Hijerarhijska struktura Crkve u dijalogu i suradnji