koji nedostaje u ukupnoj dužini od 300 metara prijavljen je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. Vrijednost projekta iznosi 630 tis. Kuna, a traženi udio sufinanciranja iznosi 310 tis. kuna. Navedenim projektom će se dobiti dodatnih 13 parkirnih mjesta ispred Rudničke zgrade i 15 parkirnih mjesta uzduž ulice, a ujedno će se rekonstruirati oborinska odvodnja i dio postojeće javne rasvjete. Na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prijavljen je projekt održavanja i modernizacije nerazvrstanih cesta u vrijednosti od 600 tis. kuna i traženi udio sufinanciranja iznosi 240 tis. kuna. Projektom je obuhvaćena izgradnja – asfaltiranje novih dionica nerazvrstanih cesta u ukupnoj dužini 900 metara u naseljima Gleci, Belci, Jalnotoleki i Ozimci. Također je i obuhvaćena rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Prlići u dužini 640 metara. Nerazvrstane ceste na području Općine su održavane u dogovoru s MO i saniraju se oštećenja asfaltiranih cesta, vrše iskopi i čišćenje odvodnih kanala, propusta, ugradnja kamenog agregata i malčanja. I dalje nam velike probleme zadaju postojeća i novoaktivirana klizišta na nerazvrstanim cestama. Sva klizišta su evidentirana i unesena u bazu, te prijavljena u program sanacije KZŽ i prema Ministarstvu graditeljstva. Trenutno na području općine Marija Bistrica postoji 21 aktivno klizište od čega se 15 odnosi na nerazvrstane ceste, 6 na stambene objekte i gospodarske objekte. Procijenjeno je da je za sanaciju navedenih klizišta potrebno oko 12 mil. kuna. Manja klizišta saniramo vlastitim sredstvima. Peko natječaja KZŽ odobrena su nam sredstva u iznosu od 21.875 kuna za izradu Projektno tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta Globočec-Skočaki. Ukupan iznos projektne dokumentacije iznosi 43.750 kuna s PDV-om. Također smo informirali vlasnike ugroženih stambenih objekata o natječaju Ministarstva graditeljstva o mogućnostima javljanja na natječaj za sufinanciranje sanacija oštećenja na stambenim objektima. Prema uredbi natječaja, Općina prikuplja podatke i u ime vlasnika će prijaviti Zahtjeve prema ministarstvu. Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine. I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih se planiraju asfaltirati nerazvrstane ceste i to u financijskom omjeru 66,7% – 33,3%.

3. JAVNA RASVJETA

Općina Marija Bistrica je uključena u projekt master plana javne rasvjete pod nazivom Newlight kojeg je nositelj REGEA i kojim se planira javna rasvjeta na području općine modernizirati i učiniti energetski učinkovitijom čime bi se ostvarile određene uštede. U siječnju se nabava za Newlight uvrstila u Plan nabave Općine. U travnju i svibnju na Elektroničkom oglasniku javne nabave održana su prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o otvorenom postupku javne nabave. U srpnju je planirana objava javne nabave u Službenom listu Europske unije obzirom da se radi o velikoj nabavi iznad pragova EU. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 3.040.000 kuna bez PDV-a. Rok za završetak cijelog projekta je prosinac 2019. i obuhvaća 85% sustava javne rasvjete Općine Marije Bistrice. Vlastitim sredstvima ugovorena je izgradnja javne rasvjete u naseljima u kojima ne postoji ista i to za naselje Bajsi, Dupki i Lackovići. Procijenjena vrijednost radova iznosi 50 tis. kuna i planira se ugraditi LED rasvjeta, a izvođač radova je Elektroinstalacije „Vedrina“ Marija Bistrica.

4. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Na natječaju ministarstva turizma – HTZ-a prijavili smo projekt eŠetnica faza II te smo dobili sredstva (10.000 kuna) za postavljanje dviju tzv. pametnih klupa u užem središtu Marije Bistrice ukupne vrijednosti 25.000 kuna s PDV-om. Za manifestaciju Advent u Mariji Bistrici je po prijavi na natječaj HTZ-a odobreno 20.000 kuna. Po prijavi na natječaje TZ KZŽ dobivena su sredstva za dvije manifestacije. Za Festival Žudija 25.000 kuna te Advent u Mariji Bistrici 10.000 kuna. Preko natječaja Krapinsko zagorske županije također su dobivena sredstva i to za Festival Žudija 10.000 kuna i Advent u Mariji Bistrici 4.000 kuna.

5. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

Projekt izgradnje novog dječjeg vrtića prijavili smo na mjeru 7.4.1. u travnju 2017. godine i prijava je uredno zaprimljena te uvrštena na popis prijavljenih projekata. Tek u ožujku ove godine su objavljeni rezultati natječaja. Od ukupno 464 projekata koji su prošli administrativnu provjeru, alociranih sredstava je bilo dostatno za svega 102 projekta. Projekt našeg dječjeg vrtića je dobio 45 bodova od ukupnih 70 i bio je rangiran na 335 mjestu što nažalost nije bilo dovoljno za prolazak na natječaju. Raspisivanje novoga natječaja je ponovno najavljeno za kolovoz ove godine s izmijenjenim pravilima. Prema novom pravilniku natječaj mjere 7.4.1. je podijeljen u sektore: Dječji vrtići, Zajednički vatrogasni domovi i Lokalna infrastruktura. Projekt izgradnje dječjeg vrtića smo prilagodili uvjetima natječaja na način da dobijemo maksimalan broj bodova koje smo u mogućnosti dobiti i spremni smo prijaviti isti na natječaj. Ukupna procijenjena vrijednost projekta sa svim opravdanim i uključivim troškovima iznosi 8.823.000 kuna, a na sam građevinski dio otpada 8.227.000 kuna. Izračunom bodova prema kriterijima natječaja proizlazi da naš projekt izgradnje novog dječjeg vrtića ima 83 bodova od ukupnih 100. Zgrada postojećeg dječjeg vrtića Pušlek je ove godine navršila 40 godina i potrebna su određena ulaganja i rekonstrukcije. Na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb smo prijavili projekt Sanacije i opremanja dječjeg vrtića Pušlek vrijednosti 418.126,25 kuna i traženi dio sufinanciranja je 292.688,38 kuna. Navedenim projektom bi se rekonstruiralo krovište i zamijenila dotrajala vanjska stolarija te nabavila određena oprema. Za pristupnu cestu prema novom dječjem vrtiću i zoni javnog i društvenog sadržaja, nakon lokacijske dozvole u čijem postupku se i provelo izvlaštenje dijela čestice od 250 m2 koju vlasnik nije želio prodati, u postupku je ishođenje građevinske dozvole.

6. PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI I IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE

Projekt proširenja groblja i izgradnja nove mrtvačnice je također prijavljen na natječaj EU fondova, mjere 7.4.1.. Nakon objave rezultata natječaja u ožujku 2017. godine projekt našeg groblja je završio na 383. mjestu o ukupno 464 prihvaćenih projekata. Od ukupno 70 bodova dobili smo 40 i nismo prošli. Kao što sam spomenuo, najavljeno je novo raspisivanje natječaja mjere 7.4.1. i namjera je projekt prijaviti na isti i to na sektor: Lokalna infrastruktura. Projekt smo također prilagodili novim uvjetima natječaja te za isti uspjeli osigurati maksimalni mogući broj bodova koji možemo ostvariti, a to je 75 od ukupnih 100. Ukupna vrijednost prijave iznosi 8,3 mil. kuna s time da je za građevinski dio procijenjeni iznos 8 mil. kuna.

