Javni poziv Općine Marija Bistrica

grb marija bistricaNa temelju odredbi članka 123. do 133. Zakona o cestama (NN 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 81. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07., 25/09. i 148/09.) i Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 4/13., 4/15. i 4/16.) Općina Marija Bistrica objavljuje:

 JAVNI POZIV

NOSITELJIMA STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO

GRANIČE S ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA

“NC 1-012 RUBENOV BREG”

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

 Općina Marija Bistrica započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta naziva “NC 1-012 Rubenov breg” približne dužine 1500 m. Predmet evidentiranja u naravi odgovara cesti koji kreće od k.č.br. 8091 (dvorište sa kućnim brojem 224 u naselju Globočec) do k.č.br. 7606 (dvorište sa kućnim brojem 185 u naselju Globočec), a nalazi se na dijelovima katastarskih čestica br. 10353 i 10354 sve u k.o. Globočec.

Obilježavanje lomnih točaka granica nerazvrstane ceste biti će obavljeno uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Marko Mlinarić (Geo 850) iz trgovačkog društva „MOJA MEĐA“ d.o.o. sa sjedištem u Donjoj Stubici, Obrtnička ulica 1,

dana 28. ožujka 2017. godine (utorak) od 8.00 sati.

U svrhu evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste naziva “NC 1-012 Rubenov breg” u katastru i zemljišnoj knjizi, trgovačko društvo MOJA MEĐA d.o.o. izvršiti će izmjeru predmetnog zemljišta i izraditi geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Svi nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 11. travnja 2017. godine (utorak) od 12.30 do 14.30 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica u Mariji Bistrici, Trg pape Ivana Pavla II 34.