7. ZAŠTITA OKOLIŠA I RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom obveze po istome su prebačene na JLS-ove. Slijedom navedenog zadani su i ciljevi u selektivnom prikupljanu korisnog otpada prema kojemu udio selektiranog otpada u miješanom komunalnom otpadu 2022. godine mora biti 50%. Da bi se navedeni ciljevi ispunili raspisani su i razni natječaji preko kojih se sufinancira oprema i drugi oblici aktivnosti u novom načinu gospodarenja otpadom. Općina je prijavila na natječaj Fonda za zaštitu okoliša nabavku spremnika za selektivno prikupljanje korisnog otpada te dobila pozitivno rješenje prema kojemu od ukupnog procijenjenog iznosa projekta od 1.092.000 kuna isti sufinancira s 928.000 kuna odnosno 85%. Nakon provedbe javne nabave koju provodi Fond očekuju se konačni iznosi vrijednosti. Također je u sklopu projekta „Zeleni bregi“ (provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom) koji je prijavljen na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike u partnerstvu s gradom Zlatarom i općinama Zl. Bistrica i Mače dobiveno 500 tis. kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 645.817 kuna. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) čl. 35, st.5., t.2. jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području. Slijedom navedenih zakonskih obveza Općina Marija bistrica pristupila je realizaciji projekta reciklažnog dvorišta. Odlučeno je da se isto smjesti u gospodarsku zonu Tugonica1. Otkupljeno je zemljište površine 8.888 m2 i za isto isplaćeno prema kupoprodajnim ugovorima 217.300 kuna. Izrađena je projektna dokumentacija vrijednosti 73.000 kuna s PDV-om. Uz isto je izrađen i geodetski projekt vrijednosti 10.000 kuna s PDV-om te prilagođen urbanistički plan za čije izmjene je izdvojeno 65.000 kn s PDV-om. Građevinska površina budućeg reciklažnog dvorišta s pristupnom cestom iznosi 4.007 m2, a procijenjena vrijednost investicije iznosi 3.745.326,88 kuna. Projekt se namjerava prijaviti na otvoreni natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike i očekuje se sufinanciranje istoga u iznosu od 85%.

8. OSTALO

Mjesnim odborima su u proračunu za 2018. godinu osigurana sredstva u iznosu od 500 tis. kuna za održavanje komunalne infrastrukture i malih komunalnih akcija. Općinsko komunalno poduzeće „Lijepa Bistrica“ d.o.o. je aktivno i u funkciji od 01. 01. 2017. Namjera je da se u narednom periodu proširi djelatnost na gospodarenje otpadom i upravljanje i održavanje groblja. Prvu poslovnu godinu je završilo pozitivnim rezultatima. Također aktivno radimo na predmetu kompleksa pogona bivše Tehnomehanike. Bivša stara upravna zgrada s pripadajućim prostorom bi se trebala darovati bez naknade Općini Mariji Bistrici. Proizvodni pogoni bi se trebali dati na upravljanje Općini Mariji Bistrici te bi se u tim prostorima osmislila poslovna zona. Aktivn smo na projektu osnivanja srednje škole u Mariji Bistrici. U projekt se aktivno uključila i Županija koja je buduću srednju školu u Mariji Bistrici uvrstila u prijedlog mreže srednjih škola Županije koji je upućen ministarstvu. Na zajedničkom sastanku u nadležnom ministarstvu su definirane i ostale aktivnosti vezane uz uspostavu buduće srednje škole u Mariji Bistrici. Sporazumom s općinom Zlatar Bistrica i dalje imamo poljoprivrednog redara koji je zaposlenik općine Zlatar Bistrica, a jedanput tjedno ili dodatno po potrebi boravi u našoj Općini i rješava predmete iz poljoprivrednog redarstva. Potpisani su ugovori o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu Radom za zajednicu i sebe kroz koji je u prvoj polovici 2018. zaposleno 4 osoba. Preko natječaja Ministarstva kulture za opremanje i rekonstrukciju Doma kulture dobiven je iznos od 1.500.000 kuna kulture za 2. fazu rekonstrukcije u kojoj se predviđa nadogradnja (kat) i uređenje sjevernog ulaznog dijela zgrade. Postojeća knjižnica će se izmjestiti na dograđeni kat , kako bi se omogućilo nesmetano korištenje ulaza i pomoćnih prostora dvorane (garderoba, sanitarije), a uređeni prostor bi ujedno služio kao manji izložbeni prostor, prezentacijska dvorana ili prostor za radionice. Općina Marija Bistrica je u projektu razvoja širokopojasnog interneta u partnerstvu s gradovima Donja Stubica i Oroslavje te općinama Gornja Stubica, Stubičke Toplice i Veliko Trgovišće te je u sklopu istoga izrađen Plan razvoja širokopojasnog interneta vrijednosti 250 tis. kuna. Navedeni Plan je preduvjet na javljanje EU fondova. Redovno se sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Općine Marija Bistrica kao i sufinanciranje boravka u učeničkim i studentskim domovima. Učeničke i studentske stipendije za školovanje, prijevoz po Državnom pedagoškom standardu, asistenti, prehrana za učenike slabijeg materijalnog stanja, logopedsku službu, polikliniku Suvag, sudjelovanje učenika na školama stvaralaštva, sportskim igrama, sve su to programi koji se uredno financiraju. S Općinom Zlatar Bistrica je produžen Ugovor kojim se logopedski kabinet u Zlatar Bistrici stavlja na raspolaganje i djeci iz naše Općine, a Općina Marija Bistrica snosi 20% troškova logopeda. Navedenom suradnjom su se zbrinula djeca s postojeće liste čekanja. I dalje imamo ugovor s udrugom „Sveta Ana“ iz Lobora za sufinanciranje terapija naše djece s posebnim potrebama i to u mjesečnom iznosu od 83 kune po korisniku. Sve navedeno se izdvaja za program obrazovanja i ulaganje je u našu djecu, a na godišnjoj razini se radi o iznosu preko 700.000 kuna. Nastavljeno je s Programom „Pomoć u kući starijim osobama“, a prema Crvenom križu koji je uključen u mnoge aktivnosti na području Općine su isplaćene sve zakonski propisane obveze. Zajedno s 16 gradova i općina s područja KZŽ preko projekta MIPOS dobiveno je 9,3 mil. kuna za zapošljavanje ženskih osoba preko pedeset godina na poslovima pomoći starijim domaćinstvima. S područja Općine Marija Bistrica je zaposleno pet osoba. U okviru socijalnih programa uredno se pomaže prema zahtjevima Općini za podmirenje troškova stanovanja osobama ugrožene egzistencije zbog teške financijske situacije, pri čemu se nastoje odobriti pomoći raznih oblika, za troškove stanovanja, života i sl. najpotrebnijima, uz nastojanje da svaki korisnik, ukoliko nema zapreka za isto, odradi određeni broj sati na ime društveno korisnog rada za dobivenu pomoć. I ove godine su podijeljeni Uskrsni paketi za socijalno ugrožene stanovnike naše Općine. Tekuće donacije za dječji vrtić, Općinsku knjižnicu i čitaonicu, dobrovoljno vatrogastvo, Javnu vatrogasnu postrojbu, crveni križ, turizam i radio Marija Bistrica su uredno isplaćivane. Za kulturno umjetnička, športska te ostala društva i udruge koje su se prijavile na natječaj koji je Općina raspisala sukladno Zakonu o financiranju udruga, sredstva se isplaćuju prema natječajnim uvjetima, a činjenica je da su pokrivene sve njihove potrebe i omogućen nesmetan rad. Općina je također pomogla udrugama kod pripreme prijavne dokumentacije za razne natječaje te je uredno iskazala potporu u projektima i Pismima namjere. Ovo je kratak pregled najvažnijih projekata i aktivnosti koje smo odradili u izvještajnom razdoblju čime nastavljamo s podizanjem kvalitete životnog prostora naših stanovnika upravo kroz odrađene projekte vezane za komunalnu infrastrukturu, socijalu, predškolski i školski odgoj te kroz podršku projektima naših udruga i ostalih institucija civilnog društva.